Maiestas Carolina, rukopis A

Státní oblastní archiv (Třeboň, Česko), sign. Hist. 18, 1–107. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[13]číslo strany rukopisuni synu, ni bratru, obyčejem snad opatrenstvie neb nápomoci životu jich nebo jiným vymyšleným během kterýmkoli nemají dáti držeti, vlásti, pójčiti, ani u věně dcer neb sestr svých, aniž také na tom nejjasnějšie kněžně královně kterého věna ukážie ani kterými obyčeji svrchupsanými moci budú roztrhnúti neb odlúčiti těm, ktož by chtěli neb rozmlúvali neb povolovali upřiemě neb neupřiemě kterýmkoli rozumem neb pří. Ale těch zemí a hradóv hlédati, ostřéhati kážie svým úředníkóm svým vlastním, kteříž od nich v to zvláštně budú vydáni ke cti a k chvále koruny královstvie českého, k obecnému dobrému, súdu a spravedlnosti k obraně, ku posile a ku přiezni a všie obce věrných toho královstvie bezpečenství věčnému i ku pokoji, pod pokutú křivé přísahy duostojenstvie královskému, v kteréžto křivé přísaze boha najmocnějšieho súdci viz a měj jediného mstitele, u něhož miesto nešlechetnosti nebývá postaveno ani vzácnost osob jest ani daróv žádost lakomá sě vrtí.

Pakli by kto v takovú smělost bláznovstvie upadnúti shledán byl, že by proti tak svatého ustavenie žádostivým a vděčným právem kto co žádati a prositi směl, tiemto právem buď zbaven těch věcí, kterýchž prosí, i hlasu. A poškvrnú zlé pověsti buď pokropen a jakožto zjevný obecného dobrého [14]číslo strany rukopisurozptýleč i královstvie českého protivník a zrádce ve všecky pokuty úrazu Velebnosti Královské hned tiem skutkem znaj se, že jest upadl, k kterýmžto pokutám to přičiníme, aby zbožie svého všeho zbaven jsa, kteréžto netoliko do královské komory obrátiti přikazujem, ale i postúpiti velíme i v ně sě uvázati, a sám, kdež by koli vedlé mezí královstvie od kohožkoli lapen byl, aby též jakož zbožie, i hrdla beze všeho práva žádanie zbaven byl. Neb hoden jest, aby žádné lítosti neměl i všeho tovařistva aby prázden byl, ktož sám jedním proti všech spasení a pokoji bez studu zasaditi sě umienil a královské slávy zrcadlo chtěl zatmieti neb ztemniti a obecné dobré i vešken lid svrchuřečeného královstvie podvrátiti a rozptýleti.

Hradové a práva, ješto nikoli odlučována ani proměněna mají býti, jsú tato:

V Polště čtyři města, to věz Vratislav, Nové Město, Hlohov, Frantštein, a dva hrady: Sobotka a Borov.

V Budišíně v krajině jsú dolepsaná města, totiž Budišín, Gerlice, Libava, Lubanum i. Lubáň, Kamenec.

V Čechách jsú dolepsaná města:

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).