Maiestas Carolina, rukopis A

Státní oblastní archiv (Třeboň, Česko), sign. Hist. 18, 1–107. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[11]číslo strany rukopisuktož je čísti budú, rozum širší byl by odevřen, kterýmižto také právy všem súdciem a úředníkóm větším i menším podlé toho, jakož psáno naleznú, aby právě súdili, byl by běh vydán, a rozličně měniti aby uměli súdy v takových přech neb k těm podobných. To sme slyšeli úraz božské spravedlnosti a poddaných našich věrných žalostnú škodu, že statek odjímán bývá a do sie chvíle tak ukrutně že j poražena byla spravedlnost, již s pomocí boží námi jsúci pozdvižena, svobodněť potrvá a potlačiec protivenstvie a hřiechy všeliké, vítěziti bude statečně.

Protož tato ustavenie naše spasitedlná a sobě užitečná, věrní a najmilejší, vesele přijměte a dieky bohu vzdávajte, kterýžto skrze ny, v této věci služebníka, dal vám býti živu psaným právem, kterýž ste od dávných časuov přiehody mievali v jistém a bezpečném svém súdu, že ste mnohým násilníkóm jhu ukrutného hrdla podsazovali a o svády rozsúzenie častokrát ne vedlé cesty rozumu, ale vedlé vuole súdícieho že ste musili přijímati. A poněvadž z božie pomocí tyto všecky věci sme dokonali, účinku našeho počátek, Jeho Milosti čistým náboženstvím vzdávajíce ke cti a k chvále jednorozeného pána našeho Jesu Christa, slavné trojici a vší říši nebeské, počátek kázali sme učiniti poctivě od obecné viery křesťanské.

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).