Maiestas Carolina, rukopis A

Státní oblastní archiv (Třeboň, Česko), sign. Hist. 18, 1–107. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<12345–6789>>>>>
Skrýt ediční aparát

[4]číslo strany rukopisuod viery obecné křesťanské že toliko v článku viery pochybují, a jiní pastýřským během napomenuti jsúc, zatemněná také diábelská osidla opustiec, i nechtěli poznati boha světlosti, ale v bludu počati jsúc, ve zlé stálosti že by trvati chtěli: tohoto našeho ustavenie výpovědí odsuzujem, potupeně kacieři smrt aby trpěli, kteréž žádají, aby za živa před obličejem lidským upáleni byli, jsúc v oheň uvrženi, kteříž svatého ducha světlosti poznati sú nechtěli a věčného otce slávy hledati, a jednorozeného syna umučenie, vykupitele lidského pokolenie věřiti sú zapřeli[c]zapřeli] zaprzelyzapieraly.

Kacieře všelikaké roty, kterýchž sme netoliko k optání preláta neb toho inquisitora, kterýž ptáti sě má na nešlechetnost kacieřskú, ale i z úřadu světského, jakož jsme uložili, mají ptáti sě na ně a je jímati, a chcme tomu, když by od úředníkóv byli zjímáni, aby svrchuřečeným prelátóm neb přihledačóm nebo jich poslóm jistým vydáni byli, to přikazujem i velíme.

Všelikteré roty kacieřóv od nižádného podlé mezí královstvie našeho buď v domiech, na dědinách aneb jinak kterakovým koli během bez výměnky bráníme a přikazujem, aby nepřijímali úplně ani tovařistva jich ani těch, kteříž by kterýmž koli obyčejem jim svolovali aneb přáli, zbožie těch všech do královy ko[5]číslo strany rukopisumory

X
czapřeli] zaprzelyzapieraly
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).