[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka
<<<<<4v5r5v6r6v7r7v8r9r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

opakovati, co kdy hřiešný člověk učinil. Kde li kolikrát, kterým li činem, kterú li hodinu člověk shřešil. Protož svatý Augustin praví: Běda, běda bude hřiešnému, kterú bude moci mieti omluvu, slyše i vida všech svých skutkuov dolíčenie a věčné s diáblem zatracenie. Druhý žalobník, to bude svój hřiech vlastní. O tom praví svatý Bernart: Budú hřiešného člověka skutci proti hřiešnému mluviti a řkúc: Tvoji skutci sme, tys nás učinil, neostanem tebe. S tebú, tebe se držiec, na súd pójdem. A cožs kdy zlého učinil, na tě žalovati budem. Tu, jakž praví svatý Jeroným, každý hřiešný uzří před sebú všecky své hřiechy jako na dště popsány. Třetí žalobník bude veš svět. Nebo, jakž praví svatý Augustin: Ktož jest s svými hřiechy proti svému stvořiteli zavinil, ten jest proti všemu světu učinil. Protož, jakž praví svatý Augustin, tu hřiešného člověka ižádná pře moci bude býti. Neb tak jest řekl sám hospodin skrze Jeremiáše proroka: Já sem súdce i svědek. A zatiem anjel, jenžto jest byl stráže hřiešného člověka, vystúpě, bude svědče žalovati a řka: Já sem byl dán za stráži tomuto hřiešnému, aj, sem svědek jeho všech skutkuov. Potom naposledy, jakž se píše v svatém Čtení, na tom súdě bude ot hospodina všech hřiešných do pekla odsúzenie věčné a všech dobrých na věčnú radost do nebe pozvánie. Tu praví svatý Bernart: Ó, kterak to bude hrozné rozlúčenie, když se diábli v hřiešné uviežíc, do pekla s nimi pójdú a tiť se

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).