[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

jakž takž kat otšel. A tak tři dni živa přebyvši, všecko své sbožie chudým rozdavši a ty všecky, ješto byla na vieru obrátila, svatému je Urbanu poručila a řkúc: Těchto tří dní na bohu sem požádala, abych ty všecky tvé milosti poručiec, tebe poprosila, aby z mého domu boží duom učině posvětil. To řekši svatá Cecilia, bohu se nábožně poručivši, skončala. A jejie tělo svatý Urban mezi svatými biskupy pochovav, jejie duom bohu na čest posvětil. Amen.

Život svatého Klimenta papeže

Svatý Kliment byl z Říma rodu znamenitého, jeho otci jméno bylo Faustinianus a mateři Matidiana řiekali. Za těch časóv když apoštolé po světu chodiec kázáchu, tehda svatý Barnabáš do Říma přišed, svatého Klimenta, an v pohanské vieře rozličně blúdí, nalezl, dotad jemu o Jezukristovi kázal, až jeho na svatú vieru i obrátil. Proněžto svatý Kliment odtad z Říma vstav, přes moře plul a tu se svatého Petra doptav, jemu se přikázal, a jím v svaté vieře potvrzen. Potom po některých časiech když se svatý Petr přes moře na onu stranu s svatým Klimentem do Říma přibral, svú smrt, již bliz jsúce, předvěděv, svatého Klimenta po sobě starostú nad křesťanstvem ostavil. A když svatý Petr pro Jezukrista krev proliv, s tohoto světa skončal. Tehda teprv svatý Kliment znova papežem zvolen a na římskú stolici duostojně posazen, v kterémžto papežství tak svatý život vedl i tak svými svatými mravy svój stav ohrazoval, že všem lidem, křesťanóm, židóm i pohanóm mil bieše. A to v zvláštním obyčeji měl, že všech chudých i potřebných jména těch vlastí popsána mieti chtěl, jimžto, jakž mohl, pro hospodina pomáhal. A kteréž pohanské chudé kdy pokřtieše, ty tak svými almužnami obmyslil, že jim žebrati třeba nebylo.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).