Maiestas Carolina, rukopis C

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V C 9, 187r–199r. Editor Jamborová, Martina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

Elektronická edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092

[Generovaný obsah]

[189r]číslo strany rukopisuzemanóm přikazujem, aby žádného kacieře, kteréž by koli viery byli, na své dědiny a do svých domóv nepřijímali. Pakli by kto přijímal neb který obyčej s nimi měl, toho odsuzujem, aby byl vypověděn z našeho královstvie věčně a všeho svého sbožie odsúzen bez milosti.

Toto jest příslovie k dobrým skutkóm

Všeho sboru stvořitel a zprávce, najvyšší pán jeden buoh, ze všeho stvořenie najušlechtilejší osobu stvořil jest, člověka k svému obrazu podobného, a maličko jej od anjelóv pomienil, předloživ jej nade všeckno stvořenie, aby jim panoval. Ale on maje dobrovolenstvie od pána nebeského, toho jest neuměl užívati. Pro neposlušenstvie dal se jest přivésti v nepokoj a v robotu.

A protož potomnost všeho lidu pro hřiech otcóv jest poškvrněna a v robotu poddána. Jakožto od kořene prut rostlý zplanie, když ho neštěpují, také v lidech od kořene jest pýcha a svá vuole, že sobě závidie a zemské sbožie a panstvie, ješto z práva a z dobrého obyčeje i od přirozenie bylo jest všem obecno. Ale po nemnohých letech učinili jsú mezi sebú rozdiel, chtiec sobě své zvláštnie svobodno mieti, jsúc lakomstvem oslepeni tak, že jedni kradú a druzí zjevně lúpež plodie a druh druhu chvátá a béře. A odtud bojové, vojny i jiné války v lidech jsú vznikly.

A odtovad pro potřebu tělesnú a pro lakomstvie božím dopuštěním kniežata jsú vznikla, aby mocí[b]mocí] mocz nebeskú jim pójčenú to zlo a nepokojné v lidech stavovali a jim

X
bmocí] mocz
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).