[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<4v5r5v6r6v7r7v8r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[6r]číslo strany rukopisujest vešken čas, který jest živ byl Adam, let devět set a třidceti i umřel jest. Gn5,6 Byl jest také živ Set sto a pět let a zplodil jest Enos. Gn5,7 A byl jest živ Set, když jest zplodil Enos, osm set a sedm let a zplodil jest syny a dcery. Gn5,8 I učiněni sú všickni dnové Set devět set a dvanáct let i umřel jest. Gn5,9 Ale byl jest živ Enos devadesát let a zplodil jest Kainan. Gn5,10 Po jehožto narození byl jest živ osm set a patnáct let a zplodil syny a dcery. Gn5,11 A učiněni sú všickni dnové Enos devět set a pět let i umřel jest. Gn5,12 Byl jest také Kainan živ sedmdesát let a zplodil jest Malaleel Gn5,13 a živ byl Kainan, když jest zplodil Malaleel, osm set a čtyřidceti let i zplodil syny a dcery. Gn5,14 I učiněni sú všickni dnové Kainan devět set a deset let i umřel jest. Gn5,15 Ale Malaleel byl jest živ šestdesát a pět let a zplodil Jared. Gn5,16 A živ byl Malalehel, když zplodil Jareda, osm set a třidceti let a zplodil syny a dcery. Gn5,17 I učiněni sú všickni dnové Malalehel osm set devadesát a pět let i umřel jest. Gn5,18 A živ byl Jared sto šestdesát a dvě létě i zplodil Enocha. Gn5,19 I byl živ Jared, když jest zplodil Enocha, osm set let a zplodil syny a dcery. Gn5,20 I učiněni sú všickni dnové Jared devět set šestdesát a dvě létě i umřel jest. Gn5,21 Pak Enoch byl jest živ šestdesát a pět let a zplodil Matusale. Gn5,22 A chodil jest Enoch s bohem. I byl jest živ Enoch, když zplodil Matuzale, tři sta let a zplodil jest syny a dcery. Gn5,23 I učiněni sú všickni dnové Enochovi tři sta šestdesát pět let. Gn5,24 A chodil jest s bohem a nezjevil se jest, neb vzal jeho bóh. Gn5,25 Byl také živ Matuzale sto osmdesát sedm let a zplodil jest Lamecha. Gn5,26 A živ byl Matuzale, když zplodil Lamecha, sedm set osmdesát dvú let a zplodil jest syny a dcery. Gn5,27 I učiněni sú všickni dnové Matuzale devět set šestdesát a devět let i umřel jest. Gn5,28 A byl jest živ Lamech sto osmdesát dvú let i zplodil syna Gn5,29 a nazval jméno jeho Noe řka: Tento nás utěší od skutkóv a od úsilí rukú naších v zemi, kteréž jest zlořečil hospodin. Gn5,30 A byl jest živ Lamech, když zplodil Noe, pět set devadesát pět let a zplodil jest syny a dcery. Gn5,31 I učiněni sú všickni dnové Lamechovi sedm set sedmdesát sedm let i umřel jest. Ale Noe, když pět set byl let, zplodil jest Sem, Cham a Jafet.

VI

Gn6,1 A když se počechu lidé rozmnožovati na zemi a dcery zplodichu, Gn6,2 vidúce synové boží dcery lidské, že by byly krásné, pojímachu ženy sobě ze všech, kteréž vybierachu. Gn6,3 I řekl jest bóh: Nezóstane duch mój v člověku na věky, neb tělo jest. I budú dnové jeho sto a dvadceti let. Gn6,4 A biechu obrové na zemi v těch dnech. Neb když sú vcházeli synové boží ke dcerám lidským a ony sú rodily. Títo jsú mocní od věku, mužie slovutní. Gn6,5 A vida bóh, že by mnohá zlost lidská byla na zemi a všeliké myšlenie srdce bylo pilno ke zlému každý čas Gn6,6 a sželilo[b]sželilo] żelilo se jemu, že by člověka učinil na zemi. A vystřiehaje se k budúciemu a dotčen jsa bolestí srdce vnitř, Gn6,7 shladím, vece, člověka, kterého sem stvořil, od tváři země, od člověka až do zvieřat, od zemiplazu až do ptákóv nebeských, neb mi jest žel, že sem je učinil. Gn6,8 Ale Noe nalezl jest milost před bohem. Gn6,9 Totoť jsú pokolenie Noe: Noe muž spravedlivý a dokonalý byl jest v pokoleních svých, s bohem jest chodil Gn6,10 a zplodil tři syny: Sem, Cham a Jafet. Gn6,11 I porušila se jest země před hospodinem a naplněna jest nepravosti. Gn6,12 A když jest viděl bóh, že jest porušena země, všeliké jistě tělo porušilo bieše cestu svú na zemi, Gn6,13 řekl jest k Noe: Konec všelikého těla přišel jest před mě, naplněna jest země nepravosti od tváři jích i já zatratím je s zemí. Gn6,14 Učiň sobě koráb z dřievie oblovaného, přebyvadlka v korábu učiníš a klím zmažeš vnitř i zevnitř. Gn6,15 A takto jej učiníš: Tří set loktóv bude dlúhost korábu, padesát loktóv širokost a třidceti loktóv vysokost jeho. Gn6,16 Okno v korábu učiníš. A v lokti dokonáš vrch jeho. A dveře korábu učiníš z boku. Vdóle ponebie a trojnásobnie schrány učiníš v něm. Gn6,17 Aj, já přivedu potopy vody na zemi, abych zahubil všeliké tělo, v němž jest duch života pod nebem, a všecky věci, kteréž pod nebem jsú, pohynú. Gn6,18 A položím slib mój s tebú a vendeš do korábu ty i synové tvoji, žena tvá a ženy synóv tvých s tebú. Gn6,19 A ze všech živočichóv všelikého těla po dvém uvedeš v koráb, aby živi byli s tebú, samcového[c]samcového] ſamcowé plodu a samičieho. Gn6,20 Z ptákóv podlé rodu svého a z hovad v rodu svém i ze všeho zemiplazu zemského podlé rodu svého po dvém ze všech vendú s tebú, aby mohli živi býti. Gn6,21 A protož vezmeš s sebú ze všech pokrmóv, kteříž mohú jedeni býti, a sneseš u sebe a budú tak tobě jako jím v pokrm. Gn6,22 Tehdy učinil jest

X
bsželilo] żelilo
csamcového] ſamcowé
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).