[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<53v54r54v55r55v56r56v57r57v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[55v]číslo strany rukopisuUri, Nu13,7 z pokolenie Juda Kaleba[dj]Kaleba] laleba, syna Jefonova, Nu13,8 z pokolenie Izachar Igala, syna Jozefova, Nu13,9 z pokolenie Efraim Jozue, syna Nunova, Nu13,10 z pokolenie Benjamin Falti[dk]Falti] pfalti, syna Rasu, Nu13,11 z pokolenie Zabulon Geddiel, syna Sodi, Nu13,12 z pokolenie Jozef sceptri Manasse Gaddi, syna Susi, Nu13,13 z pokolenie[dl]pokolenie] polenie Dan Amihele, syna Gemalli, Nu13,14 z pokolenie Asser Sthur, syna Michaelova, Nu13,15 z pokolenie Neptalim Naabdi, syna Naafsi, Nu13,16 z pokolenie Gád Guhel, syna Machi. Nu13,17 Tatoť jsú jména mužóv, kteréž jest poslal Mojžieš k spatření země kanaanské. I povola Ozee, syna Nun, Jozue. Nu13,18 Tehdy poslal jest je Mojžieš k spatření země kanaanské a řekl jest k ním: Vstupte skrze polodní stranu, a když přijdete k horám, Nu13,19 znamenajte zemi, kteraká by byla, i lid, který bydlitel jest její, byl li by silný čili mdlý, nemnozí li v počtu čili mnozí, Nu13,20 a ta země dobrá li čili zlá, města kteraká ožděná li čili beze zdí Nu13,21 země tučná li čili neplodná, lesnie li čili bez dřieví. Posilněte sebe a přineste nám z óvocí země té. A bieše čas, když již zralí hroznové požívati se mohú. Nu13,22 A když sú vstúpili, špehovali sú zemi od púště Sin až do Róhob jdúce do Emach Nu13,23 i vstúpili sú ku polodne[dm]polodne] polodnie a přišli sú do Ebron, kdež biechu Ahiman a Sizai a Tolmai, synové Enach, neb Ebron sedm let dřieve než Tanim, město ejiptské, ustaveno jest. Nu13,24 A šedše až do potoka Hroznového, uřezachu ratolest s hroznem svým, kterýžto sú nesli dva mužové na sochoře. Z jablek také zrnatých i z fíkóv miesta toho vzeli sú, Nu13,25 jenž nazváno jest Neheleskol, to jest potok Hroznový, protože hrozen odtavád přinesli biechu synové izrahelští. Nu13,26 A vrátivše se špehéři země po XLti dnech, každú krajinu obchodivše, Nu13,27 přišli sú k Mojžiešovi a k Áronovi i ke všemu zástupu synóv izrahelských na púšť Faran, ješto jest v Kades, i mluvili sú jím i všemu množství, okázali sú jím ovoce země Nu13,28 a vypravovali sú řkúce: Přišli sme do země, do kteréž si poslal nás, kterážto v pravdě teče mlékem a strdí, jakož z těchto ovocí poznáno móž býti, Nu13,29 ale bydlitele přesilné má a města veliká i ohrazená, rod Enachóv viděli sme tu. Nu13,30 Amalech přebývá na polodni, Etheus a Jebuzeus a Amorreus na horách, ale Kananeus bydlí podlé moře a podlé řeky jordánské. Nu13,31 Mezitiem Kalef krotě reptánie lidu, kteréž vzcházieše proti Mojžiešovi, vece: Vstupme a vládněme zemi, neb moci budem obdržeti jí. Nu13,32 Ale jiní, kteříž biechu s ním, praviechu: Nikakež k tomu lidu nemóžem vstúpiti, neb silnějí nás jest. Nu13,33 I utrhali sú zemi, kterúž sú spatřili byli, před syny izrahelskými řkúce: Země, kterú sme obcházeli, žéře bydlitele své, lid, kterýž sme opatřili, dlúhé postavy jest. Nu13,34 Tu sme viděli potvory některé synóv Enachových z rodu obrového. jímžto se přirovnávajíc jako kobylky zdáchme se.

XIIII.

Nu14,1 Proto křiče vešken zástup, plakal jest tu noc Nu14,2 a reptali sú proti Mojžiešovi a Áronovi všickni synové izrahelští řkúce: Nu14,3 Ó bychom byli zemřeli v Éjiptě a ne na této široké púšti! Ó bychom byli zhynuli a neuvodil nás hospodin do země této, abychme nepadli mečem a ženy i synové náši, aby nebyli vedeni jati! Však lépe se jest navrátiti do Ejipta! Nu14,4 I řekli sú jeden k druhému: Ustavmy sobě vódci a navraťme se do Ejipta. Nu14,5 To uslyšav Mojžieš a Áron, padli sú nicí na zemi přede vším množstvím synóv izrahelských. Nu14,6 Tehdy Jozue, syn Nunnóv, a Kalef, syn Jefonóv, jenž i ona biešta obcházela zemi, rozedřešta rúcha svá Nu14,7 a ke všemu množství synóv izrahelských mluvila sta řkúce: Země, kterúž sme obešli, velmi dobrá jest. Nu14,8 Smiluje li se hospodin, uvede nás do nie a dá zemi mlékem a strdí tekúcí. Nu14,9 Neroďte reptaví býti proti Pánu ani se bojte lidu země té, neb [jako]text doplněný editorem chléb tak móžeme je sežrati. Odešla jest od nich všecka obrana, hospodin s námi jest, neroďte se báti. Nu14,10 A když voláše všecko množstvie a kamením je chtieše zahladiti, ukázala[dn]ukázala] vkaza se jest sláva Páně nad střechú zaslíbenie, a to vidiechu všickni synové izrahelští. Nu14,11 I řekl jest hospodin k Mojžiešovi: Dokovád mi utrhati bude lid tento? Dokovád neuvěřie mně ve všech znameních, kteréž sem činil před ními? Nu14,12 Protož ztepu je šelmú a zkazím, ale tě učiním kniežetem nad lidem velikým a silnějším, než tento jest. Nu14,13 I vece Mojžieš ku Pánu: Aby neuslyšeli Ejiptští, z jíchžtos prostředka vyvedl [jsi]text doplněný editorem lid tento, Nu14,14 a přebyvatelé země této, jenž sú slyšeli, že ty, Pane, v lidu tomto si a tváří k tváři vidien si a oblak tvój zachraňuje je a v slúpu oblakovém před ními jdeš ve dne a v slúpu ohnivém přes noc, Nu14,15 že by zbil tak veliké množ[56r]číslo strany rukopisustvie

X
djKaleba] laleba
dkFalti] pfalti
dlpokolenie] polenie
dmpolodne] polodnie
dnukázala] vkaza
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).