[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<33r33v34r34v35r35v36r36v37r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

záva[35r]číslo strany rukopisužie XXti má šartóv. Polovice závažie bude obětována hospodinu. Ex30,14 Kto jest v počtu ot XXti let a výše, dá penieze. Ex30,15 Bohatý nepřidá ku polovici závažie a chudý nic neumenší. Ex30,16 A přijaté penieze, ješto sebrány sú od synóv izrahelských, dáš ku potřebě stánku svědectvie, aby bylo na pamět jích před hospodinem, aby se slitoval nad dušemi jích. Ex30,17 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Ex30,18 Učiníš i umyvadlo mosazné s základem svým k umývaní a postavíš je mezi stánkem svědectvie a oltářem a pustiec vodu, Ex30,19 umývati[40]zde navíc zapsáno „se“ budú v něm Áron i synové jeho ruce svoji i nohy, Ex30,20 když mají vjíti do stánku svědectvie a když mají přistúpiti k óltáři, aby obětovali na něm vonné věci hospodinu, Ex30,21 aby snad nezemřeli. Za utvrzenie zákona věčného bude jemu i semeni jeho po pořédiech. Ex30,22 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi Ex30,23 řka: Vezmi sobě vonné věci prvnie a výborné myrry pět set závaží a skořice polovici, to jest dvě stě patdesát závaží, kalami též dvě stě padesát, Ex30,24 kasie také pět set závaží u váze svatyně, oleje z ólivie měřici hin Ex30,25 a učiníš pomazánie olej svatý, mast drahú dielem lékařským Ex30,26 i zmažeš z nie stan svědectvie a archu ustavenie Ex30,27 i stuol s nádobami svými, sviecen i potřebné věci jeho, oltáře kadidlné Ex30,28 i obětné i všeliké orudie, kteréž k službě jích příležie. Ex30,29 I posvětíš všeho a budú svaté věci svatých. Ktož se jích dotkne, posvětí se. Ex30,30 Árona i synóv jeho pomažeš a posvětíš jích, aby kněžstvie požívali mně. Ex30,31 A synóm izrahelským dieš: Tento olej pomazánie svatý bude mně v národech vaších. Ex30,32 Tělo člověčie nebude mazáno z něho a podlé složenie jeho neučiníte jiného, neb posvěcený jest a svatý bude vám. Ex30,33 Člověk, kterýžkoli by takýž složil a dal by z něho ciziemu, vyplen bude z lidu svého. Ex30,34 I řekl jest hospodin k Mojžiešovi: Vezmi sobě vonné věci, myrru a onycha, galbanen dobré vóně, kadidlo přesvětlé, rovné váhy budú všecky věci. Ex30,35 A učiníš vonichaře složené dielem lékařovým, smiešené pilně a čisté a posvěcenie předóstojné. Ex30,36 A když v předrobničký prach všecky věci ztlučeš, položíš z něho před stánkem svědectvie, na kterémžto miestě ukáži se tobě. Svaté svatých bude vám vonichař, Ex30,37 takového složenie neučiníte ku potřebám vaším, neb svatý jest hospodinu. Ex30,38 Člověk, kterýžkoli by učinil podobný, aby vóně jeho požíval, zhyne z lidí svých.

XXXI

Ex31,1 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Ex31,2 Aj povolal sem ze jména Beseleel, syna Hurinova, syna Hurova z pokolenie Juda, Ex31,3 a naplnil sem jeho duchu božieho, múdrosti i rozumnosti i uměnie v každém diele Ex31,4 k vymyšlení kovánie, což by koli býti mohlo z zlata a z střiebra i z mědi, Ex31,5 z mramoru a z perel i z rozličnosti dřievie. Ex31,6 A dal sem jemu tovařiše Hooliaba, syna Achisamechova z pokolenie Dan, a v srdci všelikého člověka učeného položil sem múdrost, aby činili všecky věci, které sem přikázal tobě. Ex31,7 Stánek zaslíbenie a archu svědectvie i dcsku modlitebnú, ješto nad ní jest, i všecka orudie stánkové, Ex31,8 stuol i osudie jeho, sviecen přečistý s nádobami jeho a oltář kadidlných věcí Ex31,9 i obětných i všecka orudie jích, umyvadlo s podkladem jeho, Ex31,10 rúcha svatá k službě Áronově kněze a synóv jeho, aby požívali úřadu svého v svatých věcech. Ex31,11 Olej pomazánie a vonichaře vonných věcí v svatyni, všecky věci, které sem přikázal tobě, učinie. Ex31,12 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Ex31,13 Mluv synóm izrahelským a dieš k ním: Vizte, abyšte soboty mé ostřiehali, neb znamenie jest mezi ními a vámi v národiech vaších, abyšte věděli, že já Pán, jenž posvěcuji vás. Ex31,14 Ostřiehajte soboty mé, neboť svatá bude vám. Kto by poškvrnil jí, smrtí umři. Kto by činil v nie dielo, zhyne duše jeho z prostředka lidu svého. Ex31,15 Šest dní dělati budeš dielo, v sedmém sobota jest, odpočinutie svaté hospodinu. Všeliký, ktož by činil dielo v ten deň, umře. Ex31,16 Ostřiehajte, synové izrahelští, soboty a svěťte jí v národech svých. Slibť jest věčný Ex31,17 mezi mnú a syny izrahelskými a znamenie věčné. Neb šesti dní hospodin činil nebe i zemi a v sedmý od diela přestal. Ex31,18 Dal jest také hospodin Mojžiešovi, doplniv takové řeči, na hóře Sinai dvě dcště svědectvie kamenité napsané prstem božím.

XXXII kapitola

Ex32,1 A vida lid, že meškáše sstúpiti s hóry Mojžieš, sebrav se proti Áronovi, vece: Vstana učiň nám bohy, jenž by šli

X
40zde navíc zapsáno „se“
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).