[Nový zákon muzejní mladší, Markovo evangelium]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I D 13, 33rb–53ra. Editoři Filipová, Jitka, Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<33r–33v34r34v35r35v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[33r]číslo strany rukopisu[b]označení sloupce

Počíná se Marek evanjelista prvnie

Mc1,1 Počátek svatého[1]svatého] navíc oproti lat. čtenie Ježíše Krista, syna božieho. Mc1,2 Jakož psáno jest v Isaiáši proroku: Aj, já posielám anděla svého před tváří tvú, kterýžto připraví cestu tvú před tebú. Mc1,3 Hlas volajícieho na púšti: Připravujte cestu páně, [33v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcerovné čiňte stezky jeho. Mc1,4 Byl jest Jan na púšti, křtě a káže křest pokánie na odpuštěnie hřiechóv. Mc1,5 I vycházieše k němu všecka židovská krajina a všickni Jeruzalémští a křtiechu se od něho v Jordáně v řece, vyznávajíce hřiechy své. Mc1,6 A bieše Jan oděn srstmi velblúdovými a pás kožený na bedrách jeho a kobylky a stred lesní jiedáše. Mc1,7 A zvěstováše a řka: „Přijdeť silnější nežli já po mně, jehožto já nejsem hoden padna rozvázati řeménka v obuvi jeho. Mc1,8 Jáť sem vás křtil vodú, ale onť vás křtíti bude duchem svatým.“

Mc1,9 I stalo se jest v těch dnech, přijide Ježíš od Nazaretu od Galilee i pokřtil se jest v Jordáně od Jana. Mc1,10 A ihned vystúpiv z vody, uzřel otevřená nebesa a ducha svatého[2]svatého] navíc oproti lat., + sanctum var. jakožto holubici, an sstupuje a zuostává na něm. Mc1,11 A hlas stal se jest s nebe: „Ty jsi syn mój milý, v toběť mi se jest zalíbilo.“

Mc1,12 A [b]označení sloupceihned duch vypudil jej na púšť. Mc1,13 I bieše na púšti čtyřidceti dní a čtyřidceti nocí a pokúšen jest od ďábla. A bieše tam s zvieřátky a andělé posluhováchu jemu.

Mc1,14 A když bieše zrazen Jan, přišel Ježíš do Galilee, zvěstuje čtenie královstvie božieho Mc1,15 a řka, že se jest naplnil čas a přiblížilo se královstvie božie, čiňtež pokánie a věřtež čtení. Mc1,16 A chodě vedlé moře Galilejského, uzřel jest Šimona a Ondřeje, bratra jeho, ana púštieta sieti do moře, neb biechu rybáři. Mc1,17 I vece jima Ježíš: „Poďtaž po mně[3]mně] + et lat., učinímť vás[4]vás] + fieri lat. rybáři lidskými.“ Mc1,18 A ihned opustivše sieti, šla sta za ním. Mc1,19 A pošed odtud maličko, uzřel Jakuba Zebedeova a Jana, bratra jeho, i ty na lodí, ani skládají sieti své[5]své] navíc oproti lat., + sua var., Mc1,20 a ihned povolal jich. A opustivše otce svého Zebedea na lodí s pacholky, šli sú za ním.

Mc1,21 I vešli sú do Kafarnaum. A ihned v sobotu všed Ježíš[6]Ježíš] navíc oproti lat. do zboru, učieše je. Mc1,22 I s strachem diviechu se

X
1svatého] navíc oproti lat.
2svatého] navíc oproti lat., + sanctum var.
3mně] + et lat.
4vás] + fieri lat.
5své] navíc oproti lat., + sua var.
6Ježíš] navíc oproti lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).