Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[284v]číslo strany rukopisu

O základu přísahú obdrženém

Ten, ktož základem vládne, lépe muož přísahú na kříži dluh svój na základ obdržeti, nežli by jemu základ mohl od strany obdržené odporné odjat býti.

O základu obdrženie od hostě

Host slove ten, jenž jest cizozemec nebo také jest pod panstvím knížete jiného, a obdrží li takový penieze na měštěnínu a rychtář zpuosobí jemu základ, tohoť nepoveze z města, ale v městském soudu prodá, aniž jeho v lichvu zastaví, leč s odpuštěním měštěnína.

O obdržení základu od mnohých

Ktož by koli dovedl, že by jemu dědičstvie neb některý základ prve byl zastaven neb zavázán, ten dřieve svój dluh postihne z toho základu, neb také die řehola práv: ktož jest první časem, mocnější jest právem, a ktož prve do mlýna přinese, dřiev jemu smelí.

Kostelních věcí v základě nebeř

Nižádný kupec, kramář, šenkéř neb jiný řemeslník okras kostelních v základu nebeř, leč s jistým svědectvím. Pakli kto proti tomu učiní, tak mnoho dá pokuty, za čež ta věc stojí, kteráž jemu byla zastavena.

Dokud základ má ležeti a kolikrát má před soudem oznámen býti

Ačkoli základ za věrdunk a výše od rychtáře daný přede třmi soudy měl by ohlášen býti, avšak byl li by základ věci takové, jenž by bez škody a bez zkázy za času tří soudóv, t. za šest neděl nemohly by býti chovány, jakož jest maso v létě bité neb chléb v létě pečený nebo víno sezrálé aneb jiné k těm věcem podobné, ten základ od žalob[285r]číslo strany rukopisuníka

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).