Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[236v]číslo strany rukopisuzávazkem věrnosti zavázáni sú, avšak rukojmie od obžalovaného mají požádáni býti, jestliže snad opět proti tomu, jemuž jest manstvie neb pokoru činil, učinil by vraždu. A jestliže by k duovodu bráněnie svého měl svědky hodné, tohoť užive a žalobu žalobníka skloní.

O pochybné žalobě pro vraždu

Petr žaloval z vraždy na Fridricha před přísežnými, a potom před soudem též radě žaloval na Martina. To slyše Fridrich, žádal jest k své straně výnosu, nemá li skrze žalobu na Martina zproštěn býti, jakož se jest i stalo. Tehda také Martin tázal jest, nemá li i on z prvnie žaloby na Fridricha, jemuž ještě nebieše odpověděno, správně zproštěn býti, jenž též odsúzen jest býti zproštěn. Ale žalobníci žalovali jsú na Fridricha, že počátek svády, v niežto jich přietel zabit bieše, od něho začat jest, a skrze to jsú naň z příčiny vraždy žalovali. K tomu Fridrich jest odpověděl: Poněvadž konečné usúzenie od žaloby prvotnieho skutku, totiž vraždy, jej zprostilo by, zdali také nemá i z příčiny a jiných přístupných věcí zproštěn býti. A rychtář také tázáše, poněvadž on bez příčiny zbaven by neměl býti práva svého, kto by jemu dlužen byl platiti pokuty vraždy.

Ku prvniemu jest usúzeno, že poněvadž vražda a příčina vraždy nejsú příčiny vždy spojené, žalobníci mohú tak na Fridricha, jako i na Martina žalovati. Ale jinéť by bylo, jestliže by obžalovaní netbanlivostí žalobníka, ale za bráněnie skrze svědky byli by zproštěni.

K druhému jest usúzeno, že by rychtář pokuty s prá[237r]číslo strany rukopisuvem

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).