Hus, Jan: O marnosti

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 19, 246v–253v. Editor Řezníčková, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla za podpory projektu LINDAT/CLARIAH-CZ – Digitální výzkumné infrastruktury pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy, registrační číslo LM2018101.

[Generovaný obsah]

[246v]číslo strany rukopisu

O marnosti

Ktož znamenati chce pilně marnosti světa tohoto – jest každému velmi pomocno proti všem hřiechóm, a zvláště proti tělu, proti světu a proti ďáblu. Neb ktož pilně znamená krátkost utěšenie tělesného a pominutie zbožie, ten velmi lehce zdrží ode všech zlých žádostí svú vóli. A k tomu má mieti zvláště v paměti slovo svého chudého v světě Pána a mistra i spasitele, jenž die: Co platno jest člověku, ač vešken svět zíště, a své duši uškodí? Aneb kterú dá odměnu člověk za duši svú?[1]Mt 16,26; Mr 8,36–37 By jiné žádné písmo nebylo než to, dosti by mělo člověkem [247r]číslo strany rukopisuhnúti, aby zlú žádostí zbožie nežádal[a]nežádal] nažádal.

Avšak musím příklad dáti: Aj, král Šalomún měl jest od Boha múdrost nad jiné všecky krále, jakož jemu jest řekl Pán Buoh: Dám tobě múdrost,[2]nečitelná marginální poznámka jenž jest neměl nižádný před tebú ani bude mieti po tobě.[3]např. 2. Par 1,12 Měl jest také zbožie dosti, takže ležalo zlato a střiebro v Jeruzalémě jako kamenie po uliciech.[4]2. Par 1,15 Měl jest i rozkoš tělesnú, neb jest měl sedm set královen a tři sta ženim. Avšak die: Já Eclesiastescizojazyčný text byl sem králem v Jeruzalémě. A položil sem v své mysli hledati a stihnúti múdře o všech věcech, jenž pod sluncem sú. To zaneprázdněnie najhoršie dal jest Buoh synóm lidským, aby zaneprázdnili se v něm. Viděl sem všecky věci, kteréž se dějí pod sluncem, a aj, všecko marnost [247v]číslo strany rukopisua trápenie duše. Převrácení lidé stěžka[5]stěžka: ſtiezka napraveni budú a bláznóv, těch jest bez čísla. Rozjímal sem v srdci svém řka: Aj veliký učiněn sem a přesáhl sem všecky múdrostí, kteříž byli přede mnú v Jeruzalémě.[6]Eccl 1,12–16 A potom die: Protož řekl sem v srdci svém: Pójdu a povolím sobě v rozkoši hojné a požívati budu libých věcí. A uzřel sem, ano i to také jest marnost. Smiech početl sem za blud a veselí řekl sem: I co se darmo klamáš? Umienil sem v srdci svém, aby vína nepožívalo tělo mé, abych rozum mój obrátil k múdrosti a abych vyvaroval se bláznovstvie, dokavadž bych nepoznal, co by bylo užitečné synóm lidským. Zveličil sem skutky své. Nadělal sem sobě domóv, štěpil sem vinnice, vzdělal

X
anežádal] nažádal
5stěžka: ſtiezka
1Mt 16,26; Mr 8,36–37
2nečitelná marginální poznámka
3např. 2. Par 1,12
42. Par 1,15
6Eccl 1,12–16
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).