Hynek z Poděbrad: [Neuberský sborník]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. V E 39, 1 A c 100, 1r–228v, IIv–IVv. Editoři Černá, Alena M., Jamborová, Martina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

vzchodě za ní šel jest a hned potom na lože vstúpili sú a najposlednější lásku a milování poznali sú. Ačkoli to najprvnější byla, však proto nebyla jest najposlednější. Neb dokudž jest rytíř doma nebyl, když i zase přijel, proto těch dvé milých s velikú žádostí a veselím mnohokrát spolu u veliké radosti přebývali sú a ten kuoň doplacovali. Amen.

Rozprávka o jednom sedláku Maříkovi a o opatu frejovném a lékaři ženském, v jich nemocech velmi dospělém a umělém uts.cizojazyčný text

Byl jeden klášter v našem kraji Boleslavském, jakož ještě i podnes to opatství svých v kruntích a založení jméno své má. Kdež klášter toho opatství byl jest postaven súkromí v horách, proto nedaleko kraje, kdež takový klášter řídko jest kdy byl anebo nikdy od starších přehledován. V kterémžto klášteře přebýval jest jeden opat s svými některými mnichy, k mladým paním velikú lásku míval. Avšak proto vedl jest on tu věc v takové tichosti a jednal, že jest proto nikdy nikterak od lidí zjevně v tom shledán býti nemohl a že byl držán a jmien za dobrého a nábožného člověka. A vtom jeden sedlák bohatý nedaleko od toho kláštera, kterýž jest tu bliezko přiseďal, s tím opatem [v]text doplněný editorem[103]Antonín Grund v edici Boccacciovské rozprávky, Praha 1950 na tomto místě doplňuje předložku „v“ velikú známost všel jest a k opatovi velmi se přieznivě a přívětivě okazoval. Ten sedlák byl člověk velmi prostý a hlúpý rozumem i skutkem. Kde opat dosti málo jest ho sobě vážil, aniž sobě s ním jakého veselé činil. Jediné z té příčiny pro jeho velikú sprostnost druhdy s ním pokvasil a rozmluvil jest. A v takovém jejich častém vídaní [opat zvěděl,]text doplněný editorem[104]Antonín Grund v edici Boccacciovské rozprávky, Praha 1950 na tomto místě doplňuje text „opat zvěděl,“ kterak ten sedlák příliš velmi pěknú a mladú ženu měl jest. A jakž jest ji opat uhlédal, tak jest ji velmi zamiloval, že jest dnem ani nocí jiného přemyšlovati mohl nežli všecko o té paní. A ačkoli byl jest ten sedlák sprostný a hlúpý, však proto jest ženy tak pilen byl a hlédal, že jednak opat skrze jeho takovú opatrnosti byl by se zbláznil. Však proto v tom práce a jednání mnoho jest měl, že jest to vždy zjednal, že sedlák i s svú ženú časem svým dle kratochvíle do opatovy zahrady do kláštera přicházel. A tak jednú, když tam byl přišel, počali sú opat s paní rozmlúvati o spasení života věčného i o jiných svatých skutciech, kterak mnozí z tohoto světa sešli sú a jak Pán Buoh rozličně podlé každého

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).