Rösslin, Eucharius: Těhotných žen a porodných bab ruoženná zahrádka

Olomouc: Milichthaler, Bedřich, 1588. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 S 841, A1r–K5v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

Kníha lékařství mnohých v stavu manželském potřebných

Těhotných žen a porodných bab ruoženná zahrádka. Doktor Eucharius Reslin, lékař někdy městský v Frankfurtu

Lékařství ženská. Doktor Jan Kúba

O tajnostech ženských. Albertus Veliký

O nebezpečných případnostech těhotných žen. Ludvík Bonatiolus

Obsažení kapitol kníhy této

První kapitola oznamuje, kterak dítě v životě matky leží, roste a odpočívá, kterými a kolika kožkami neb mázdrami také obklíčeno neb obvinuto jest.

Druhá kapitola, o času porodu a který by porod přirozený neb na odpor přirození byl.

Třetí kapitola, který by porod těžký neb lehký byl a jak to má poznáno býti.

Čtvrtá kapitola, kterak žena před porodem i při porodu chovati se má a jak v těžkém porodu má jí spomoženo býti.

Pátá kapitola, [o]text doplněný editorem obzvláštním lékařství a kusích, ješto porodu napomáhají, snadný a lehký jej činí.

Šestá kapitola, kterak luožko, jenž slove secundinacizojazyčný text, od ženy má dosaženo býti, nechtělo-li by samo ven vyjíti.

Sedmá kapitola, o rozličných příhodách, kteréž ženám při i po porodu se přiházejí a na ně připadají a kterak odvraceny býti mají.

Osmá kapitola, o nedonešení dítěte, o příčinách a znameních potracení. Též o příhodách po potracení dítěte, kterak se ty věci předcházeti a odvracovati mají.

Devátá kapitola, o mrtvém dítěti v životě matky a o znameních mrtvého dítěte. Jak také dítě mrtvé z života matky dvojím spůsobem vyvésti se má, a býti musí.

Desátá kapitola, kterak s nyní porozeným dítětem nakládati, je opatrovati i chovati a hlédati ho sluší.

Jedenáctá kapitola, kterak vnově narozené děti a jak dlouho při prsu držány býti mají, jak také chůva i mléko její má spůsobné býti.

Dvanáctá kapitola, o rozličných příhodách a nemocech dětinských i kterak od toho má jim spomáháno býti. A kapitola tato na 26 částek jest rozdělena.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).