[Bible Bočkova, Markovo evangelium]

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 123/2, 239r–249v. Editoři Batka, Ondřej, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

[245v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcedadie jej pohanóm Mc10,34 a posmievati se budú jemu a uplijí ho a bičovati budú ho a zabijí jej, a třetí den vstane.

Mc10,35 I přistúpista k němu[206]němu] niema rkp. Jakub a Jan, syny Zebedeova, řkúce: „Mistře, chcemy, aby což koli prositi budeme, učinil nám.“ Mc10,36 A on vece jima: „Co chceta, abych váma učinil?“ Mc10,37 I vecechu: „Daj nám, abychom jeden na pravici tvé a druhý na levici tvé seděla v uoslavě tvé.“ Mc10,38 A Ježíš vece jima: „Neviete, co prosíte. Móžete li píti kalich, kterýž já píti budu, nebo křtem[207]křtem] křtem křtieni rkp., kterým já se křtím, křtíti?“ Mc10,39 A ona vecesta jemu: „Muožema.“ A Ježíš vece jima: „Kalich zajisté, kterýž já piem, píti budeta a křtem, [kterým já krstím sě, budeta]text doplněný editorem[208]kterým já krstím sě, budeta] quo ego baptizor lat. pokřtěna. Mc10,40 Ale seděti na pravici mé anebo na levici nenie mé dáti vám, ale kterýmž připraveno jest.“ Mc10,41 A uslyševše desět, počechu se hněvati na Jana a na Jakuba. Mc10,42 Ale Ježíš zavolav jich, vece jim: „Viete li, že ti, kteříž se vidie vládnúti nad pohany, panují nad nimi […]text doplněný editorem[209]…] et principes eorum potestatem habent ipsorum lat.? Mc10,43 Ale ne tak jest mezi vámi, neb kto kolivěk chtieti bude býti větčí, bude služebník váš. Mc10,44 A kto kolivěk chtieti bude mezi vámi první býti, bude všěch sluha. Mc10,45 Neb i syn člověka[210]člověka] clouiek rkp. nepřišel, aby jemu slúženo bylo, ale aby slúžil a dal duši svú na vykúpenie za mnohé.“

Mc10,46 I přijidechu do Jericho. A když jdieše z Jericho i učedlníci jeho i mnohý zástup, syn[211]syn] ſnim rkp. Timeóv Bartimeus slepý sedieše vedlé cesty žebře[212]žebře] zedṙe rkp.. Mc10,47 Kterýžto když uslyše, že Ježíš Nazaretský jest, poče volati a řéci: „Ježíši, synu Davidóv, smiluj se nade mnú!“ Mc10,48 I hroziechu jemu mnozí, aby mlčal. A on mnoho viec voláše: „Synu Davidóv, smiluj sě nade mnú!“ Mc10,49 A vstav[213]vstav] stans lat. Ježíš, při[b]označení sloupcekáza[214]přikáza] pṙikazo rkp. ho zavolati. I povolachu slepého řkúce jemu: „Buď z dobrú myslí, vstaň, volá tě!“ Mc10,50 A on povrh rúcho své, vstyčiv se přijide k němu. Mc10,51 A odpověděv Ježíš, vece jemu: [„Co chceš, učiním tobě?“ A slepý vece jemu]text doplněný editorem[215]Co chceš, učiním tobě?“ A slepý vece jemu] Quid tibi vis faciam? Caecus autem dixit ei lat.: „Mistře dobrý[216]dobrý] navíc oproti lat., abych viděl.“ Mc10,52 A Ježíš vece jemu: „Jdi, viera tvá spasila tě.“ A ihned prozřel jest a jdieše po něm na cestě.

Kapitola XI.

Mc11,1 A když se přibližováše[217]se přibližováše] appropinquarent lat. k Jeruzalému a k Betaní[218]Betaní] bethmyi rkp. k hoře Olivecké, posla dva z učedlníkóv svých Mc11,2 a vece jim: „Jděte do kaštelu, jenž proti vám jest, a ihned vejdúce tam, naleznete oslátko přivázané, na němž ještě nižádný z lidí neseděl, odvěžte je a přiveďte mi[219]mi] navíc oproti lat.. Mc11,3 A pakli kto vám die: Co činíte?, řcete, že pánu potřebno jest, a ihned je propustí sem.“ Mc11,4 A odšedše[220]odšedše] oſedſe rkp. nalezechu oslátko přivázané před vraty vně na rozcestí i odvázašta je. Mc11,5 A někteří z stojících [tu]text doplněný editorem[221]tu] illic lat. řekli sú jim: „Co činíte odvazujíc oslátko?“ Mc11,6 A oni řekli sú jim, jako bieše přikázal jim Ježíš, i propustichu jim. Mc11,7 I vedechu oslátko k Ježíšovi a vložichu na ně rúcho své i vsěde na ně. Mc11,8 A mnozí stláchu rúcho své na cestě a jiní ratolesti rubáchu z dřievie a stláchu po cestě. Mc11,9 A kteříž předcháziechu i ti, ješto po něm jdiechu, voláchu řkúce: „Spas ny! Požehnaný, jenž jest přišel ve jméno božie, Mc11,10 požehnané, jenž jest přišlo, královstvie otce našeho[222]našeho] naſſieho rkp. Davida. Spas ny na výsosti!“ Mc11,11 I vjide do Jeruzaléma v chrám. A obezřěv všěcky, když již večernie bieše hodina, vyjide do Betanie se dvanádcti.

Mc11,12 A jiný den, když vyjide[223]vyjide] exirent lat., exiret var. z Betanie, lačněl jest. Mc11,13 A když uzře zdaleka fík mající listie, přijide, zdali by

X
206němu] niema rkp.
207křtem] křtem křtieni rkp.
208kterým já krstím sě, budeta] quo ego baptizor lat.
209…] et principes eorum potestatem habent ipsorum lat.
210člověka] clouiek rkp.
211syn] ſnim rkp.
212žebře] zedṙe rkp.
213vstav] stans lat.
214přikáza] pṙikazo rkp.
215Co chceš, učiním tobě?“ A slepý vece jemu] Quid tibi vis faciam? Caecus autem dixit ei lat.
216dobrý] navíc oproti lat.
217se přibližováše] appropinquarent lat.
218Betaní] bethmyi rkp.
219mi] navíc oproti lat.
220odšedše] oſedſe rkp.
221tu] illic lat.
222našeho] naſſieho rkp.
223vyjide] exirent lat., exiret var.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).