Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<17r17v18r18v19r19v20r20v21r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[19r]číslo strany rukopisusvatý Augustin: Přišel k nám veliký lékař; neb po všem světu všichni leželi, veliké nemoci jsúc poddáni. Die prorok: Všeliká hlava neduživá, všeliké srdce truchlé a kvílí, od nožné paty až do vrchu nenie v něm zdravie. Mnoho vidíme své nemoci a co j’ jie, ješto jie nemóžem znáti! Ale Syn boží přišel na svět, v člověčství sě narodiv, aby byl s námi jako lékař, aby, ze všech neduhóv nás vyhoje, k zdraví přivedl duše i těla. A tak i z tělesných nemocí mnohé uzdravoval, své moci divem ukazuje, ež svú múdrostí spravedlivě z neduhu duchovnieho vyhojí všecky, ktož přijmú jej a lékařstvie jeho a přikázanie[z]přikázanie] przykazazanije jeho budú držeti a rády[16]neobvyklá kvantita jeho.

Třetie jest s námi Hospodin, narodiv sě člověkem, aby byl náš pomocník ve mnohém našem nebezpečenství jako bratr věrný a statečný. A chcem li právě znamenati, velmě v nebezpečném času uzříme sě již; ať tak řku: Vóbec všichni hledají svého, ne toho, co j’ Jezukristovo. Každý kromě těch mála, ješto je Bóh zná, ež jsú jeho, své pohody pílen, aby čest jměl, sbožie dosáhl a bydlo dobré v rozkoši těla. A tak již jest ten čas nebezpečný, ež každý jen sám sě miluje, a mnoho zlého pochodí z toho. By sě právě miloval každý, dobré by bylo; ale tak neřádně jde ta milost, ež mniec, by sě milovali, nemilují sebe. Neb ktož nepravost miluje, ten své duše nenávidí. I jest ti tak, ež jsme v nebezpečných časiech na tomto světě. A kakžkoli mnoho j’ těch, čtyř dotknu, o nichž die svatý Pavel, že j’ byl v nebezpečenství na vodách, v lotřiech, z rodu svého, v křivé bratří. Aj, kakť nás ta nebezpečenstvie dotýkají! Prvé nebezpečenstvie die svatý Pavel „na vodách“. Skrze to móžem běh tohoto světa rozuměti aneb každý věku svého. O němž die svatý Řehoř: Vizte, kakť vše, v němž útěchu jmáte, kvapně, v brzkosti pryč s vámi běží k oné budúcí věčnosti chtiec i nechtiec, jako bystrá řěka vzdy jde dolóv. I die svatý Augustin také k tomu: Ó bystrá povodni, i dokud budeš syny Eviny valiti v hořké moře? Z té povodně volá

X
zpřikázanie] przykazazanije
16neobvyklá kvantita
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 20 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).