Vavřinec z Březové: [Snář Vavřince z Březové, mikulovský rukopis]

Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. Mk 14, 1r–181r. Editor Hořejší, Michal. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[1r]číslo strany rukopisu

Přemluva mistra Vavřincova v kněhy snového vykládanie tuto se počíná. Mnozí v jasnost pravdy písma svatého jako oči sovie v blesk slunečného poprslka nejápně patřiece, snóv výklady za blud nebo klam mají. Protož aby to bylo rozeznáno, má li býti snovému vidění a jeho výkladóm věřeno, čili nic. Tuto otázku umienil sem vylíčiti.

Slušie li lidu křesťanskému věřiti sennému vidění a jeho výkladóm? A zdá se najprvé, že nic. Neb buoh, jenž jest múdrost věčná a pravda svrchovaná, zapověděl jest snóm věřiti, protož jim neslušie věřiti. A že buoh to zapověděl, stojí psáno ve čtvrtých kněhách Mojžiešových, točižto v kněhách Deutronomí v osmnádstém rozdiele a řka: [1v]číslo strany rukopisu„Ani buď nalezen v tobě, kto by obětoval aneb obchodil syna svého nebo dceru, vláče skrze voheň, anebo jenž by zpytaval, hledaje hadačóv a šetřil snóv a vypravoval sny a ptal[a]ptal] ptak věštby.“[1]Dt 18,10 A v týchž kněhách ve třinádctém rozdiele: „Vstane li střed tebe proročec anebo kto by řekl: ‚Sen sem viděl‘ a předřekl nebo prorokoval znamenie nebo zázrak, a stalo se, jakož on mluvil, a že by řekl tobě: ‚Poďme a následujme bohóv cizích, jichž neznáš, a budeme jim slúžiti. Neuslyšíš slov proroka toho nebo snovníka, neb zkúšie vás pán buoh váš, aby zjevno bylo, milujete li jeho, čili nic v celém srdci vašem a ve všie duši vašie. Pána boha vašeho následujte a jeho se bojte, jeho přikázaní ostřiehajte, jemu budete slúžiti a jeho se nádržeti.‘ Ale prorok ten nebo skladač snuov bude zahuben, neb mluvil jest, aby vás odvrátil od pána boha vašeho.“[2]Dt 13,1

A v kněhách Leviticicizojazyčný text, točižto Obětních, die Mojžieš v devatenádctém rozdiele: „Nebudete zachovávati nebo dbáti nebo šetřiti snóv.“[3]Lv 19,26 A Šalomún v knihách Ecclesiastescizojazyčný text v pátém rozdiele takto die:

X
aptal] ptak
1Dt 18,10
2Dt 13,1
3Lv 19,26
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 5 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).