Šúd ze Semanína, Mikuláš: Novina a příhoda, která se vpravdě stala na pomezí českém…

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 2745, 2 f. Editoři Hejdová, Tereza, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<A1rA1vA2rA2v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

svině v kališti, vstaňte, vyjednané sovy noční! Ale když jest je nebohá žena lépe spatřila, že sú všickni mrtví a násilnou smrtí zmordovaní, křičala, plačíc plačtivejm hlasem. I zběhli sou se tu lidé. A smrad velikej byl s těch zmrlejch, že hanba mluviti, nalezeni byli všickni zčernalí a v nečistotách ožralskejch ležící příliš velkejch etc.cizojazyčný text

Co dále povím, strach velikej všecky lidi obklíčil. Než každej jinak a jinak mluvil a se domejšlel o tak nenadalé smrti těch pěti. Někteří pak, zlého svědomí sami také souce, pokládali toho příčinu, že by vnově stavena světnice zatopena byla a od té páry a smradu že by zemřeli. Ale není to pravá příčina, neb jest ta světnice více nežli před puollétem byla vápnem obvržena a vybílena a několikrat potom topená.

Vynesli sou pak ty umrlce ven a myli je a chovali je až do třetího dne, aby je všickní viděli etc.cizojazyčný text Potom pak uložen jest jim pohřeb z rozkazaní hejtmana našeho. I zběhli se k tomu lidé se všech strán a vykopán jest jim hrob dosti širokej. A tak sou schována do země těch pěti ožralcuov těla. A hlavy jim doluov tak visaly, jako by byly stočené a jako by všecky kosti a vazové a žily v krku byly zlámany a strhány. A každej z nich měl šiji voteklou a krví zalitou. A každému tekla krev nosem, usty i ušima.

Tato jest, muoj milý příteli, přihoda žalostivá těch pěti piteluov. A vpravdě že je to hrozná pomsta na ožralce nekajicí etc.cizojazyčný text A není div, neb ožralství těchto časuo nemá se za hřích a za ohavnost a za necnost. Ani ho vrchnosti nestavují a netrescí. Protož Bůh a Pán všemohoucí dopouští a moc dává ďáblu a čertu, aby takové hanebné ožralce hubil a ukrutně mordoval etc.cizojazyčný text

Dán na den Obřezání Pána Krista. Léta 1551.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).