Šúd ze Semanína, Mikuláš: Novina a příhoda, která se vpravdě stala na pomezí českém…

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 2745, 2 f. Editoři Hejdová, Tereza, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<A1rA1vA2rA2v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

List a psaní věrně učiněné vo pěti ožralcích od ďábla zmordovaných na pomezí českém v Mišni.

Léta 1551.

Milosti a pokoje skrze Pána našeho Ježíše Krista tobě žádám, bratře v Pánu Bohu milý. Že sem k tobě až posavád žádného psaní neučinil o tom, co je se u nás předivnejm božským soudem přihodilo, učinil sem to proto, že sem chtěl prvé všecku tu věc a příhodu dokonále přezvěděti a vyhledati dříve, nežli bych tu pověst mezi přátely rozsíval. Neb znáš ten převrácenej lidskej obyčej, že sprvupočátku novin nějakých chtívě to ujímají, a když se jim co jiného o tom zdá, tehdy to vše zašlapují a o tom mlčí. Což sem pak já těmito mými očima viděl a od jinejch hodnověrnejch svědkuov shledal, vidělo mi se slušné to tobě také nyní oznámiti etc.cizojazyčný text

Předešlého měsíce, dříve nežli sme tento hroznej skutek viděli, čtyří muží sou náhlou smrtí umřeli. Potom pak hned tu neděli, kterou se čte a káže čtení o králi, kterej učinil svadbu synu svému, vzal sem příčinu z takové příhody, že sem lidu k požívání večeře Páně a pamatování s pilností napominal. Jakož znáš k tomu lidskou studenost a nedbánlivost býti. Potom hned po té neděli, druhou neděli před sv. Šimonem a Judou, činěna jest byla památka večeře Páně a přijímalo jich dvadceti osob. Jiní pak toho času čistě pili, jakož pak všecko to město ten obyčej má, že se hned od samého ranního jítra až za dlouhej čas na noc pitím a přepíjením zalívají na každý den, a zvlaště pak dne sobotního a nedělního, kteří sou k službám božským oddaní.

Mezi všemi pak jinými šest osob nejvíce to pitelné řemeslo zoumyslně dělali, souce ve dne i v noci ožiráni a pití velmi pilni etc.cizojazyčný text Ti sou se pak druhou sobotu opět sešli a spolu zuostali vo den, kterého by přes celou noc snažně

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).