[Řád korunování krále českého a královny, rukopis B]

Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. 581, 65r–92r. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[70r]číslo strany rukopisuradíš a milostí panuješ, daj tomuto sluze tvému duch múdrosti s opravováním kázni, aby tobě se vším srdcem nábožen v královstvie zpravování ostal vždycky statečen a tvým darem za jeho časuov bezpečenstvie cierkve zpraveno bylo a v tichosti náboženstvie křesťanské ostalo, aby v dobrých skutciech trvaje, do věčného královstvie tebú vuodcí mohl přijíti. Skrze Krista hospodina. Amen.

Modlitba: Požehnaj, hospodine, tohoto krále našeho N., jenž všechna královstvie uskrovuješ od věku; a takým jeho požehnáním oslav, aby Davidova požehnánie a povýšenie držal žezlo, a oslaven jsa, v jeho ihned byl nalezen zaslúžení. Daj jemu tvým nadšením s krotkostí tak zpravovati lid, jakožtos Šalomúnovi dal tvé obdržeti královstvie pokojné, aby tobě vždycky s strachem byl poddán a tobě rytěřoval s pokojem. Buď tvým štítem zasloněn s svými pány, a všudy tvú milostí vítězem buď. Ucti [70v]číslo strany rukopisujeho mimo všecky krále národóv, zčasten jsa nad lidem panuj a zčastně jemu národové se klanějte. Buď živ mezi lidskými pluky, veleben buď v súdiech spravedlnosti, zvláště vzbohať jeho tvá přebohatá pravice, bujnú obdrž vlast a jeho dětem daj na budúcie časy. Daj jemu dlúhost života na světě, a v jeho dnech aby vzešla spravedlnost od tebe, mocnú drž zpravovánie stolici, aby s veselím a s spravedlností u věčném radoval se království. Skrze Krista hospodina. Amen.

Modlitba: Všemohúcí, věčný bože, vladaři všeho, země i nebe stvořiteli i zpósobce, ciesaři andělský a všech králi králuov a pane panujících, jenž jsi Abrahamovi, sluze věrnému tvému, nad nepřátely svítěziti dal, Mojžiešovi a Jozue, lidským prelátóm, mnohé vítězstvie pójčil, a pokorného Davida, dietě tvé, královstvie dóstojenstvím povýšil, Šalomúna múdrostí a pokoje nevypra[71r]číslo strany rukopisuveným

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).