[Řád korunování krále českého a královny, rukopis B]

Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. 581, 65r–92r. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[66v]číslo strany rukopisutě anděl mój.

Versus:cizojazyčný text Izraheli, budeš li mne poslúchati, nebude v tobě buoh črstvý ani klaněti se budeš bohu jinému; nebo já sem hospodin.

Responsio:cizojazyčný text A předejde tě anděl mój.

To skonajíce a knieže prostřed kostela před oltářem svatého Kříže poctivě postaviece, dějí žáci tuto antifonu: Utvrď se ruka tvá a povýšena buď pravice tvá, spravedlnost a súd přihotovánie stolice tvé, milosrdenstvie a pravda předejdú obličej tvój. Aleluja!

Žalm: Milosrdenstvie hospodina na věky budu zpievati. Chvála otci i synu i svatému duchu. Opačujíce vždy po každém verši: Utvrď se ruka tvá.

To dokonajíce, jeden z biskupóv die tuto modlitbu: Bože, jež vieš, že národ člověčí žádnú mocí nemóž státi, pójč milostivě, aby sluha tvój, jehožtos nad tvój lid chtěl zvésti, tak tvú byl posílen pomocí, aby jimi mohl vlásti i také mohl prospěšen býti. Skrze Krista hospodina našeho. Amen.

Tehdy knieže, po[67r]číslo strany rukopisumodle se svátosti na oltáři svatého Kříže položené, vrátí se s procesí před oltář svatého Víta a tu na stolici královsky připravenú, a jiná kniežata, biskupi a preláti v svých stoliciech také podobně připravených ustaviece, jeden z biskupóv počne tento žalm: Uslyš tě hospodin den smúcenie tvého. Kterýžto dokonajíc, die tento verš: Hospodine, spasena učiň krále.

Responsio:cizojazyčný text A uslyš nás v den, kteréhož vzývati budem tě.

Potom die kolektu: Hospodine, pokorných ustanoviteli, jenž nás svatého ducha osviecením těšíš, rozšiř nad tiemto sluhú tvým N. milost svú, aby skrze něho tvého v nás počili bytie příštie. Skrze téhož hospodina našeho Jezu Krista. Amen.

Jiný biskup die tuto kolektu: Všemohúcí, věčný bože, nebeských i zemských věcí uskrovniteli, jenž sluhu tvého N. na královstvie výsost a duostojenstvie ráčil vzvésti, puojč, prosíme, aby

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).