[Bible padeřovská, Matoušovo evangelium]

Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Cod. 1175, 355v–365v. Editoři Hořejší, Michal, Batka, Ondřej, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

[357r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupceonen den: Pane, pane, však ve jméno tvé sme prorokovali a ve jménu tvém diábly sme vymietali a v tvém jménu moci mnohé sme činili. Mt7,23 A tehdy vyznám jim, že nikdy sem vás neznal, otejděte ote mne, ktož činíte nepravost. Mt7,24 Protož každý, ktož slyší slova má tato a činí jě, přirovnán bude muži múdrému, jenž jest ustavil dóm svój na skále. Mt7,25 Sstúpil jest déšť a přišly sú řěky a duli sú větrové a obořili sú sě na dóm ten, a nepadl jest, neb bieše založen na skále. Mt7,26 A každý, ktož slyší slova má tato a nečiní jich, podoben bude muži bláznivému, jenž jest vzdělal dóm svój na piesku, Mt7,27 i sstúpil jest déšť a přišly sú řěky a duli sú větrové a obořili sú sě na dóm ten, i padl jest a byl jest pád jeho veliký.“ Mt7,28 I stalo sě jest, když dokona Ježíš slova tato, diviechu sě zástupové nad učením jeho. Mt7,29 Neb bieše učě jě jako moc maje, ne jakožto mistrové jich a zákonníci.

VIII.

Mt8,1 A když sstúpi s hory, šli sú za ním zástupové mnozí. Mt8,2 A aj, malomocný přišed modléše sě jemu řka: „Pane, chceš li, móžeš mě očistiti.“ Mt8,3 A ztáh Ježíš ruku, dotče sě jeho řka: „Chci, buď čist!“ A ihned očistěno jest malomocenstvie jeho. Mt8,4 I vecě jemu Ježíš: „Viz, nižádnému neprav, ale jdi, ukaž sě kněží a obětuj dar, kterýž jest přikázal Mojžieš, na svědectvie jim.“

Mt8,5 A když vjide do Kafarnaum, přistúpi k němu centurio, prosě jeho Mt8,6 a řka: „Pane, dietě mé leží v domu dnu trpě a zle sě trápí.“ Mt8,7 I vecě jemu Ježíš: „Já přijdu a uzdravím je[26]je] gie rkp..“ Mt8,8 A otpověděv centurio, vecě: „Pane, nejsem hoden, aby všel pod střěchu mú. Ale toliko řci slovem, a uzdraveno bude dietě mé. Mt8,9 Neb i já člověk jsem pod mocí[27]mocí] + constitutus lat., nemá var., maje pod sebú rytieřě, a diem tomu: Jdi, a jde, a jinému: Poď, a přijde, a sluzě mému: Učiň toto, a učiní.“ Mt8,10 A uslyšav Ježíš, divil sě jest a jdúcím po sobě řekl jest: „Virně pravi vám, nenalezl sem tak veliké viery v Izraheli. Mt8,11 A pravi vám, že mnozí ot východu sluncě i západu přijdú a otpočívati budú s Abrahamem a Izákem a Jákobem v království nebeském. Mt8,12 A synové královstvie vyvrženi budú v temnosti zevnitřnie, tu bude pláč a škřehot zubóv.“ Mt8,13 I řekl jest Ježíš centurionovi: „Jdi, a jakož si věřil, staň sě tobě.“ I uzdraveno jest dietě v tu hodinu.

Mt8,14 A když přijide Ježíš do domu Petrova, uzřel jest svekruši jeho ležíci a zimnici trpíci. Mt8,15 I dotče sě ruky jejie a osta jie zimnice. I vstala jest a posluhováše jim.

Mt8,16 A když by večer, obětovachu jemu mnohé, ješto mějiechu diábly, a vymietáše duchy slovem. A všěcky, ješto sě zle mě[b]označení sloupcejiechu, uzdravil[28]uzdravil] původně uzdravi, soudobou rukou připsáno-l, Mt8,17 aby sě naplnilo, což jest řečeno skrzě Izaiáše proroka řkúcieho: On nemoci našě vzal a neduhy[29]neduhy] + nostras lat., nemá var. nesl. Mt8,18 A vida Ježíš zástupy mnohé okolo sebe, kázal jest (točíš učedlníkóm[30]točíš učedlníkóm] připsáno na okraji touž rukou, navíc oproti lat.) jíti přes moře.

Mt8,19 A přistúpiv jeden mistr, vecě jemu: „Mistře, pójdu po tobě, kamž kolivěk pójdeš.“ Mt8,20 Vecě jemu Ježíš: „Lišky dúpata mají a ptáci nebeští hniezda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu schýlil.“ Mt8,21 A jiný učedlník jeho vecě jemu: „Pane, přepusť mě najprvé jíti a pochovati otcě mého.“ Mt8,22 A Ježíš vecě jemu: „Následuj mne a nechť mrtví pochovávají mrtvé své.“

Mt8,23 A když on vstúpi na lodičku, šli sú za ním učedlníci jeho. Mt8,24 A aj, hnutie veliké stalo sě jest na moři, tak že lodička přikrývala sě vlnami, ale on spáše. Mt8,25 I přistúpili sú[31]sú] + ad eum discipuli eius lat., nemá var. a ubudili sú ho řkúce: „Pane, spas nás, hynemeť!“ Mt8,26 I vecě jim[32]jim] + Iesus lat., nemá var.: „Co báznivi jste, malé viery?“ Tehdy vstav přikázal jest větróm a moři i sta sě utišenie veliké, Mt8,27 jistě lidé divili sú sě řkúce: „Kteraký jest tento, že větrové a moře poslúchají jeho?“

Mt8,28 A když přijidechu přes moře do vlasti Gerasenských, potkala sta jej dva člověky majíce diábelstvie, z hrobóv vyšedše, lítá přieliš, tak že nižádný nemohl po té cěstě jíti. Mt8,29 A aj, zvolašta řkúce: „Co nám a tobě, Ježíši, synu boží? Přišel si sěm před časem, aby nás mučil?“ Mt8,30 A bieše nedaleko ot nich stádo vepřóv mnohých pasa sě. Mt8,31 I prosiechu jeho diáblové řkúce: „Vyvržeš li nás[33]nás] + hinc lat., nemá var., pusť nás v stádo vepřóv.“ Mt8,32 I vecě jim: „Jděte!“ A oni vyšedše, otešli sú u vepřě. A aj, hřmotem otjide všecko stádo velmi kvapně do moře a zemřěli sú u vodách. Mt8,33 Ale pastýři utekli sú, a přišedše do města, zvěstovali sú všěcky věci i o těch, kteříž diábly mějiechu. Mt8,34 A aj, všecko město vyšlo jest v cěstu Ježíšovi, a uzřevše jeho, prosiechu, aby šel z krajin jich.

IX.

Mt9,1 A vstúpiv na lodičku, přěvezl sě jest a přišel do města svého. Mt9,2 A aj, obětováchu jemu dnu trpícieho, na loži ležícieho. A vida Ježíš vieru jich, řekl jest dnu trpíciemu: „Doúfaj, synu, otpúštějíť sě tobě hřiechové tvoji.“ Mt9,3 A aj, někteří z mistróv řekli sú sami v sobě: „Tento sě rúhá.“ Mt9,4 A když jest viděl Ježíš myšlenie jich, řekl jest: „I co myslíte zlé věci v srdcích vašich? Mt9,5 Co jest snáze řéci: Otpúštějíť sě tobě hřiechové tvoji, čili řéci: Vstaň a choď? Mt9,6 Ale abyšte věděli, že syn člověka má moc na zemi otpustiti hřiechy,“ tehdy vecě dnu trpíciemu: „Vstaň, vezmi lože tvé a jdi do domu tvého.“ Mt9,7 I vstal jest a šel jest do domu svého. Mt9,8 A vidúce zástupové, báli sú sě a velebili sú boha, jenž jest dal moc takovú lidem.

Mt9,9 A když jdieše od[357v]číslo strany rukopisutud

X
26je] gie rkp.
27mocí] + constitutus lat., nemá var.
28uzdravil] původně uzdravi, soudobou rukou připsáno-l
29neduhy] + nostras lat., nemá var.
30točíš učedlníkóm] připsáno na okraji touž rukou, navíc oproti lat.
31sú] + ad eum discipuli eius lat., nemá var.
32jim] + Iesus lat., nemá var.
33nás] + hinc lat., nemá var.
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 20 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).