[Bible padeřovská, Matoušovo evangelium]

Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Cod. 1175, 355v–365v. Editoři Hořejší, Michal, Batka, Ondřej, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

čistého srdcě, neb oni boha uzřie. Mt5,9 Blahoslavení pokojní, neb oni synové boží nazváni budú. Mt5,10 Blahoslavení, kteříž protivenstvie trpie pro spravedlivost, neb jich jest královstvie nebeské. Mt5,11 Blahoslavení jste, když zlořečiti vám budú lidé a protiviti sě budú vám a řkú všecko zlé proti vám lžíce pro mě. Mt5,12 Radujte sě a veselte sě, neb otplata vašě mnohá jest v nebesiech. Neb tak sú sě protivili prorokóm, kteříž sú byli před vámi.“

Mt5,13 „Vy jste sól země: pakli sól bude zmařena, čím bude soleno? K ničemuž sě viece nehodí, jediné aby ven byla vyvržena a potlačena ot lidí. Mt5,14 Vy jste světlo světa. Nemóž město skryto býti na hořě posazené Mt5,15 ani zažéhají světedlnici a postavují ji pod kbelcem, ale na sviecen, aby svietila všěm, kteříž v domu jsú. Mt5,16 Tak sě svěť světlo vaše před lidmi, aby viděli vašě dobré skutky a chválili otcě vašeho, jenž v nebesiech jest.“

Mt5,17 „Neroďte sě domnievati, bychť přišel rušit zákona neb prorokóv; nepřišelť sem rušit, ale abych naplnil. Mt5,18 Věrně zajisté pravi vám, dokudž nepomine nebe a země, jota jedna ani jeden vršek nepomine ot zákona, až sě všěcky věci stanú. Mt5,19 Protož kto zruší jedno z přikázaní těchto najmenších a tak bude učiti lidi, najmenší bude nazván v království nebeském. Ale ktož bude činiti a učiti, [ten]text doplněný editorem[17]ten] hic lat. veliký bude nazván v království nebeském. Mt5,20 Jistě pravi vám, že nebude li hojnějšie spravedlivost vašě viece nežli mistróv a zákonníkóv, nevejdete v královstvie nebeské.“

Mt5,21 „Slyšěli ste, že řečeno jest starým: Nezabieš. Pakli by kto zabil, vinen bude súdu. Mt5,22 Ale já pravi vám, že každý, ktož sě hněvá na bratra svého, vinen bude súdu. A kto die bratru svému racha, vinen bude otsúzenie. A kto die blázne, vinen bude pekelného ohně. Mt5,23 Protož obětuješ li dar tvój k oltáři a tu sě rozpoměneš, že bratr tvój má něco proti tobě, Mt5,24 opusť tu dar tvój před oltářem a jdi, prvé směř sě s bratrem tvým, a tehdy přijda, obětovati budeš dar tvój. Mt5,25 Buď povolen protivníku tvému brzo, donidž jsi na cěstě s ním, aby snad nedal tebe protivník súdci, a súdcě dal by tě sluzě a v žalář budeš puštěn. Mt5,26 Věrně pravi tobě, nevyjdeš odtud, až navrátíš poslední šart.“

Mt5,27 „Slyšěli ste, že řečeno jest starým: Nesesmilníš. Mt5,28 Ale já pravi vám, že každý, ktož uzří ženu ku požádaní jie, již jest sesmilnil ji v srdci svém. Mt5,29 Jestliže oko tvé pravé horší tě, vylup jě a vrz ot sebe. Neb užitečno jest tobě, aby zhynul jeden z údóv tvých, nežli by tělo tvé všecko bylo uvrženo v oheň pekelný. Mt5,30 A pakli ruka tvá pravá horší tě, uřěž ji a vrz ot sebe, neb užitečno jest tobě, aby zhynul jeden z údóv tvých, nežli by tělo tvé všecko puštěno bylo do věčného ohně. Mt5,31 A řečeno jest: Ktož by koli pustil ženu svú, daj jie knížky zapuzenie. Mt5,32 Ale já pravi vám, že každý, ktož pustí ženu svú kromě příčiny smilstva, činí ji, aby cizoložila, a ktož puštěnú pojme, cizoloží.“

Mt5,33 „Opět ste slyšěli, že řečeno jest starým: Nebudeš křivě přisáhati, ale navrátíš pánu přísahy tvé. Mt5,34 Ale já pravi vám, aby nepřisáhali ovšem, ani skrzě nebe, neb stolice božie jest, Mt5,35 ani skrzě zemi, neb podnož noh jeho jest, ani skrzě Jeruzalém, neb město velikého krále jest. Mt5,36 Ani skrzě hlavu tvú budeš přisáhati, neb nemóžeš jednoho vlasa biela učiniti nebo črna. Mt5,37 Ale buď řěč vašě: Jest, jest, nenie, nenie. Což zajisté nad ty věci hojnějie jest, ot zlého jest.“

Mt5,38 „Slyšěli ste, že řečeno jest: Oko za oko a zub za zub. Mt5,39 Ale já pravi vám, abyšte sě neprotivili zlému, ale udeří li tě kto v pravé líce tvé, daj jemu i druhé. Mt5,40 A tomu, jenž sě chce s tebú súdem svářiti a sukni tvú vzieti, pusť jemu i plášť. Mt5,41 A ktož by kolivěk tě nutkal tisíc kročejí, jdi s ním jiná dva. Mt5,42 Kto prosí od tebe, daj jemu, a ktož by chtěl zajieti od tebe, neotvracuj sě.“

Mt5,43 „Slyšeli ste, že řečeno jest: Milovati budeš bližnieho tvého a v nenávisti budeš mieti nepřietele tvého. Mt5,44 Ale já pravi vám, milujte nepřátely vašě, dobře čiňte těm, kteříž vás nenávidie. A modlte sě za protivníky a za háncě vašě, Mt5,45 abyšte byli synové otcě vašeho, jenž v nebesiech jest, jenž slunci svému vzchoditi velí na dobré i na zlé a dští na spravedlivé i na nespravedlivé. Mt5,46 Neb milujete li ty, kteříž vás milují, kterú odplatu budete mieti? Však i zjěvní hřiešníci to činie. Mt5,47 A budete li pozdravovati bratří vašich toliko, co viece činíte? Však i pekelníci to činie. Mt5,48 Protož buďte i vy dokonalí, jako i otec váš nebeský dokonalý jest.“

Mt6,1 Pilně sě ostřiehajte, abyšte spravedlivosti vašie nečinili před lidmi, aby viděni byli ot nich, jinak odplaty nebudete mieti u otcě vašeho, jenž v nebesiech jest. Mt6,2 Protož když činíš almužnu, neroď trúbú trúbiti před sebú, jako pokrytci činie v sbořiech a na uliciech, aby ctěni byli ot lidí. Věrně pravi vám, vzěliť sú otplatu svú. Mt6,3 Ale ty když činíš almužnu, nevěz levice tvá, co by činila pravicě tvá, Mt6,4 aby byla almužna tvá v skrytě, a otec tvój, jenž vidí v skrytě, otplatí tobě.“

VI.

Mt6,5 „A když sě modlíte, nebudete jako pokrytci, kteřížto milují v sbořiech a na uliciech rynkových stojiece modliti sě, aby viděni byli ot lidí. Věrně pravi

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).