Bible pražská, Lukášovo evangelium

Praha: [Tiskař Pražské bible], 1488. Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Ink 13.C.5, ff. 509v–525r. Editoři Kunertová, Helena (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Hlaváčová Svobodová, Andrea (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

<<<10<509v510r510v511r511v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[509v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupce

Počíná se čtenie sepsané od svatého Lukáše, kterémuž předkládá předmluvu tuto řka

L1,1 Poněvadž zajisté mnozí usilovali sú zřéditi sepsánie těch věcí, kteréž sme my dokonali, L1,2 jakož sú nám vydali ti, což od počátku sami viděli a služebníci řeči[1]řeči] rzeczij tisk byli, L1,3 vidělo se jest i mně, poněvadž sem toho došel, od počátku pilně a řádně všecky věci tobě sepsati, výborný Teofile, L1,4 aby poznal pravdu těch slov, o nichž si naučen.

Kapitola I.

L1,5 Byl za dnuov Erodesa, krále židovského, kněz jeden jménem Zachariáš z třídy Abiášovy a manželka jeho ze dcer Aaronových a jméno jejie Alžběta. L1,6 I byla sú oba spravedliví před bohem, chodiece ve všech přikázaních a spravedlnostech páně bez žaloby. L1,7 Ale neměli syna, protože Alžběta byla neplodná a oba se byla sstarala v dnech svých. L1,8 I stalo se jest, když kněžstvie požíval Zachariáš[2]Zachariáš] navíc oproti lat., + Zacharias var. v řádu třiedy své před bohem, L1,9 vedlé obyčeje kněžstvie losem vyšel, aby položil zápalnú obět, všed do chrámu páně. L1,10 A všecko množstvie lidu bylo vně modléce se v hodinu zápalnú[3]zápalnú] zapalni tisk. L1,11 Tehdy ukázal se jemu anjel páně, stoje na pravé straně oltáře zápalu. L1,12 I uzřev jej[4]jej] navíc oproti lat. Zachariáš, zamútil se jest a bázeň spadla jest na něho. L1,13 I vece k němu anjel: „Neboj se, Zachariáši, nebť jest uslyšána modlitba tvá a Alžběta, manželka tvá, [b]označení sloupceporodí tobě syna a nazuoveš jméno jeho Jan. L1,14 I budeť tobě radost i veselé a mnozí z jeho narozenie budú se radovati, L1,15 neboť bude veliký před hospodinem a vína a nápoje opojného nebude píti a duchem svatým budeť naplněn ještě v životě matky své L1,16 a mnohé z synuov izrahelských obrátí ku pánu bohu jich. L1,17 A onť předejde před ním v duchu a v moci Eliášově, aby obrátil srdce otcuov k synóm a nevěřície[5]nevěřície] newierzicze y tisk k opatrnosti spravedlivých, aby připravil hospodinu lid dokonalý.“ L1,18 I řekl jest Zachariáš k anjelu: „Odkud toto zviem? Neb já starý jsem a manželka má zstarala se ve dnech svých.“ L1,19 Odpověděv[6]Odpověděv] Et respondens lat. anjel řekl jemu: „Jáť jsem Gabriel, jenž stojím před bohem, a poslánť jsem, ať bych mluvil tobě a tyto věci tobě zvěstoval. L1,20 A aj, budeš něm a nebudeš moci mluviti až do dne, v němž se tyto věci stanú, protože si nevěřil řečem mým, kteréž se naplnie časem svým.“ L1,21 A lid očekáváše Zachariáše a diviechu se, že by on prodléval v chrámě. L1,22 A vyšed nemohl jest mluviti k nim. I poznali sú, že by viděnie viděl v chrámu. Ale on bieše návěštie jim dávaje a zóstal jest něm. L1,23 I stalo se jest, když sú se vyplnili dnové úřadu jeho, odšel jest do domu svého. L1,24 A po třech[7]třech] hos lat. dnech počala jest Alžběta, manželka jeho, a tajila se za pět měsiecóv řkúci, L1,25 že tak mi učinil hospodin ve dnech, v nichžto vzezřel, aby otjal pohaněnie mé mezi lidmi.

L1,26 V měsieci pak šestém poslán jest[8]jest] + angelus lat. Gabriel ot boha do města galilejského, jemužto jméno Nazareth, L1,27 ku panně otdané muži, jemužto jméno bieše Jozef, z čeledi Davidovy, a jméno panny Maria. L1,28 A všed anjel k nie, vece: „Zdráva, milosti plná, hospodin s tebú, požehnaná ty mezi ženami.“ L1,29 Kterážto když uslyšela, zamútila se jest v řeči jeho a mysléše, kterako by to bylo pozdravenie. L1,30 I vece anjel: „Neboj se, Maria, neb si nalezla milost u hospodina[9]hospodina] Deum lat.. L1,31 Aj, počneš[10]počneš] + in utero lat. a porodíš

X
1řeči] rzeczij tisk
2Zachariáš] navíc oproti lat., + Zacharias var.
3zápalnú] zapalni tisk
4jej] navíc oproti lat.
5nevěřície] newierzicze y tisk
6Odpověděv] Et respondens lat.
7třech] hos lat.
8jest] + angelus lat.
9hospodina] Deum lat.
10počneš] + in utero lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).