Hemming, Mikuláš: Mikuláše Hemminga umění kazatelské

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII F 40, 1r–51v. Editor Fuková, Irena. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[…]text doplněný editorem[1]chybějící listyznati mohl v Pánu.

2. Aby boží slovo důstojně vždycky za pravidlo měl. Tato starost s onou první spojená učiní to, aby bez vysokomyslnosti a milování hadruňků s svatými písmy se obíral a bláznivou všetečností aby se nevynášel, ale radějí za pomoc to pokorně žádal, jehož v písmích opravdově hledáš. Činí i toto druhý kus, aby o to se nestaral, což slovem božím zjeveno není. Nebo dosti míti máš na tom světle, kteréž Pán k následování ukázati ráčil.

3. Pečovati má vykladač, aby pilně písma svatá jedna k druhým směřoval, aby spatřín mohl býti smysl psaní Mojžíšova a proroků i evangelistů. Jestli že by se někdy zdálo, že v něčem jest rozdíl, když okolostojící věci spatříny by byly, uzříš, že v gruntu se srovnávají. Takové pečování to učiní, aby všetečně nevzal některého povědění svatých písem k vybojování jiného. Tomuto aby lépe srozumíno býti mohlo, příkladem vysvětliti míním. Arius když uslyšel Syna, pravícího: Otec větší mne jest; tu sentencí uchytiv, hned k vyvrácení božství Kristova se chystal. Manicheus pak na odpor aby člověčenství Kristovo vyzdvihl, pochytil povědění svatého Pavla, 1. Koryntským, 15, kdež se praví, že Kristus jest druhý Adam s nebe nebeský.

Opět sou jiní kacíři, kteříž božství Kristovo poznávají a člověčenství vyznávají, ale dvojí osobu činí, totiž slovo a Syna Marie. Oziander na tom se zastavil, že psáno jest: Hospodin jest spravedlnost náše; pravě: Ospravedlňovati tehdy jest toho samého božského přirození; jako by již člověčenství nic zhola neprospívalo k působení spasení. Stangarusopět na odpor, že slovo zaslíbení jest, o semeni ženy. A svatý Pavel praví, že Ježíš Kristus člověk jest prostředník, odjímá božství Kristu a skutek vykoupení a přivlastňuje jej samému člověčenství. Tu kdyby byla bázeň Hospodina a pravá poníženost a nebylo milování hadruňku a pejchy, snadně z snešení a směření míst písem svatých jedněch k druhým o této věci byli by soudili.

4. Čtvrtá starost buď, aby každý výklad byl ku pravidlu víry směřen, nebo nebude li se s ní srovnávati, za falešný souzen bude. A zase

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).