Vavřinec z Březové: [Snář Vavřince z Březové, stockholmský rukopis]

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. G 10, č. 412, s. 41–256. Editor Hořejší, Michal. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<4142434445>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Mnozí v jasnost pravdy písma svatého jako oči sovie v blesk slunečného paprslka nejápně patřiece, snóv výklady za blud nebo za klam mají. Protož aby to bylo rozeznáno, má li býti snovému vidění a jeho výkladóm věřeno, čili nic. Tuto otázku umienil sem vylíčiti.

Slušie li lidu křesťanskému věřiti snovému vidění a jeho výkladóm, čili nic? A zdá se najprvé, že nic, neb bóh, jenž jest múdrost věčná a pravda svrchovaná, zapověděl jest snóm věřiti. A že bóh to zapověděl, stojí psáno v čtvrtých kněhách Mojžiešových, totiž v kněhách Deutronomu v osmnáctém rozdiele a řka: „Ani buď nalezen v tobě, kto by obětoval aneb obchodil syna svého neb dceru, vláče skrze oheň, anebo jenž by zpytoval, hledaje hadačóv a šetřil snóv a vypravoval sny a ptal věštby.“ V týchž kněhách v třináctém rozdiele: „Vstane li prostřed tebe proročec anebo kto by řekl: ‚Sen sem viděl‘ a předřekl nebo prorokoval znamenie nebo zázrak, a stalo se, jakož on pravil, a že by řekl tobě: ‚Poďme a následujme bohóv cizích, jichž neznáš, a budeme jim slúžiti. Neuslyšíš slov proroka toho nebo snovníka, neboť skúšie vás pán bóh váš, aby zjeveno bylo, milujete li jej, čili nic v celém srdci vašem a ve všie duši vašie.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).