[Historie o Tyll Eulenspieglovi]

Strahovská knihovna (Praha, Česko), sign. AA XV 37, 166 f. Editor Zápotocká, Pavlína. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[…]text doplněný editorem a pán: „Kdežkoli k nim přídeš, naser do nich, nebo tou bylinou zloděje a lotry váží, věsí, i ty, kteříž bez služby pánův svých jídlem se živí.“ Odpověděl Eilenšpigel: „Učiním to tak dobře.“ I stalo se, že ten zeman neb pán s Eilenšpiglem sem i tam po mnohých městech jezdil, kterýž krásti, loupiti a bráti mu pomáhal. Trefilo se pak jednoho dne, když na hospodě byli a pokojně leželi, když obědvati měli, šel Eilenšpigel do kuchyně. I řekl mu kuchař: „Pachole, jdi do sklepu, tam hliněný hrnec stojí, v němžto jest horčice, přines mi jej sem.“ Řekl mu Eilenšpigel: „Hned půjdu, a jak živ, žádné horčice byl prvé neviděl.“ I přišed do sklepu, hrnec s horčicí nalezl a myslil sobě takto: „Co kuchař horčicí touto chce dělati, tuším, že mne jí chce umazati.“ I myslil dále: „Pán můj rozkázal mi, kde bych takovou bylinu nalezl, abych do ní nasral.“ I posadiv se nad hrnec, nasral do něho a kuchařovi […]text doplněný editorem[2]poškozený text přinesl. Co se pak dále stalo? Kuchař […]text doplněný editorem[3]poškozený text nic nemyslil, ale rychle té horčice na mísu vlil a k stolu postavil. Pán i hosté je v horčici vomáčeli, kteráž velmi nechutná byla, poslali pro kuchaře, ptajíce se, jaké horčice nadělal? Tehdy on také horčice koštovav, zase ji vyplil, a řekl: „Ta horčice rovně takovou chut má, jako by do ní nasráno bylo.“ A když Eilenšpigel tomu se smál, řekl mu pán jeho: „Co ty se směješ? Zdali mníš, že my necítíme, co jest; nechceš-li věřiti, poď a koštúj také.“ Řekl mu Eilenšpigel: „Já ji nejídám, zdaliž nevíte, co jste mi na cestě rozkázali? Kdežkoli tu bylinu vidím, abych do ní se usral, protože zloděje a loupežníky ji věsí. Protož, když mne kuchař do sklepu pro horčici poslal, podlé rozkazu vašeho, do ní jsem nasral.“ Řekl mu pán: Nešlechetný lotře, bylina ta, kterouž jsem ukázal, slove konopě, a toto, cožť kuchař přinesti rozkázal, slove horčice. Počkej, naučím tě tu bylinu znáti.“ Tehdy Eilenšpigel, jsa rychlý, utekl od něho pryč a nepřišel zase.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 20 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).