otpověděti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

otpověděti, -viem, -vie pf. (ipf. otpoviedati), 1. os. sg. préz. též otpovědě; k pověděti

1. (co, s větou obsah. komu, k komu, vz co, k čemu, proti čemu, čemu na co [vysloveného ap.]) odpovědět (něco někomu na něco), povědět něco k něčí dané otázce, prosbě, posměchu ap.; bez předm. dát odpověď: čso vz jiné já odpouiedye…když mě přemohl [Ježíš] v prvéj strocě LegDětK 4a respondere; co proti tomu [posměšným slovům židů] syn tvuoj odpowyedye? AnsVít 54b respondit; ijednoho slovcě neotpowiedieſſe [Ježíš] HradUmuč 83b; nic k tomu [listům křesťané] ciesařovi neodpowiediewſſe PasMuzA 497; prosili jsú jie [Libuše], aby jim některého [muže] za kněze dala. Jenžto k nim odpowyedyela: Pojměte kóň…PulkB 5 dixit; chciť…odpowiedieti otázce vašie, dietky! ŠtítPař 54a; hlemýžď…posměvači k pravdě jest odpopowiedial (m. odpo-). Jáť také chodím Čtver 18b respondit; jemu [Antenorovi Nestor] hněvivě v tato slova odpowiedie: Sluho nešlechetný;…TrojA 37b respondit; ještě nenie plně odpouiedieno té otázce, slušie li sě obrazóm modliti HusVýklB 35b; on [Jan Křtitel] odpowiediel, že nenie Kristus RokPostA 80a; o…ptáciech nočních…již máš nahoře odpowiedieno KorMan 172a v uvozovací konstrukci: a odpowiediew Ježíš, povědě jima: Jděta, odpovězta Janovi EvZimn 2a (Mt 11,4: tak a pod. i ost., odpovídaje BiblPraž) respondens; ptali smy sě na jich jména…, a tak sú nám otpouiedyeli, řkúce: My jsmy sluhy boha nebeského BiblOl 1 Esd 5,11 (tak a pod. i ost.) responderunt; Eneáš na králova slova prvý odpowiedie a řka: Nedajte toho bohové TrojA 132a respondit — jur.: velím by to upřiemnějšie bylo, aby tento [obžalovaný] odpowyedyel onoho [žalobce] řeči, a súdce přeslyšiec oboje, i nalezli mezi nima ŠtítKlem 82a; Odpowie [pohnaný] sám neb po jiném k těm žalobám MajCarA 94 dicet per se; jakž na žalobě bude odpowiedieno a k nevině položeno DubA 5b; na to [křivé obvinění] jest tobě dost před králem a pány v Praze otpovědieno, že sme svú čest…zachovali ArchČ 4,85 (1475); ║ úmysl mój jest tobě dobré knihy složiti o ranném lékarství; ať by dostiučiněnie odpowiedielo prosbě tovaryšóv a tvé LékSalM 194 ut…respondeat vyhovělo (?)

2. jur. (co, s větou obsah.) odpovědět na žalobu: i vévoda i biskup pražský…od papeže bychu pohnáni listy papežovými, aby odpowyedyely před papežem, proč jsú takú smělost učiniti směli PulkB 56 ad respondendum se zodpověděli; pak li jemu [žalobci Ješek] neodpověděl, ale má naň přísud dáti Půh 1, 199 (1407); tenť [bohabojný muž] zpuosobí řeč svú před soudem, co má odpowiedieti RokPostB 16 (srov. Ps 111,5); syn neodpowie nic za otce [zemřelého]…, což on bezprávě učinil jest PrávSasE 128b antwort…nicht; ║ aniž přinucen bývaj ten, komuž jest pójčeno, by z větčie [půjčky do hry] odpowiedieti měl tomu, ktož mu jest pójčil MajCarA 41 respondere splatit. Srov. otpovědník 1

3. (co, s větou obsah.) komu, k komu říci, sdělit, oznámit, zvl. na základě toho, co bylo spatřeno: otpovědě Jesus jim [poslům]: Šedše, odpowiezte Janovi, jež viděste EvSeit 139a (Mt 11,4: tak a pod. i ost., pověztež BiblPraž, vzkažte ~Pad) renuntiate; di a viz, všecko li prospěšné jest v tvých bratřích…, a odpowyez mi, čso činie EvOl 115a (Gn 37,14: BiblOl, vzkaž ~Pad, daj…znáti ~Praž, odpovieš ~Card, ~Lit) renuntia; to [sbíhání lidu] vida Petr, otpouiediel jest k lidu:…co sě v tom divíte BiblOl A 3,12 (~Lit, ~Pad, pod. ~Praž, vecě ~Drážď) respondit ad populum; přepusť [Pane] mi prvé odpouiedieti těm, kteříž doma jsú BiblBoč L 9,61 (var. v. opověděti sě 3) renuntiare; otec, když list přečite, ihned hostem odpowiedie ApolBaw 215b (opovědě ~T) — jur.: má jim [úředníkům zemského soudu žalobu] odpowiedieti ŘádZemC 272a (opověděti ~A) notificet

4. koho ohlásit někoho, oznámit něčí příchod: vedechu ji [Judit strážní] k stanu Olofernovu, i odpouiediechu ji BiblLit Jdt 10,16 (var. v. opověděti 4) annuntiantes

5. koho, co, čeho, čemu, v čem, s inf. [něco žádoucího] (komu) odříci, odepřít někoho n. něco (někomu), zvl. odmítnout: neb jest poslal [syrský král] po mé ženy…a po zlato a neodpowiediel sem jemu v tom BiblCard 3 Rg 20,7 (~Ol, ~Lit, neodpověděl sem v tom ~Pad, neodpieral sem mu ~Praž) non abnui; žeť jest mnú [nápadníkem vdova] již pohrděla i cěle otpowiediela DesHrad 462 (cěle mi otpowyedyela ~K; elipsa předm.); mluv s králem a neotpowiet mne tobě ComestC 159a non negabit; otpowyedyety potřeby těm [potřebným] LyraMat 71b negare; což u koho požádáš, v tom tobě neodpowie LékVodň 164b; mně milost svú odpowieḋial [choť] VýklŠal 14a interdixit; odpowie li [soudce] učiniti spravedlnosti PrávHorM 54b (odepřel li by ~T, otpieral by ~S) recuset; neb jim prvnie [víno] takovú chut dává, aby potomniemu chutně odpowiedieli ChelčPost 250a; bláznové jest za to prositi, čehožť mohu s právem odpowiedieti AlbnCtnostA 29a; dedicere odpowiedieti, zapřieti SlovKlem 11a; ║ ciesař jakž tu smlúvu zvědě, ihned vojnu odpowiedie BawArn 1937 odvolal; pro něž [pozemské věci pyšný] jest odpowiediel veliké večeři pána nebeského ChelčPost 174a odmítl se účastnit večeře; an jej [upomínaný upomínajícího] otpowye a nevrátí jemu jeho zasě zbožie PrávŠvábA 137b verseit er im nevyhoví mu

6. komu, čemu, k čemu vzepřít se, postavit se na odpor někomu n. něčemu, zvl. s projevováním nesouhlasu slovy: ktož odpowie ustóm tvým BiblCard Jos 1,18 (~Ol, ~Lit, ktož by odmlúval ~Pad, ktož by koli odpieral ~Praž) contradixerit; bóh jich to přikázal, a tomu neslušie odpowiedyety ComestC 244a contradicere; ani vinna slibem držána bude [dcera], proto že otpouiedyel jie otec BiblOl Nu 30,6 (jí zapovie ~Card, ~Lit, odmlúval jest ~Pad, odpierá ~Praž) quod contradixerit vznesl námitky proti tomu; jíž [touze] odpowiedieti, ač by slušalo, nelíbíť se Čtver 75a contradicere potlačit ji; pakliť k tomu [žádosti Řeků Priamus] odpovie TrojA 85b (tomu odpowie ~K) si…duxerit recusandum to odmítne; té řeči muož zjevný dóvod odpowiedieti, …že nedóstojní bývají i biskupi HusSvatokup 131a; ║ hospodine, násilé tirṕu, otpowiez za mě ŽaltWittb 89a (Is 38,14: tak i ost., odpoviedaj ~Pod) responde pro me zastaň se mne

7. (komu že…) vypovědět nepřátelství, opovědět (arch.; s tím, že…): když to [zprávu o jednání mužů] uslyšě Vlasta ľuticě…, všěm mužóm na život odpowyedye DalC 15,3 ich intsage en uf er lebin; svými listy odpowiedieli sú [knížata a králové] králi Janovi i Karlovi KarŽivA 397 diffidarunt; ač otpouiedye nám nepravosti našě BiblOl Jr 14,7 (pod. i ost., bojovati budú protiv nám EvOl) si…responderint (fig.); nejednaj války, jedno leč by prvé odpowiediel SenCtnost 278a; otvořitým listem po urozeném a osedlém poslu, druhému, komuž miení uškoditi, má odpovědieti ArchČ 2,320 (1388); aby žádný na druhého mocí nesahal bez práva, odpověda neb neodpověda ArchČ 2,521 (1413); onde sobě odpowiedieli, že se chtí bíti ChelčPost 6b; že jest Slúpovi [přechovávajícímu nepřátele] od VMti odpovědieno ArchČ 8,39 (1471); skrz to, že jest ten list nepoložen, ti všichni, kteří právo k tomu mají, odpověděli jsú mi, že mi k hrdlu i statku hleděti chtie ArchČ 10,12 (1479)

Ad 3: za lat. renuntiare stč. též zvěstovati

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


otpověděti, -viem, -vieš dok. (co, čeho komu, ke komu, k čemu, čemu) dát odpověď (na dotaz, žádost, oslovení); vyjádřit nesouhlas (s nějakým činem nebo projevem): odporovat, namítnout; vypovědět boj; vyhlásit nepřátelství: otpověděti na život vypovědět boj na život a na smrt; odříci, odmítnout, odepřít; (komu) odvolat, zrušit; otpověděti(koho, čeho) odřeknout se, zřeknout se, vzdát se
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


otpověděti dok. = dáti odmítavou odpověď, odepříti, odříci; vypověděti boj, válku, nepřátelství; otpověděti čemu = odříci se čeho; — otpověděti= odříci se, zříci se; — o. sě dvora = zříci se služby u dvora
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).