otpoviedati | StčS | MSS | ŠimekSlov |

otpoviedati, -aju, -á ipf. (pf. otpověděti)

1. (co, že…komu, k komu čemu, k čemu, na co, proti čemu) odpovídat, dávat odpověď (na něco): těžte jeho samoho…, nechť vám sám za sé odpowieda EvPraž 10a (J 9,21: mluví ~Víd, tak a pod. i ost.) ipse de se loquatur; shřěšila jest dušě tvá, neb…dřěvo…otpouiedati bude BiblOl Hab 2,11 (~Pad, ~Praž) respondebit (v obraze); oni [zákoníci] sú otázali jeho…Kristus otpowyeda nebo rozvazuje jich otázku LyraMat 82b; odpowyedaa [žalmista]: Ktož činí spravedlnost…ŠtítSvátA 45a; an tieže jich [učených Ježíš] a odpowyeda jich otázkám múdře ŠtítSvátA 79a; odpowiedam, že jeden buoh, jenž…AlexPovB 287b; k řeči té [ďáblově] odpowijda skutek sv. Petra HusSvatokup 133b; protož toho, co jest zjevně kázal [Kristus]…, nechce sám biskupovi k tázaní odpowiedati ChelčBisk 13b; na to pak, oč ste mi psali, takto otpowiedam BiblPraž 1 C 7,1 v uvozovací konstrukci: on [stařec] k sobě sám odpowiedaſſe a řka; Ne, ne tak OtcB 88a respondebat; odpowiedage Voluzián vece: My ne pro potřebu této vlasti…posláni sme VeronU 311a respondens; jim [nápadníkům] každému tuto řěčí odpowyedala GestaB 66a dixit; odpowieda [choť] řka:…VýklŠal 26a dicit — jur.: jeho [Heroda] povola ciesař…po listu, aby jěl do Říma žalobě synóv odpowiedat ComestC 282b responsurus; dovodiece i odpowiedagycze k vysvobození mému [Husovu pánové] HusKorH 122b vypovídajíce; k vydaným proti němu artikuluom o kacieřství…dostatečně chce odpowiedati [Jeroným] AktaKost 86a respondere; kterýmž [právem] by chtěli odpovídati proti těm listóm Půh 5,15 (1475); když páni na súdě sedú, ktož by koli po třikrát zavolán byl a neodpowidal, ten právu svému pohorší TovačA 39a

2. jur. (co komu z čeho, na co, k čemu, na čem, v čem, o co) odpovídat na žalobu (týkající se něčeho); [z trestného činu] zodpovídat se z něčeho: v čem ty [král na soudě] chceš vinnu jim [knížatům] dáti, ve všem ť chtie odpowiedati TandBaw 341; nemá jemu [Břenkovi Herart] odpovídati o tu věc, jakož jest pohnán Půh 1,206 (1407); paní Kateřina nemá z toho věna odpovídati Půh 3,379 (1448); žaluje li on toho [zloděje] přěd súdem, on jemu musí na tom otpowiedati za zloděje PrávŠvábA 115a antwurten; ktož prvé požene, prvé žaluj a pohnaný otpovídaj Půh 4,76 (1464); vydal jest na něho [na krále papež] půhon zjevný…, aby stál ku právu svému a odpovídal na ty věci, kterýmiž jest před Jeho Svatostí nařčen ArchČ 20,544 (1467); poněvadž sedáním jeho [žalobce] tak pozdravil jest, ať sedáním jemu odpoviedati dlužen jest [obžalovaný z vraždy] CJM 2,23 (překlad z r. 1469); tázáno jest též strany požalované od pana sudího, co k tomu odpovídá ArchČ 18,407 (1479 ?)

3. čemu odpovídat, být úměrný: velikosti jich [obrů] těl otpowiedaſſe velikost mysli ComestC 15b respondebat; velikost v nebeském království otpowyeda pokoře LyraMat 115b correspondet; falešnost…bývá, když ukázanie nevnitřnie neodpowyeda bytedlnosti a pravdě vnitřniej WaldhPost 116a; ║ v každém nevodě jsú čtyřie provazy…, dva dolejšie odpowiedata dvěma svrchníma MatHom 232 jsou souměrné s dvěma

4. (komu z koho, za koho, z čeho, čeho, za co, v čem) odpovídat, nést odpovědnost (za někoho n. za něco); [za peněžní částku] být zavázán platit (něco): pakli jinak učiníte [než přikazuji]…, budete mi odpowiedati v súdný den za to OtcB 87b; nebudu z tohoto svěcenie odpowiedati ani z toho, že mšě nesměji slúžiti OtcB 93a; jiné každé řeči musie lidé otpowyedaty AlbRájA 32b reddent rationem z jiné každé řeči musí skládat účty; z našich bližních, ješto jsú v naší kázni, musímy odpowiedaty MatHom 75; čelední zprávcové a hospodářové těžce odpoẇedati budou za čeled svou JakZjev 260b; utratí li to [ofěry kněží] zle a marně, oni odpowiedayte ŽídSpráv 51; za oklamávajícieho jmien bude [hráč] a rychtáři z deseti šilink odpowiedati bude PrávJihlA 134a; ktožkolivěk pokoj…přerušil by, žalobníku v 60ti šilinciech odpoviedati bude CJM 2,20 (překlad z r. 1469); ║ abych s tebú stole a hoduje skrzě tě ot dluhóv byl vysvobozen, račiž otpowiedati za mě JakKal 90b ručit, zaručit se

5. co, čeho, v čem komu odříkat, odpírat něco někomu: pocestnému nocleha neodpowiedam OtcB 12b; bývají přirovnáni těm, jenž otpowyedaly apoštolóm ztravy LyraMat 71b negantibus victum apostolis; u potřěbu bližniemu neodpowyedaty v pomoci ŠtítVyš 50b non subtrahere; milost svú jie [královně choť] tak dlúho odpowiedial, dokadž…VýklŠal 3a interdixit; jenž…jim slušného ani práva nikdy neodpovídal ArchČ 4,428 (1456); ║ hrniechu k ňemu [Prokopovi] nebožátka…Otpowiedagicz ducha zlého HradProk 9b zříkajíce se; když chce [bližní] u tebe co zajieti, neodvracuj se od něho, tověz neodpowieday jemu MatHom 81 neodmítej ho

6. komu, čemu (v čem) stavět se na odpor, odporovat někomu n. něčemu, zvl. slovy; [vůči prosbě] odmítat něco: Neotpowieday slovu spravedlnému ižádným činem BiblDrážď Sir 4,30 (~Ol, nedrž odpory ~Lit, neodmlúvaj ~Pad, neprotiv se ~Praž) non contradicas; matko milá, tvéj milosrdnéj prosbě neodpowiedagy PasMuzA 408 (neodpowiedam ~Kal, tvéj…prosbě neslušie odpověděti ~KlemA, k tvé…prozbě neslušie mi odpověděti ~Tisk) ut tibi aliquid denegem; mistře milý,…neotpowieday mi v méj prosbě, ostaň s námi KristA 86b; každý, kto sě králem činí, ten ciesařovi otpowieda ComestC 334b (J 19,12: protiví sě EvZimn, BiblDrážď a ost., nejsi přítel tiesařóv EvOl) contradicit; ó člověče, ty kto si, aby odpowiedal bohu BiblLitTřebT R 9,20 (~Pad, pod. ~Praž, by odpověděl ~Lit) qui respondeas; abdicat odpowyeda SlovAnon la

7. jur. (komu) vypovídat nepřátelství: že s ty bezděčný zět mój, na život odpowyedagyu i o dceři nic netbaju DalC 39,73 (na život ť otpowyedagy ~V) ich entsage der uf daz lebin; zatiem lankrabie lstivý…posla Arnoštovi ctnému a odpowiedage jemu od sebe i od své pomoci, od ciesařovy moci BawArn 979 entsagen…das er ym schaden wolde; vobis diffido aut in vulgari odpowyedam SSL (LibVasCrems I, 149; 1391); ani [Táborští] hrozie spálením i na hrdlo odpoviedajíc ListářRožmb 2,318 (1444); pakli vedlé koho odpowiedaſs ProkArs 191a; ke mně žádné viny neměl, ani mému dědičnému pánu odpovídal Půh 6,82 (1480)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


otpoviedati, -aju, -áš ned. (k čemu, čemu) odpovídat (na dotaz, žádost ap.); (komu, ke komu) vyjadřovat nesouhlas, protivit se, odporovat, namítat; odpovídat na obžalobu, obvinění, hájit se; vypovídat boj, vyhlašovat nepřátelství; odpírat, odmítat; (čemu) odpovídat, rovnat se: velikosti jich těl (obrů) odpoviedáše velikost mysli; — otpoviedati(koho, čeho) odříkat se, zříkat se: všeho hřiecha sě otpoviedám
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


otpoviedati nedok. = odmlouvati, dávati zamítavou odpověď, odpírati; hájiti, brániti; — (v čem) = odpovídati se (z čeho); otpoviedati čemu = odříkati se čeho; — otpoviedati z koho, za koho, zač = míti odpovědnost; — otpoviedatiodříkati se, zříkati se
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).