obnoviti | StčS | MSS |

obnoviti, -v́u, -ví pf. (ipf. obnávěti, obnovovati); k nový

1. co [starého n. zaniklého] obnovit, uvést do původního stavu; [království ap.] znovu zřídit; [zvyklosti] znovu zavést: i obnowyſſ obličěj zemský ŽaltWittb 103,30 (tak i ost.) renovabis; duch pravý obnowy [Bože] u mém životě ŽaltWittb 50,12 (pod. i ost.) innova; v den súdný vstanu i obnoweny budú znova kosti mé ŽaltKlem 153a; tu obnowime královstvo BiblCard 1 Rg 11,14 (~Ol, ~Pad, pod. ~Lit, ~Praž) innovemus; Obnowy tvú sedmú radost HradZdráv 122b; pátýnádctý den bude nebe i země obnoweno PasMuzA 9 fiat coelum novum et terra nova; obnowena bude jako orlice mladost tvá ŽaltKap 102,5 (BiblPad, ~Praž, obnoví sě ŽaltWittb a ost.) renovabitur; k zpósobení plnosti časóv všeliké věci obnowiti [v Kristu] BiblOl E 1,10 (~Lit, ~Pad, aby ku prvniemu stavu napravil ~Praž) instaurare; obilé chováš (-uo- rkp) li, ztratíš; pakli je vsěješ, obnowiſſ MatHom 274 znovu získáš; kacierstvo v svém lidu obnowi [král] BřezSnářM 40b innovabit; obnow dni naše jakožto na počátku KancJist 206; chtěch ho [Koruna česká Zikmunda] vzieti za manžela,…by byl zlosti neobnowil Budyš 20b; instaurare zase udělati vel obnowiti, polepšiti SlovOstřS 137; starý a sešlý štěp, kterýž již plodný nenie, obnowity a zase mlád udělati ŠtěpMuz 21; že by se mělo vobnoviti království Kristovo nyní za našich dní BřezKron 413 reparari; což jest za Želibora…zjednáno…, za Vrabského opět bylo to obnoveno ArchČ 21,322 (1459); ║ naplnili jsme hrad,…vší potřebú a lidmi jej obnowili jsme KarŽivB 170b renovando lidmi jsme jej nově osadili; v stařiej vieřě to obnowy, jenž Jakob otjal Ezauovi RadaOtcK 39 návrat; mnoho odpúštieš žádajícému, aniž hřiechy potom nám obnowys KancJist 32 znovu započítáš obnoviti novinu, nové bibl. zorat pole ležící ladem: obnowte vám nové BiblOl Os 10,12 (obnowte sebe novinu ~Lit, ~Pad, ~Praž, obnowte, klučte VýklKruml) innovate; Obnowte sobě novinu a neroďte sieti na trní BiblLit Jr 4,3 (~Pad, ~Praž, novo učiňte vám nové ~Ol, Pror) novate vobis novale

2. koho/co k čemu, v co [do původního žádoucího stavu] vrátit k něčemu, uvést zpět do něčeho: tu s ji [Maří Magdalénu] všeho hřiechu čistu učinil z věrného chtěnie ote všeho poskvrněnie i obnowyl ke všiej čsnosti UmučRoud 362; Obnow mě z mé staré viny v čest UmučRoud 447; novéť bude, když těla naše obnowij [Bůh] v nesmrtedlnost a z mrtvých vzkřiesí ŠtítSvátA 215b; že ji osvietí [milost Ducha sv. duši pokřtěného] a obnowy k obrazu a k podobenství božiemu ŠtítBarlB 36 renovando

3. co/koho (čím) zdokonalit, učinit lepším, obrodit, zvl. po stránce duchovní: obnowij [Kristus] tělo našie pokory BiblDrážď Ph 3,21 (~Ol, ~Lit, ~Pad, ~Praž, obnowi vel zdělá VýklKruml, napravil EvOl) reformabit; má [Bůh] obnowity ohňem v den súdný všeho světa postavu PasMuzA 300; svatá cierkev trojím obyčejem měla býti obnowena Frant 13a renovanda erat; duše vyvolených, kteréž na křtu skrze Krista sú obnowene VýklŠal 17a renovatae sunt; jakž on [Bůh] komu ráčí dáti z své milosti sebe okusiti a…duch jich obnowiti a posíliti ChelčPost 242b; když jest jej vykúpil [Bůh svět] a obnowil a obmyl svú svatú drahú krví RokPostB 81; na kříži skonal [Kristus], a tak ji [církev] obnowil, vinnu její shladiv AktaBratr 1,117b

4. [srdce, útroby] obnovit sílu něčeho, občerstvit, ozdravět něco (často v obraze): obnowil si [Ježíši] srdce mé a očistil si ote všie bolesti i ote všie nemoci těla mého VeronS 117a; ješto [„milost“] by mohla ohřieti a obnowiti ta zastudilá srdcě OrlojK 351; všecka střeva obnowi [zeměžluč] LékVodň 285a; leč prvé pozdvižen bude [člověk] pomocí boží a obnoweno bude srdce to skrze Krista JakZjev 201a; všeckny droby vnitř uzdraví a obnowi [šalvěj] LékFrantA 136b dá do pořádku

5. co [stavbu ap.] (čím) opravit, nově upravit, zvl. dodat nový vzhled nějakou přístavbou, zrestaurovat: restaurare [ecclesiam incensam] cupiens obnouuiti GlosŘeh 113a; zdí obnowy [kníže] hrad u Prazě DalC 65,8 hies…vornewen unde pessern; Soběslav kostel vyšehradský obnowyl, jejž Vratislav král prvý založil byl PulkB 104 renovavit; instauro…, id est facere simile priori, restituere, reparare opraviti, obnowiti VodňLact cc8a; kaplu kázali sú malováním obnoviti TeigeMíst 1,11 (1481); ║ popřál [Arnošt] jeho [drahokamu] ciesařovi, jím svú korunu obnowi BawArn 5942 (v rýmu) vylepšil, ozdobil

6. co [děj, výrok] zopakovat, znova učinit n. říci; [čin] obnovit, znova vykonat: slíbil [král] před bohem, aby…obnowil slova slibu tohoto, ješto psána biechu v těch knihách BiblCard 4 Rg 23,3 (~Ol, ~Lit, pod. ~Praž, vzbudili ~Pad) ut…suscitarent; vloži [Mojžíš] ruce na hlavu jeho i všecko obnowy, což přikázal hospodin BiblMuzSZ Nu 27,23 (~Lit, pod. ~Card, ~Ol, jest opáčil ~Pad, vypravoval ~Praž) replicavit; tu své divy obnow [prosí sv. Jiří Boha] LegJiřB 653; což dřieve zlodějie mluviešta, při núzi též obnowyſſta Vít 24a; túž měrú obnowy [Mojžíš] všěcky věci…sedm dní ComestC 85a iteravit; povědúc to znamenie [Tandariášovo],…panně žalost obnowichu TandBaw 667 zjitřili; Obnow mi řeči učenie tvého v krátké řeči ŠtítBarlK 204b recapitula shrň; i obnowil jest diábel žalobu dřevní a navrátil sě jest na svá slova, jenž byl řekl Astar 146a; král povinen bude slovo od slova učiniti a obnowiti slavnú přísahu MajCarA 22 praestare et recitare; debet [actrix] eam [querelam] repetere seu obnowiti coram dominis baronibus in quatuor temporibus quadragesimae ArchČ 4,535; obnowili sú jemu [Kristovi Židé] všecky muky jeho, jimiž jej prvé mučili rozličně HusSvátB 172a; vládaři starší toho sboru, domnievajíce se, že by mistr Jeronym chtěl své prvnie odvolánie obnowiti a jeho potvrditi, svolili jsú slyšení obecnému MladJerF 127a integraturum esse; otejmi ji [poraněnou kost] radějí ihned, nežli by potom…musila býti vyřezána, a tady bolest i práce obnowena LékSalM 457; chtěl li by pak ten protivník tu žalobu obnowiti potom před právem Žilin 146a vor neuwen; tu jest Jan písař před právem naším žalobu svú v táž slova obnovil pořadem výše psaným ArchČ 18,407(1479?); ║ když mu [svatému Jiří] by oheň neškoden, královi by hněv obnowen LegJiřB 283 král se znova začal hněvat; enceniare obnowiti, posvětiti SlovOstřS 132 slavit výročí zasvěcení chrámu (srov. obnov́enie 4)

7. jur. co [potvrzujícího nárok na něco] (komu) obnovit něco, obnovit platnost něčeho; [listinu] znovu vystavit: na tom roku dávné milosti…i pokoje obnowyla sta [panovníci] smlúvy PulkB 85 renovant; list tento obnoviec ArchČ 37,898 (1399); jakož jest o to bytí a nebytí, má ten list slovo od slova obnoven býti Půh 2,60 (1407); jim [obyvatelům Stráže] zápis… obnoviti, pojistiti a ztvrditi…milostivěji ráčili bychom [král Václav] CJM 4/1,311 (1413); obnowity věno potčstivéj paniej Kateřině [vdově] PrávOpav 2,18 (1431); všech jich práv… obnovili…sme ArchČ 6,441 (1437); tento list v táž slova obnowiti, kolikokrát koli bylo by toho potřebie ProkArs 155a; za páň člověk stane li rukojemstvie do roka a v roce jeho znovu neobnowi TovačA 67b; žádal jest [Šimon], aby se jemu potvrzenie obnovilo, co se tkne manstvie ArchČ 15,386 (1496)

8. co/koho [starého] (kým) vyměnit, nahradit novým; [úřední osobu] nově dosadit: při každém vázaní [rány] i rúšky i chomáčkové mají býti obnoweni LékRhaz 16; flastr změníš neb obnowiſs ob den neb ob dva LékSalM 598; peniezi mají obnoweny býti, když noví páni přijdú PrávSasA 140b vornuwen; máš li mně jich [svědků] nynie co hodně pověčiti a obnowyty s čestnými lidmi, ješto nenarčeni jsú PrávSasA 175a ab ir…vornuwet nově ustanovit; ║ z čisté panny sě jest narodil [Kristus], aby onu dřevní pannu Evu…opět obnowil MatHom 18 ut…renovaret aby znovu vytvořit

9. koho/co [úřad] ustanovit pro další funkční údobí: když se rok doplnil od sazenie konšeluov, ciesař obnovil konšely na obojím městě LetKřižA 142 ed.; také všichni úřadové…v přijetí pána buďte sliby i přísahami, jakž na který sluší, obnoweni TovačA 18b (~B, ~C) ; když úřad [konšelský] obnoví [pán], hned na tom miestě že vrátí purgmistru, kterýž tu usazen bude, pečet zase ArchČ 8,455 (1487)

Srov. napraviti, navrátiti, opraviti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obnoviti, -v’u, -víš dok. obnovit, znovu vykonat; vrátit se k něčemu (žádoucímu); uvést zpět do něčeho: obnov mě z mé staré viny v čest; zdokonalit, obrodit: (Kristus) navščieviti a obnoviti tento svět ráčil jest; ozdravět; opravit, zrestaurovat: (kníže) obnovi hrad u Prazě; — obnovitiobnovit se; vrátit se k něčemu; obrodit se
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).