opraviti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

opraviti, -v́u, -ví pf. (ipf. oprávěti, opravovati); k pravý

1. co [směřujícího někam] usměrnit náležitým směrem něco, dát náležitý směr něčemu: oprawil [Bůh] chody mé ŽaltWittb 39,3 (~GlosKlem, ~Pod, zpravil jest ~Klem, BiblOl, ~Pad, pod. ŽaltKap, BiblPraž) direxit; pro nepřátely mé opraw [Hospodine] přěd tobú cěstu mú ŽaltWittb 5,9 (~Pod, zprav ~Klem, ~Kap, BiblOl, ~Lit, ~Pad, zpravuj ~Praž) dirige (v obraze); pustiv svú žádost jako lodí na moře bez mistra, ješto by ji oprawil a nedal jie zanésti větróm Kruml 341; tak opraweny budú stezky těch, kteří na zemi jsú BiblPad Sap 9,18 (jsú…opravené ~Drážď, ~Ol, ~Lit, napravené budú ~Praž) correctae sint (v obraze); ║ aby…ku pravé vieře a pokojě smíření jich umy…oprawyl [král], ŘádKorA 42a reformet přivedl; rege opraw [Duchu svatý], quod co est jest devium zblúdilé SekvUKA 23b uveď na správnou cestu

2. koho, co [zemi] podrobit svému řízení, zajistit svým řízením: oprawyſſ pravého, spatřijě sirdcě a ledvie, bože ŽaltWittb 7,10 (~Pod, zpravíš ~Klem, ~Kap, BiblOl, ~Pad, zpósobíš ~Lit, budeš zpravovati ~Praž) diriges; že ješče kněz Václav mlád bieše, země oprawyty nemožieše DalC 25,18 (oprávěti ~P, opravovati ~Z) beschirmin (var.: vorwesen); on [Bůh] oprawy ny na věky ŽaltPod 47,15 (BiblDrážď, bude opravovati ŽaltWittb, vlásti bude námi ~Klem, BiblOl, vzvládnc námi ŽaltKap, zpravovati bude nás BiblPad, ~Praž) reget; ona [spravedlnost) tě oprawi až na věky BiblDrážď Sir 27,9 (~Ol, obrání ~Lit, ~Pad, brániti tě bude ~Praž) proteget; aby pravú cěstu držěti mohli [„praví“], tvú [krále] pomocí opraw ŘádKorA 49a dirigas; Vratislav…chtě oprawyty a zase navrátiti krajinu srbskú PulkB 73 ad reformandum

3. koho (v čem [nežádoucím stavu] čím) posílit, účinně podpořit někoho, zlepšit něčí postavení: poďtež ke mně všickni, ktož usilujete a obtieženi ste, a já vás oprawym EvKlem 44b (Mt 11,28: var. v. nakrmiti 1) reficiam; Opraw svého bližnieho vedlé své moci BiblLit Sir 29,27 (~Pad, ~Praž, navrať ~Ol) recupera; jsa oprawen [nešťastný člověk] přemnožením štěstie AlexPovB 259b; refecissent nakrmiechu, vulgaris antiqua habet ostrabichu; reficere dicitur iterum facere, restituere, recreare…Item significat reparare oprawyti VýklKruml 77a (2 Par 28,15: posílichu jich krmí a pitím BiblCard, ~Ol, ~Pad, ostrabichu pokrmem a nápojem ~Lit, nakrmili a napojili ~Praž); když ztratí bezprávím časné věci, že buoh jeho oprawij, opatří a zživí jeho ChelčSíť 66a; z čeho by chudí měli oprawenij býti v své nouzi AktaBratr 1,330b; mne jsi [Bože] oprawil, když jsi se ponížil Aug Strahov DG V 3,181a restaurasti; ║ zlá babo, opraw sě DesK 430 (opravuj sě ~Hrad) postarej se sama o sebe (srov. opravovati 7)

4. co [porušeného] spravit, uvést do náležitého stavu; [něco poškozeného] opravit: aby opraweny byly zdi jeruzalémské ŽaltPod 50,20 (učiňeny ~Wittb, BiblDrážď, ustaveny ŽaltKlem, BiblOl, staveny ŽaltKap, vzdělány BiblPad, ~Praž) ut aedificentur; oprawil jest zrušenie zdi BiblDrážď 1 Mach 9,62 (tak i ost.) exstruxit; aby napravili chrám a všecko cele oprawili BiblCard 2 Par 34,10 (~Ol, obnovili ~Lit, ~Pad, upevnili ~Praž) ut…sarcirent; má ješče naději…, že ji [děravou obuv] oprawy WaldhPost 123a; oprawiw své lodie TrojA 224a refectis navibus; bebtavý jazyk obostří [lék] a oprawij LékFrantC 150a vyléčí; rybník…na svuoj náklad opraviti ListářRožmb 1,119 (1430); restauro…est reparare, reintegrare Woprawiti, spláceti, obnoviti VodňLact ff3a; 50 kopami krovu [zpustlého zámku] nevopravili byšte ArchČ 15,40 (1488); ║ hospodin…oprawyl okršl zemský, jenž sě nepohne ŽaltWittb 95,10 (~Pod, BiblLit, pod. ~Pad, zpósobil jest ŽaltKlem, popravil jest ~Kap, jest zpravil BiblOl, napravil jest ~Praž) correxit uspořádal; mince vyvýšená…již jest zfalševána, ač nynie nětco opravena jest zase PapStíž 134 zhodnocena; těla…pohrabali, jakžto mučedlníkuov svatých drahými vůněmi oprawena SilvKron 42b aromatibus condita vybavená, tj. nabalzamovaná

5. co [zaniklého, upadlého ap.] obnovit, uvést do původního stavu, znovu zřídit: oprawi [Eliáš] oltář hospodinu, jenžto byl zkažen BiblCard 3 Rg 18,30 (~Ol, ~Pad, pod. ~Lit, vzdělal ~Praž) curavit; Vladislav…hrady Donín, Podivín… oprawil a zasě vzdělal PulkLobk 193 reaedificat; oprawie města zpustělá BiblLit Is 61,4 (~Pad, ~Praž, znovu vzdělají ~Drážď, ~Ol) instaurabunt; vstav [Kristus] z smrti, oprawyl náš život ŠtítSvátA 9a reparavit; královstvie naše České již dobře poražené naším sbožím oprawiti MajCarA 24 reparasse; stvořenie lidské… dielo božie v sobě zrušilo, …pán buoh… skrze syna svého…to dielo zase oprawil AktaBratr 1,131b; když se pře úsudkem skoná, přikrytím takovým nemuož býti oprawena PrávHorM 45b restauretur

6. co [nevyhovujícího] (v co, k čemu, jak) upravit, uvést do lepšího stavu, zvl. zdokonalit; [text n. výrok] opravit; [prostředek] připravit k užívání: oprawichu [panny] své svietedlnicě BiblDrážď Mt 25,7 (okráslily sú ~Lit, ~Pad, ozdobily ~Praž, připravily EvOl, pod. BiblOl, zpósobichu EvBeneš, nalichu oleje v své lampy ~Víd) ornaverunt; muož li lépe oprawyty [čtenář „skládání“], chci jej nad sě rád chváliti KatoVít 82b; zkřivené oprauiti a tajnosti kostelnie čistú a věrnú otevřieti řečí ProlBiblL 153a (3 ad Job: ~K, BiblPad) corrigere; když oprawij [Kristus] těla pokory našie v podobnost jasnosti těla svého ŠtítSvátA 90b (Ph 3,21 qui reformabit corpus: var. v. obnoviti 3); leč budú hry slavně a velebně opraueny BřezSnářM 16b; stará práva…, ačkoli nezpósobně a nepořádně složená…, námi prvé když oprawena a vyplněna budú, jasným skládáním…aby byla složena MajCarA 10 correctas; když jej [starého kohouta] oprawi i naděje osladyči LékMuz 170a; oprawiſs jím [hořké víno moštem] k své libosti ŠtěpMuz 55; aby sobě dal [umírající] luože oprawiti PasKal M6b (polepšiti ~MuzA a ost.); gšafty neprávě učiněné oprawiti ŽídSpráv 32; dal ji [sukni] krajčieřovi…opraviti NaučBrn 86; aby tudy [lámáním kamene] cesta…opravena k jezdění…byla ListářPlz 2,46 (1459); znovu opraviti [domek] tak, aby v něm byla světnice a komora a sienka ArchČ 18,70 (1498); ║ ohledali [páni] listy i nenalezli všech listóv; pán [Oldřich] to opravil, že všech listóv tu [ve Vídni] není, než v Windischengracz ListářRožmb 3,111 (1446) upřesnil

7. koho, co [chování] ospravedlnit někoho n. něco, prokázat spravedlivost někoho n. oprávněnost něčeho: posluchači zákona nejsú právi před bohem, ale ješto skutky plnie zákon, ti budu opraweny MatHom 324 (R 2,13: spravedlivi budú učiněni BiblLit, ~Pad, pod. ~Praž) iustificabuntur; opravujem tvú věc; jedno ty sám z své strany také oprav ListářRožmb 1,83 (1426); pakli s před kým jej tak neprávě omluvil, hlediž, aby před týmž jej oprawil řka: Nebyl sem o tom dobře zpraven RokPostB 207; jestliže kto zapsán bude, v jednom roce opraven nebude CJM 2,75 non emendabit zproštěn viny; ║ tu řeč svú rukú oprawi, jeho krádež bojem zpravi BawEzop 3017 dotvrdím

8. koho, co [chování, stav] napravit, zlepšit, učinit lepším, zvl. uvést někoho na správnou cestu po stránce mravní n. náboženské: kázn tvá oprawyla mě ŽaltWittb 17,36 (zpravila ~Klem, ~Kap, polepšila ~Pod, napravila BiblPraž, otpravila ~Ol, tresktala ~Lit) correxit; neby, …kto českú čest oprawie DalV 102,26 der…des landes…ere stunt; ktož svého života nerodí polepšiti ani oprawyty AlbRájA 77b corrigere; nezpravuj upřiemých sprostných náboženstvie, ale v milosti… opraw jej a nauč ŠtítVyš 113a; život svuoj oprawili [kacíři] a pokánie činili AktaKost 92b emendarunt; aby…oprawil je [zlé lidi] anebo navedl k některaké dobrotě ChelčSíť 72b; ║ strojil ji [ženu muž] rovně jako psa lehavého, mněje, že ji tím sobě oprawij, i více ji zkazil HynRozpr 215b vychová si ji

9. co [nežádoucí stav n. chování] (čím) zamezením a vynahrazením něčeho přivodit náležitý stav; [nedostatek, hřích] napravit; [hlad] ukojit; opraviti to“ [o úředním činiteli] zjednat v tom nápravu: to chce oprawiti [hříšník], co sě je dopustil ŠtítBrigP 86b emendare; divem oprawí [Ježíš] nedostatek HusPostH 17b; oprawte [kněží] bludy vašě ListySkot 8b corrigite; vada těch vlasóv bude oprawena LékRhaz 47; to [nezachování příkazu] pan pergmistr…má oprawiti ArchČ 15,535 (1447); hlady a núze oprawiti ChelčPost 96a; mysle oprawiti své zámutky, pokušenie a všecka bezprávie hřiechy těžkými, sváry ChelčKap 213b; neb se v nich [v krčmách] mnoho zlého děje…, Oprawte to KrčínHrad 3b; co se škody stalo mým lidem…, aby mým lidem skrze ubrmany bylo opraveno Půh 5,280 (1480) — elipsa předmětu: shřeší li bratr tvój, treskci jej, a neoprawi liť, tepruv buď za pekelníka RokLukA 257a; řekli sme jim [bludařům], aby oprawili, že na zlém stojie KorMan 30b; ║ jed jedem ztlučený oprawen bývá Čtver 46a corrigitur (conditur ed.) zneškodněn; aby oprawil Michal, aby Friedlovi na plot neteklo ArchPelhř 12a (1431) zamezil

10. jur. co, z čeho [o újmě] (komu, proti komu čím) napravit, odčinit něco; [škodu] nahradit: všecky škody…jí, paní Anně, …hotovými penězi opraviti a nahraditi ListářPlz 1,225 (1404); to [nedávání soli Litomyšlští] opravte proti mně CJM 4/1,400 (1442); aby mi z toho neopravili, což jsú mi učinili ListářRožmb 4,464 (1448); ať…náklady i škody naše, kteréž pro její [Pravdy] řeči zbytečné béřeme a útisk máme, nám oprawij a nahradí TovHád 77a; ten, kterýž jest viece haněl, než měl haněti, má…těm, kohož jest haněl, to oprawiti, že což sem na tě pravil, to sem na tě v hrdlo lhal ZřízVlad n5b corrigere; byl li by kto co muoj JMti vinen, kázal bych JMti opraviti ArchČ 8,56 (1471); abyste vy, čehož jsme my…přizapomenuli, opravili ArchČ 10,296 (1486) — elipsa předmětu: pakli by se co stalo v tom příměří, …ale chci opraviti i mám ArchČ 3,305 (1434); tu [na sněmu] budem li v vině shledáni proti tobě, proč bychom neopravili? ArchČ 4,13 (1448); ║ za každého vězně [nepostaveného] i za koně… slibujem učiniti i opraviczi podle rozkázanie ArchČ 9,257 (1433) společně opatřit náhradu; jmáme vydati jednoho…člověka a on [poškozená strana] druhého, a ti aby mezi námi opravili ve dvú nedělí ArchČ 9,271 (1443) zjednali nápravu; nemá ani móže vedlé práva žádné městečko ustaviti nebo oprawiti jedno od druhého blíž jedné míli Žilin 133b machen vybavit náležitými právy; jestliže by jemu…v službě našie který kuoň sšel, ten jemu zaplatiti a opraviti mámy ArchČ 8,378 (1477) uhradit; aby…o ty peřiny se zeptali, zač by stály, aby Klouzalovi za ty peřiny opraveno bylo Půh 5,94 (1484) aby se dostalo náhrady

11. co (komu čím) zajistit, zabezpečit; [blíže neurčené věci] zařídit: že by jemu [purkrabímu pán] chtěl z komory pomoci, by jedné věďal, čím by to mohl opraviti, aby bezpečněji bylo ListářRožmb 2,5 (1438); jemu [propůjčenému koni] obrok i práci opraviti jměl NaučBrn 13; to všecko, což jest Duchek měl kněžím opraviti v tom dvoře v Čachovicích, to jim jest opravil umluvú přátelskú ArchČ 26,134 (1461) — jur.: každý ten, kto chce panovati a své právo oprawyti DubA 10a; podlé naučenie rok sobě oprawyſs k těm rokóm, v nichž žaloby jdú DubA 2a; chtěl li by toho [slibu] zapříti, musí toho božbú oprawiti Žilin 143b er enphüret iz ym; sobě rok u svého póhonu oprawiti k druhým suchým dnuom VšehK 86a

Srov. napraviti I

Ad 1: bibl. opraviti cěstu koho vychází z obrazu, že Bůh „napřímí“ cestu spravedlivého, tj. náležitě usměrní jeho život (Novotný, Bibl. slov. 2,991); srov. rus. napraviť ‚usměrnit‘. – Ad 2: za lat. regere stč. též zřiediti; za protegere též zasloniti. – Ad 4: za lat. aedificare stč. též vzvésti. – Ad 7: srov. za iustificari též býti spravedlivě očiščen (ComestK 261a); za emendare též učistiti. – Srov. též popraviti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


opraviti, -v’u, -víš dok. opravit, spravit; napravit, polepšit, očistit, uvést na správnou cestu; ospravedlnit; dokázat, potvrdit pravdivost čeho; ustanovit, zřídit; ujmout se vlády, řízení; ujmout se ochrany; opravitinabýt znovu síly, sebrat se, zotavit se; ospravedlnit se
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


opraviti dok. = napraviti, zaříditi, upevniti, nahraditi, obnoviti, ospravedlniti; před soudem soubojem dotvrditi; — opraviti= nabýti zase síly, zmoci se; — polepšiti se, ospravedlnit se
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 4 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.13
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.