chovati | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

chovati, -aju, -á ipf.

1. arch. dávat pozor; v imper. aby ne… chránit se, varovat se, mít se na pozoru; koho pozorně sledovat

2. koho, co, čeho čím chránit; ot koho, ot čeho (nežádoucího) držet někoho n. něco stranou někoho n. něčeho, chránit někoho n. něco před někým n. něčím

3. koho, co, čeho jak chovat (držet, mít) někoho n. něco v pozorné péči, zvl. pečovat, starat se o někoho n. o něco, opatrovat, chovat (arch.); koho čím zaopatřovat, poskytovat někomu něco; „na stravě chovatiap. poskytovat živobytí někomu, živit někoho; (sebe, někoho n. něco svěřeného) dávat pozor na někoho n. na něco, (nemocného) ošetřovat, (dítě) vychovávat; koho jak chovat se k někomu; (nemovitost ap.) spravovat, udržovat

4. koho (určeného k nějaké službě) držet (si na své náklady k svému prospěchu), vydržovat (si)

5. koho (zvl. společensky nežádoucího) kde přechovávat, nechat pobývat někoho (a zajišťovat mu živobytí), poskytovat ochranu a podporu někomu, (v utajení) schovávat někoho

6. koho kde („u vězenie“ ap.) držet (ve vězení), zadržovat

7. co, čeho pečovat o vzrůst n. chov něčeho, (rostlinu) pěstovat, (zvíře) chovat; „obrokem chovati“ (koně) živit (sr. „obrok“ 6)

8. (o matce lidské n. zvířecí) koho (potomka) čím (prsy) krmit, živit

9. co, čeho (hodnotného) kde jak k čemu opatrovat, chovat (držet, mít) v opatrování; (věc ap.) kde uschovávat, schovávat, mít (v pas. být) uloženo k uchování (k zachování)

10. co, čeho kde schovávat, chovat (držet, mít) na skrytém (tajném) místě (pouze pro sebe)

11. koho co, čeho (cit, myšlenku ap.) kde („v sobě“ ap.) chovat, uchovávat (si), nosit, mít

12. koho co, čeho čím jak uchovávat, zachovávat, chovat v neporušeném stavu

13. koho co, čeho jaké, jak, v čem chovat, udržovat v nějakém stavu; chovati čistě“ ap. chovat v čistotě

14. co, čeho (závazného) zachovávat, dodržovat něco, dbát něčeho

15. pozd. ojed. koho (mrtvého) pochovávat, pohřbívat

Sr. nésti, nositi, opatrovati, ostřiehati, pěstovati, pečovati, pochovati

Autor: Milada Homolková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.22, citován stav ze dne 2. 4. 2023).

 


chovati, -aju, -áš, impftiv., heimlich halten, bewahren, pflegen, aufziehen, erziehen, bedienen, behüten, schützen, halten, erhalten; pol. chować, rus. dial. chovatь. Pojí se s gen., a také s akk.: chovati koho, čeho a koho, co. — Zlý král… káza dietě v sklepě čstně chowaty ApD. c, chovati v bezpečném úkrytu; těla zajisté zrušie sě, ale duše aby byly chowany v dobrých a utěšených krajinách až do vzkřiešenie ChelčPař. 150a; svátost těla a krve Kristova nebyla obecna ani k vidění ani k jedení všem nehodným ani byla chowana do zajtřie ChelčPař. 185a; svatéj Kateřiny chowachu pod straží silnú Kat. v. 1540; kde je (víno) chowas Hrad. 7a; Maria chowaſſe, točíš v pamět bráše všecko, co sě dějieše Štít. ř. 76b; chowaly mně seštie… absconderunt ŽWittb. 34, 7. — Když sobě (pták) ptá pokojě, kde by chowal dietky svojě AlxV. 874, chovati, opatrovati, pěstovati, odchovávati; tiem činem když sú děti chowali, nepřevadila jest neumělost mladosti dětinské křtu ChelčPař. 178a; chouay mi jeho (t. děťátka) nutri Ol. Ex. 2, 9; (žena) chowala děťátka nutrivit puerum Mus. tamt.; jehožto (syna králova, Lysias) chowal mladeczkem constituit regnare filium (regis), quem nutrivit adolescentem Lit. 1. Mach. 6, 17, Mus. tamt.; cecíkem králóv chowano budeš lacteberis Pror. Isa. 60, 16. Kmeté jiej (Drahomíře) za právo dachu, by svého syna chowala DalC. 27. Neklan… tomu j’ho (Durinkovi syna Vlastislavova) chowaty káza, řka…: chowayz čsně kniežete svého DalC. 21; řka (Neklan Durinkovi): tobě sem jeho zabiti nekázal, ale cně sem tobě chowaty přikázal tamt. Té (Jitky) v klášteřě chowachu t. 42. Jan počě čsně chowati jie (Marie) Hrad. 60a. Ten kanovník sám sobě nechowal koně a nesedlal Brig. 101, nechoval, neopatroval. — Jezabel královna chowala puol deváta sta prorokóv…, ješto bohy rozličné strojili ChelčPař. 165b, chovati, míti, udržovati; (měšťky), jenž chlupáčky a masojiedky (t. psíčky) k ničemuž neužitečné chovagí HusPost. 112b. — Když chowaſs čistě své tělo NRada 1888, chovati, držeti, zachovávati; nižádný nikdy svého těla v nenávisti neměl, ale krmí je a chowa ho, jakž atd. HusPost. 19a; svatý Jakob mě živa chowa Pass. 356; ty chowaſſ nás servabis ŽWittb. 11, 8, ſchowas ŽKlem. tamt.; (svatí) na věky budú chowany servabuntur ŽWittb. 36, 28; já chowagiech těch ve jménu tvém ego servabam eos EvZimn. 39 (Jan. 17, 12). — Což nad ten počet cena (obilí) přeběhne, v kterém počtu stálo to obilé, když jest zamyslil chowati na draho, to vše lichva bude; jako nynie žito…, tehdy kto nynie zamyslí chowati na draho žita a prodá-li je v postě, tehdy vezma osm grošóv nad nynější cenu vylichví pět grošóv každým čberem…; ale když na draho chowa, tehdy doma maje zisku na bratru atd. ŠtítPař. 110b, chovati obilé, žito atd. na draho, neprodávati, nýbrž uchovávati je, až bude dražší. Bude chowati toho custodiet ŽGloss. 106, 43, chovati, zachovávati, šetřiti, ostříhati; nechouali úpravy non custodierunt t. 77, 10, nechowaly ustavenie božieho ŽPod. tamt.; již chowagy ustavenie servant ŽPod. 102, 18; chowagiechu svědečstvie jeho custodiebant ŽKlem. 98, 7, svědečstvie jeho nechowaly non custodierunt ŽPod. 77, 56; nechowaly slibu non servaverunt ŽWittb. 77, 57, nechowali sú ŽKlem. tamt.; (slib), jehož máte chowaty observare Mus. Gen. 17, 10; ktožkoli… kázanie mé bude chowaty Krist. 91a; chowach kázanie tvá servavi ŽPod. 118, 168; ani si choual přikázanie custodisti Lit. 1. Reg. 13, 13; aby činil i choval všechna přikázanie jeho HusE. 1, 54; milujete-li mě, chowayte mých přikázaní Štít. uč. 22b; uč sě v tom rady chowaty AlxV. 279; chowayz tvrd(ě) moje slova t. 298; budete chowaty těchto obyčějóv observabitis ceremonias istas Mus. Ex. 12, 25; budete-li na všěch věcech vieru chowati si fidem conservaveritis Mus. 2. Mach. 11, 19; kak by slušalo, chowaty toho duostojenstvie Štít. uč. 42b; aby hospodář i hospodyně mírnost při své čeledi chowali RešSir. 39a; choway nevinnosti custodi innocentiam ŽKlem. 36, 37; nenáviděl si chowayuczich ješuti observantes vanitates ŽWittb. 30, 7, chowagiucich jěšiutnosti ŽKlem. tamt., chowagyczych ješitnosti ŽPod. tamt. — Noc tato hospodinova má chowana býti observabilis est Mus. Ex. 12, 42, noc tato pilně ostříhána býti má Br. tamt.; tu noc chowaty mají observare debent Mus. tamt., noc ostříhána bude Br. tamt., téť ostříhati mají Bibl. 1857 tamt. — chowaty budu kázanie tvá scrutabor ŽPod. 118, 69, překladatel buď měl ve své předloze anebo rozuměl servabo; v ŽWittb. je za to: zpitowaty budu…, v Br.: ostříhám. — Vnide J(ežíš) v školu a bieše tu muž, jmějieše suchú ruku; i chowaſſe jeho, zda by v sobotu léčil EvSeitst. 6, 7, i chowaſſye jeho atd. EvVíd. tamt., chováše m. chovali, Vulg.: observabant, chovati = pozorovati, šetřiti, stíhati, Br.: šetřili; Bibl. 1857: pozorovali; oni chodidla mého budú chowaty observabunt ŽWittb. 55, 47. — Zákon… chowage duše lex convertens animas ŽPod. 18, 8, překladatel rozuměl trvám conservans; v ŽWittb. je za to: zákon… obraczige dušě, v Br.: očerstvující. — Had v tom mudr jest, že hlavy vždy před bitím chová HusE. 1, 166, chovati, chrániti, brániti, hájiti; aby jie (hory Sion, vojsko) chowaly ut servarent eum (montem Sion) Mus. 1. Mach. 4, 61, k obhajování jí Br. tamt. chovati: chowayte ſie attendite Anon. 1a. — A jakož jest veliký hřiech a hrozný, dobrého zprávci opomietati, tak jest veliký hřiech a hrozný, zlého kněze milovati a s ním se chowati RokycEvJan. 356a, chovati se s kým, shovívavě chovati jej; zavolaj sobě sem svého psíka, pohrávaj s ním… a choway ſe s ním Ezop. 11b, obírej se jím. — Choway ſſye obojetníkóv AlxV. 206. chovati, varovati se koho, čeho; choway ſe ženy lahodné a přelšťen nebudeš Kruml. 4a; chowati ſe jich máte (pokrmů zapověděných) vitanda sunt vobis Kladr. Levit. 11, 13; chowaty… sě máte chřiestele (vitare) Mus. Lev. 11, 16; (zákonník, řeholník) aby ſie chowal lidské obcě Kruml. 32lb (aby se varoval lidské společnosti); chowayte ſye přěludy diáblové Hrad. 18b; zlého ſye diela chowayte t. 13la; choway ſye toho t. 18a; (člověk) když ſie nechowa všedních hřiechóv Kruml. 136a; čeho ſye chowaty a čeho ſye nechowaty Alb. 15b; choway ſie psa Tkadl. 6a; umrliny ſie budete chowaty vitabitis Mus. Lev. 11, 11; nesličných pak a marných básní ſe choway fabulas devita Pernšt. Tim. 4, 7. Chowayte ſe ot lidí cavete ab hominibus EvOl. Mat. 10, 17, chovati sě ot koho, podle lat.; ať ſye chowagy od toho, což posvěceno jest ut caveant ab his Mus. Lev. 22, 2; to jest nehřešiti neb od hřiechóv ſie chowati ChelčPař. 190b; chowali ſie od jiného všelikého viděnie Kruml. 132a. — Poddal s’ sě v vojenské bydlo, choway ſe, by ť neostydlo AlxV. 978, chovatia při tom vedlejší věta; choway ſye, ať ižádný nezvie cave ne quis noverit Ol. Ruth. 3, 14; choway ſie nás, ať kuože zedrána nebude Tkadl. 6a. Choway ſie ocasa nezbuda tamt., chovati sě, s part: -nt.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


chovati, -aju, -áš ned. chovat, schovávat, schraňovat, šetřit; držet, mít u sebe, zachovávat; opatrovat, pečovat (o koho), pěstovat, vychovávat; chovati(čeho) chránit se, vystříhat se, varovat se
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


chovati nedok. (čeho) = zachovávati, držeti, živiti, pěstovati; stříci, opatrovati, brániti; přechovávati; schovávati; uctívati, častovati; — chovati sě čeho = chrániti se, vystříhati se, vyhýbati se komu; — chovati sě s kým = mazliti se
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).