nositi | StčS |

nositi, -šu, -sí ipf.; k nésti

I. bez určení východiska n. cíle

1. koho, co (kde [v ruce, na ramenou ap.]) nosit, držet n. mít naloženo a s tím chodit, popř. jinak se přemisťovat (zpravidla opětovně); [zboží, náklad] přenášet, přepravovat: na rukú noſſity tě budú ŽaltWittb 90,12 (~Klem, ~Kap, BiblOl, ~Praž, ponesú tě ŽaltPod, BiblLit, ~Pad) portabunt te; jako orel, nutě k létaňú ptáčata svá,…i podjal jě i noſil na ramenu svém ŽaltWittb 212b (Dt 32,11 portavit: ~Pod, nesl ~Klem, BiblOl a ost.); sen hi on byl posošen k zlému, jakž na rukú noſſen LegJidM 52; neslušie tobě noſiti svého lože EvZimn 10a (J 5,10: BiblDrážď, ~Pad, ~Praž, nésti EvPraž, BiblOl, vzieti EvBeneš, BiblLit, zdvihnúti EvVíd, ~Ol, pozdvihnúti ~Rajhr) tollere nésti; závory zlaté…, jimiž ten stol noſiechu ComestC 70b ferebatur; korúhev, kterúžto na obranu svaté cierkve proti nepřátelskéj ukrutnosci noſſye ŘádKorA 54b defertur; ktož noſy kamenie, jmá z toho núzi BiblOl Eccl 10,9 (přenášie ~Lit, ~Pad, ~Praž) transfert; jeden muž, jenž bieše belhav z břicha matky své, i noſiechu jeho BiblOl A 3,2 (noſſen bieše ~Praž, nesen bieše EvOl, BiblLit, ~Pad) baiulabatur; jehožto já nejsem dóstojen třěví noſſyti BiblOl Mt 3,11 (var. v. nésti I/1) portare; tak veliké břiemě všudy noſyti Čtver f8b portare; abych té zprávy těžké břiemě s sebe složil [já, Agamemnon], kteréž sem noſil až dosavad na sobě TrojK 138b (tiepal ~A, ~S, ~L, ~O; v obraze); ať ji [paži] tak zavěšenú noſy LékRhaz 117; dcera po králové ocasy zpravuje aneb noſy ChelčSíť 155b; dokudž je [děti] mátě na rukú noſy ChelčPost 161a; neb krev boží noſy se v kalichu, a ne v korporálu HilPřijA 37; když sú ji [archu] noſyli BiblPraž 1 Rg 5,9 (obnosiechu ~Card, ~Ol, pod. ~Lit, vókol vodiechu ~Pad) circumducentibus eam; ║ jenžto jsa [Kristus] blsket slávy…a noſie všecko slovem moci své BiblOl Hb 1,3 (~Lit, nesa EvOl, BiblPad, zdržuje ~Praž) portans nesa, udržuje; [Země k člověku:] správně tebe nejmám noſyty, ale požřieti Aug 9b mít na svém povrchu; tolik bohuov ctíš [Alexandře], kolik úduov v svém těle noſiſs AlexPovB 271a (máš ~A, ~C) habetis máš; povětří, v němž noſſen jest voheň AlchLull 62 se vznáší, je rozptýlen (srov. nošený 3); než píši li kdy co, což mi se nelíbí, zdá mi se větčí upřiemost, nežli bych na srdci berana nosil ArchČ 16,24 (1496) nežli bych něco zarytě skrýval (?)

2. [o člověku] co [chránícího jeho tělo] nosit, mít n. mívat (na sobě); [oděv] oblékat si, mít oblečený; [meč] být opásán něčím; [amulet] trvale nosit, mít stále u sebe: neboť nedarmo mečě noſy [sluha boží] BiblDrážď R 13,4 (~Lit, ~Pad, nese ~Praž) portat; zvolil sem jej…za kněze, aby… noſil efod BiblCard 1 Rg 2,28 (~Ol, ~Lit, ~Pad, aby chodil v rúše kněžském ~Praž) ut…portaret; v nebesiech z jiných všech svatých znamenitějšie koruny noſyty budú PasMuzA 638; nade všě mnichy najhoršie šaty na sobě noſyeſſe [Arsenius] OtcB 59b haberet; kakés rúcho…na sobě noſſyechu PulkB 3 ferebant; kaké rúcho noſyty a kakého nechati AlbRájA 73a quibus vestibus induendum; ó zápono výborná…, jenž má mezi prsy nábožné choti ústavně noſſena býti OrlojB 28b monile…gestandum; střébrné třěvíce noſil GuallCtnostK 135; dlúhé čépky u třevíc noſyty ŠtítKlem 12a; aby u sebe noſyl [nemocný] ten kořen LékFrantA 63a; proto meč noſy [králové], aby pomstili žaloby smrtí ChelčSíť 113a; přikázanie božie pro chlúbu na hlavě noſyli [zákoníci], na podolciech bodliny KorMan 80a; klenoty, co na své hlavě, rukú neb životě ženskú přípravu noſyla [vdova] TovačB 39b; v svobodném pokoji a v zdravém nemá žádný žádnéj zbroje noſiti Žilin 125a chein wophen vůren; ║ novum gestare hominem noſyty [nového] člověka, t. pána boha GlosSed 67b být novým člověkem (srov. obléci sě v nového člověka)

3. co (kde [na cestě ap.]) nosit (s sebou), mít u sebe něco, být vybaven něčím: nic nenoſte na cestě, ani holi, ani tobolky, ani chleba, ani peněz EvOl 277b (L 9,3: ~Beneš, neneste ~Víd 26b, aby…nevzeli ~Víd 39a, nebeřte BiblDrážď a ost.) nihil tuleritis; neroďte noſity pytlíka ani telmy ani obuvi a ižádného na cěstě nepozdravujte BiblDrážď L 10,4 (~Ol, ~Lit, ~Pad, ~Praž, nésti EvOl, ~Víd) portare; protož vždy pásničku noſieſſe [svatý Petr], ež jí slzy utieráše PasMuzA 286 portabat; nic nenoſte [učedníci] na cěstě ComestC 296b (neneste ~K, ~S) nihil tuleritis; že jesti peníze falešné nosil a jimi kupčil ArchČ 3,366 (1466); ║ licoměrníci pokrytci, ješto noſyte klíčě uměnie a zavieráte královstvie nebeské přěd lidmi ComestC 323a fertis máte v své moci; první z vás [poustevníků] mě [Boha] jímá, druhý mě drží, třětí mě vieže, čtvrtý mě noſy GestaB 21a deportat (var.: ducit quo vult; v obraze) vodí; kto s sebú rozum noſy, vešken svět přemáhá AlbnCtnostA 140b kdo vždy jedná s rozumem

4. co [znak, podobu] (kde) nosit, mít; [na štítě, v erbu] užívat jako znaku: na svém těle jiezvy našeho spasitele noſil [sv. Pavel] PasMuzA 302; s… Kristem, jehožto jméno a náměstvie noſſyti tě věřé ŘádKorA 50b gestare crederis; jsú mnozí…, ješto podobenstvie tohoto slúhy [špatného] na sobě noſie MatHom 366 quorum iste servus imaginem tenet; aby Čechové noſyli lva na své korúhvi BruncBaw 15b; uzřevši jeho znamenie, to, kteréž dřéve vždy noſil GestaB 134a; bóhdaj sě s bohem smieřili [husité] a žlutý kříž nosili! VýbMat 2,244 (Žaloby na husity) nošením žlutého kříže přiznali své kacířství; ještěra obraz hrozný noſí [Zikmund] Budyš 3a (obraz z Apokalypsy); ║ <jakž sm>e noſyly obraz zemského, takež noſme obraz nebeského BiblDrážď 1 C 15,49 (var. v. nésti I/3) portavimus… portemus jako jsme měli podobu smrtelnou; naleze [sv. Prokop] mnicha starého…, i počě jeho prositi, chtě týže zákon noſſyti HradProk 4b nosit vnější znaky téhož řádu, patřit k téže řeholi

5. [o ženě, jejím těle, životě ap.] koho [dítě], ojed. s kým nosit (v těhotenství); [o ženě] mít pod srdcem: kterak mnohé nebezpečenstvie pro tě trpěla jest, noſecz tě v svém životě BiblCard Tob 4,4 (pod. ~Ol, ~Lit); že jest nezavřela [noc] dveří břicha, ješto mě jest noſilo BiblCard Job 3,10 (tak a pod. i ost.) portavit me; Maria… jest boha noſſyla HradRad 68a; budeš jej [syna] lehcě noſſyti HradZdráv 121a; tak šeredně s hřiechem počieti plod, těžce noſyty, se strastí poroditi ŠtítKlem 57a; ach, že vás jest vaše matka, těžcě noſiwſſi v životě, přirodila k takéj psotě! PodkU 173; žénky [pidimužíků] ve dvú letú jsúce dietky noſye CestMandB 65b (mají ~A); třeva má, jenž jsú tě noſila Astar 141b; tělo, kteréž tě noſylo HusSvátB 152a; noſſy dceru LékMuz 13b; že nám poslúžila [Maria], noſecz a pracujíc s tiem drahým Pánem RokLukA 32a; noſila li je ona [poddaná žena] dietě PrávŠvábA 135b trůg si

6. co [užitečného] přinášet, dávat, poskytovat; [o stromu] nosit, rodit, plodit: lignum pomiferum dřevo jablka noſicze VýklKruml 3b (Gn 1,11: jablko nesúcie BiblCard, ~Ol, ~Pad, plodné ~Praž); kterýž ořech vlaský kamenité ořechy noſſij ŠtěpMuz 11; včela jest k tomu a pro to, aby med noſyla RokPostB 299

7. [o člověku n. zvířeti] co [tvář] jak [nízko] nosit, držet něco, chodit s něčím (skloněným): Ragal…smutný nebo dolóv noſie VýklHebrL 219b (~K) deorsum ferens; neb nedvěd, když vlk tázal, proč by tak tvář nízsko noſil, odpověděl jest nedvěd: Neb mám hlavu mdlú Čtver 73b ut quid faciem pronam ferret

8. [o člověku] co [tíživý úděl] nosit, nést, snášet něco, být obtížen něčím: Noſymy na sobě osidlo naše PasMuzA 4; mé tělesenstvie mně noſſyty těžko jest PasMuzA 15; práva, jenž smutně noſiechu [občané], již jich svrci nemožechu BawEzop 1026; vezdy umučenie Jezukristovo v našem těle noſiece BiblOl 2 C 4,10 (~Lit, ~Pad, ~Praž, nesúce EvOl) circumferentes; neroďte jha noſiti s nevěrnými BiblLit 2 C 6,14 (~Pad, nésti EvOl, BiblDrážď, ~Ol, táhnúti ~Praž) ducere; pohanění pána Krista na svém těle noſy AktaBratr 1,7b; ║ pro své hřiechy tuto trudovatinu noſſym na sobě MatHom 99 portavi jsem postižen touto trudovatinou; s pravdú Ježíšovú nic nechtí [špatní křesťané] mieti činiti, ani jie na sobě noſyti ChelčSíť 65b být jejími nositeli

9. co [práci] zastávat, konat: pro práci, jižto v rozličných miestech kážě noſieſſe, často jeho sen trápieše KristA 44b. – Srov. nésti I/12

10. co [cit, myšlenku ap.] (kde [v sobě, v svém nitru]) mít, nosit, chovat; nositi v srdci“ ap. mít skryto v srdci, mít na paměti: mátě jeho chováše těch všěch slov, noſſyeczy jě v svém srdci EvKlem 44b (L 2,51: ~Zimn, BiblDrážď, ~Ol, znamenáváše… kladúci v své srdce EvSeit, ~Víd, zachováváše…skládajíci v srdci svém BiblLit, zachováváše…snášejíci je v srdci svém ~Praž, schováváše… rozmlúvajíci v srdci svém EvOl, pamatováše…v svém srdci…rozmýšlejíc na své mysli ~Praž, schovše…v svém srdci ~Beneš, zachováváše… v srdci svém BiblPad) conservabat… in corde; takúť k tomu žádost noſy, protož tebe velmi proši LegKat 2482; ktož vína požívá, ten oheň v svém lóně noſſy JeronM 18a portat; v tejť žalosti, jenžť ji noſſym na útrobě PísZávT 51; což žádá a v srdci noſy BawArn 10 wes er mit flisse gert; laloky zvieřecie noſie v sobě pokrm a srdce nesmyslného člověka slova lživá BiblLit Sir 36,21 (VýklKruml 131b, nesú ~Ol, dásně dotýkají sě pokrmu ~Pad, ~Praž) fauces contingunt cibum obsahují; avšak noſy [člověk] na srdci zlost AlbRájA 12a portat; co najlepšieho v duši mámy, neb noſyecze, neb usty mluviece AlbRájA 69b quid…geramus; proti němu…úmysl nepřátelský noſyme TrojK 94b cum…hostilitatis spiritum assumpserimus; dubiamque fidem sub corde gerebat pochybující vieru noſyeſſe GlosSed 221b; viera jest základ stálosti a ustavičnosti, kterúžto na své mysli noſyme AlbnCtnostA 75b

II. též s určením východiska n. cíle

1. koho/co (odkud, kam) nosit (s cílem přemístit), nesením (popř. vezením) opětovně dopravovat, odnášet, přenášet: Efraim… olej do Ejipta noſil BiblDrážď Os 12,1 (~Ol, ~Lit, ~Praž, pod. ~Pad) ferebat; nepřěpúštieše [Ježíš], aby ižádný nenoſil kteréhožkuoli osudie skrzě chrám BiblDrážď Mc 11,16 (~Ol, aby kto přěnesl EvOl, BiblLit, pod. ~Pad, aby kto…nesl ~Praž) ut…transferret; aby zemi kopaje na plecí k dielu jednomu prst noſil PasMuzA 423 ut… deportaret; ale ven z vinnicě nic nenos s sebú BiblBosk Dt 23,24 (~Praž, nevynos ~Card, ~Ol, nevyneseš ~Lit) ne efferas; odtud je [ptáky] noſy k dvoru velikého kám CestMil 46b deferuntur; nedajte chytrostí diábelskú lida lúpiti, nedajte z svých panství na svú škodu ven z země noſyti HusSvatokup 202b; nemají jie [moči] sem i tam noſyti LékFrantA 25b; až i do Ejipta noſie je [ovoce] CestKabK 10b; aby toho [stříbra] překupováním z země neprodával ani noſyl ZřízVlad p5a neque portaret; aby s toho sbožie dáván a nošen nebyl [„diel“] CJM 4/2,41 (1459); do svých rybníků nosila [ryby] Půh 6,138 (1481); ║ v těch dnech viděl sem v Juda tlačiece presy v sobbotu, noſiece hromady a břemena kladúce na osly BiblPad Neh 13,15 (ani noſie v hromady ~Praž, dějíce stohy ~Card, ~Ol) portantes acervos jak snášejí na hromady; žilny neb cévy…, když bývají raněny neb bodeny, noſyet škodu a úraz k jich kořenuom LékSalM 794 portant přenášejí; jsúce vysláni [služebníci Táborských] na ty, ješto na lidi naše do Němec nosie ListářRožmb 2,196 (1442) donášejí

2. koho [zajatce] kam, odkud odvádět n. odvážet (zpravidla opětovně): málo sě na to tak dobře Němci jakožto jiní obrátie, by těch lidí nehubili a do Němec nenosili ListářRožmb 2,1 (1438); naši bratřie… jsú zjímáni a na Dobronice nošeni ListářRožmb 2,45 (1439); a tak mnoho chudých lidí jímajíce i kněží, do Hory nosili LetKřižA 58 ed.; nosiec [nepřátelé] mé lidi z země ven ArchČ 9,191 (1477); tu jsme jeho [rychtáře] chtěli jieti a nésti ku páně Mti vedle přikázanie. A on prosil nás pro buoh…, abychme ho nenosili ArchČ 21,428 (1495)

3. co/koho (kam [někomu k dispozici]) nosit, přinášet (opětovně); [peníze, dávky] odvádět: gdež kolivěk vzvěděli jsú, gde on [Ježíš] byl, noſſiechu v ložiech nemocné k němu EvPraž 4b (Mc 6,55: pod. EvZimn, BiblDrážď, ~Ol, ~Lit, ~Pad, ~Praž, počechu… přinášeti EvOl, počěchu…přědnositi ~Beneš) coeperunt… circumferre; noſſiechu přědeň [Ježíše] všecky, kto sě zle jmějiechu BiblDrážď Mc 1,32 (tak i ost.) afferebant; nedadieše pracných před se noſyti OtcB 3b deferre; tu mrchu preč odnosí [noh] a snad dětem mladým noſſy BawArn 3808; ty synu pána tvého noſyti budeš krmě, točíš tohoto, jenžto jest již pánem tvým, aby sě krmil BiblOl 2 Rg 9,10 (~Lit, vneseš… pokrmy ~Pad, přinášej pokrmy ~Praž) inferes; tehda kázal jim [Nehemiáš kněžím] načierati [vodu] a před sě noſyti BiblOl 2 Mach 1,21 (~MuzSZ, ~Lit, přinésti sobě ~Pad, k sobě přinésti ~Praž) afferre sibi; maso, ješto mu [Eliášovi] havran noſſyeſye AlbRájC 36b; hlučí svět jako štmel, ješto, což zbéře medu, vše v zemi noſy ŠtítBrigP 83b congregat; do Říma veliké penieze vždy noſyme, když nového arcibiskupa máme míti HusSvatokup 134a; náklady nosě, posielaje a klada u purkrabie hradu Pražského ArchČ 26,317 (1432); král na Rýn zajel…, tamž jemu summy s měst a s klášteróv noſily SebrKron 7a; prvotiny obilé země tvé noſyti budeš do domu pána boha tvého BiblPraž Ex 23,19 (přineseš ~Card, ~Lit, ~Pad, pod. ~Ol) deferes; prodávajíce noſyli penieze, za kteréž prodávali BiblPraž A 4,34 (přinosiechu EvOl, BiblDrážď a ost.) afferebant

Srov. nésti

Ad I/1: za lat. tollere stč. též vzdvíhati; za baiulare též snášěti, bráti. – Ad I/2: za lat. induere stč. též obláčěti sě, oblékati sě. – Ad II/1: za lat. efferre stč. též vynošovati

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).