Böhmische Grammatik für deutsche Mittelschulen und Lehrerbildungs-Anstalten

František Vymazal. Böhmische Grammatik für deutsche Mittelschulen und Lehrerbildungs-Anstalten. Brno (Brünn), 1881.

Listování
Autor

František Vymazal

ZkratkaVymGram1881
Transkribovaný titulBöhmische Grammatik für deutsche Mittelschulen und Lehrerbildungs-Anstalten
Transliterovaný titulBöhmiſche| Grammatik| für| deutſche Mittelſchulen| und| Lehrerbildungs-Anſtalten
Poznámka k tituluv titulu jsou použity ozdobné frakturní typy
Místo tiskuBrno (Brünn)
Tiskař/nakladatelC. Winkler (Verlag von C. Winklerʼs Buchhandlung)
Vročení1881
Vydání
ExemplářMoravská zemská knihovna v Brně, Brno, sign. Brno
Databáze NK ČR<viz zde>
Formát

Rozsah1–168 176 = s. [I–II] — [1] — 2–207 — [208] — 209–212 — [213] — 214–247— [248–249] — 250 — [251–252]
Poznámka: chyby v paginaci: vytištěno „167“ místo „176“ a „214“ místo „250
Charakteristika

Praktická mluvnice češtiny pro německy hovořící uživatele, zamýšlená jako školní pomůcka. Jejím autorem byl činorodý polyglot František Vymazal (1841–1914), paradoxně bez formálního filologického nebo vůbec univerzitního vzdělání. Přesto se jako samouk naučil mnoha jazykům, celoživotně pracoval jako korektor v Brně a hlavně byl schopen sestavovat příručky, které oceňovaly (u jazyků, které bezpečně ovládal) i kapacity v daném oboru. S některými, jako například s Janem Gebauerem, byl dokonce v kontaktu (život a dílo popsal Ondřej Bláha 2004; srov. Černý a Holeš 2008).

 

Kromě úvodu o pravopisu a výslovnosti (s. [1 ] až 7) obsahuje kniha, která byla ve své době ceněna (Bláha 2004: 92), 56 číslovaných kapitol. Zdá se, že v jejím rozvrhu uplatnil Vymazal praktické zkušenosti soukromého učitele češtiny, protože jednotlivá témata z popisu jazykového systému propojuje. Začíná slovesem býti (s. 8) a zájmeny, pak kombinuje deklinace a předložky. Deklinací, resp. vzorů, rozlišuje 9 (s. 32): had, muž, ryba, země, kosť, slovo, pole, znamení, kníže. Slovesa dělí podle 6 infinitivních tříd (s. 53n.), neváhá ani vykládat přechodníky (s. 109) a už od slovesa býti (s. 27) věnuje pozornost iterativům a problematice vidu. Učebnice zaujme množstvím příkladů, některých vysloveně hovorových, jiných literárních a artistních (hned na začátku je zkouška čtení prováděna na experimentálním rýmovaném textu Karla Aloise Vinařického, s. 7); Vymazal tíhne k příslovím a rčením, cituje například i moravskou lidovou píseň s dialektizmy (s. 134), ale zároveň, snad když odhaduje obtíže u žáků, upozorňuje třeba na to, že tvar babiččina je posesivum k substantivu babička (s. 51). V knize najdeme i upozornění na doslovné germanizmy, která mají dobový puristický nádech (s. 194). S praktickým uspořádáním gramatiky souvisí soustředění slovníků k jednotlivým kapitolám od s. [208].

Praktik psaní školních učebnic i vyučování Matyáš Blažek (srov. BlažekMluv1877) podrobil Vymazalovu práci ostré kritice. Kritizoval nesoustavnost výkladu a nedodržení zásady postupu od jednoduššího k složitějšímu, zmíněná přísloví a lidovou frazeologii pokládal za nevhodné a matoucí pro žáky, kteří si jazyk teprve osvojují. Vyčítal mu přehazování pořadí pádů obvyklého v učebnicích jiných jazyků, „provincialismy“ typu dones to místo jím očekávaného zanes to, chyby v jazykověhistorických výkladech nebo naopak uvádění staročeských slovních tvarů. Nakonec Vymazal vyzval, aby psal méně, ale důkladněji: Non multa, sed multum! (Blažek 1881: 280–284).

 

K Vymazalovým názorům na otázky interpunkce, formulovaným v jiných publikacích, srov. Rinas, Koupil a Tichák 2023: 157 a 185.

 

Německý výklad je tištěn dobově křehkou pozdní frakturou, české příklady a texty klasicistní antikvou.

Jazykyněmčina, čeština
Primární literatura (digitální fotokopie)
  • Vymazal, František. Böhmische Grammatik für deutsche Mittelschulen und Lehrerbildungs-Anstalten. Brünn, 1785. Fotokopie tisku Moravské zemské knihovny v Brně, sign. 2-0028.737, dostupné v Národní digitální knihovně z WWW: <viz zde>
  • Vymazal, František. Böhmische Grammatik für deutsche Mittelschulen und Lehrerbildungs-Anstalten. Brünn, 1785. Fotokopie tisku Moravské zemské knihovny, Brno, sign. 2-0028.737, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura (o autorovi, díle a tiskaři)
  • Bláha, Ondřej. Slovanské jazyky v díle moravského polyglota a spisovatele Františka Vymazala. In Studia Moravica II: sborník historiografických, filologických a uměnovědných příspěvků přednesených na vědecké konferenci Genologický systém kultury na Moravě, pořádané ve dnech 30.–31. října 2003… Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004 [= Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica 2], s. 89–99. Digitální podoba textu přístupná z WWW: <viz zde>
  • Blažek, Matiáš. Rec Nauka o větě pro žáky na středních školách. Sepsal Fr. Vymazal. V Brně 1881. Böhmische Grammatik für deutsche Mittelschulen und Lehrerbildungsanstalten. Von Fr. Vymazal. Brünn 1881. Paedagogium, 1881, roč. 3, s. 189n., 233–238 a 280–284.
  • Rinas, Karsten, Ondřej Koupil a Viktor Tichák. Česká interpunkce v evropských dějinách: reflexe, nauky, teorie. Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2023.
  • Černý, Jiří, a Jan Holeš (edd.). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri, 2008, s. v. Vymazal, František (heslo Ondřeje Bláhy).
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace23. 11. 2023
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).