Uvedení k české dobropísebnosti, k užívání českých škol v cís. král. zemích

František Jan Tomsa. Uvedení k české dobropísebnosti, k užívání českých škol v cís. král. zemích. Praha, 1784. Vydání první.

Listování
Autor

František Jan Tomsa

Franz Johann, Franz

ZkratkaTomsaUved1784
Transkribovaný titulUvedení k české dobropísebnosti, k užívání českých škol v cís. král. zemích
Transliterovaný titulVwedenj| k| Čeſké Dobropjſebnosti,| k vžjwánj| Čeſkých ſſkol| w cýſ. král.| Zemjch
Místo tiskuPraha
Tiskař/nakladatelTiskárna normální školy (nákladem cís. král. normální školy)
Vročení1784
Vydáníprvní
ExemplářKnihovna Národního muzea, Praha, sign. 65 F 26 přív.
KnihopisK16259
Formát

RozsahA8 B2 = s. [1–2] — 3–19 — [I]
Poznámka: poslední potištěná strana je s. 19
Charakteristika

Velmi stručný základní úvod do českého pravopisu, rozdělený autorem Františkem Janem Tomsou (1751–1814) na tři hlavní částky:

I. částka: užívání písmen při psaní (s. 314) — o velkých písmenech, samohláskách (samozvučky), diftonzích (dvojzvučky) a souhláskách (souzvučky).

II. částka: dělení slov v slabiky (s. 1415).

III. částka: užívání znamení rozdílnosti (s. 1519) — o apostrofu, trématu, dvojtečce, kommatu a dalších interpunkčních znamínkách.

Helmut Keipert upozornil na souvislost Tomsovy brožurky s vlivem felbigerovských „úvodů“ do německého pravopisu a souvisejících tereziánských školských reforem v habsburské říši (Keipert 1991: 38; Schäfer 2009; srov. FelMet1777). Že jde prakticky o překlad a adpataci Felbigera, ukazuje například analýza pasáže o interpunkci (s. 1519; Rinas, Koupil a Tichák 2023: 124–129).

Jazykyčeština
Primární literatura (digitální fotokopie)
 • Tomsa, Franz Johann. Uvedení k české dobropísebnosti, k užívání českých škol v cís. král. zemích. Praha, 1784. Fotokopie tisku Knihovna Národního muzea, Praha, sign. 65 F 26, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura (o autorovi a tiskárně)
 • Fidlerová, Alena A. Jak mluvil (a psal) český venkovan na přelomu 18. a 19. století? Historie — otázky — problémy, 2017, roč. 9, č. 1, s. 48–65, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Keipert, Helmut. Die „Wiener Anleitung“ in der slavischen Grammatikographie des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Zeitschrift für slavische Philologie, 1991, roč. 51, č. 1, s. 23–59. Fotokopie dostupné v databázi JSTOR: <viz zde>
 • Koblížek, Vladimír. František Jan Tomsa, představitel českého mluvnictví v počátcích národního obrození. In J. Tydlitát (ed.). František Martin Pelcl: sborník příspěvků z odborného semináře. Rychnov nad Kněžnou: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou; Státní okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou, 2001, s. 92–101.
 • Kusáková, Lenka. 170 let od úmrtí F. J. Tomsy. Naše řeč, 1985, roč. 68, s. 108–110, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 4/I: S–T; 4/II: U–Ž. Red. L. Merhaut. Praha: Academia, 2008, s. 971–973 (heslo Lenky Kusákové), dostupné z WWW: <viz zde>
 • Průcha, Jan. K hodnocení Tomsovy kodifikace spisovné češtiny. Slovo a slovesnost, 1963, roč. 24, s. 57–61, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Pumprla, Václav. Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století. Praha: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2010, s. 1134–1135.
 • Rinas, Karsten, Ondřej Koupil a Viktor Tichák. Česká interpunkce v evropských dějinách: reflexe, nauky, teorie. Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2023.
 • Schäfer, Franz. Felbiger revisited ― tereziánské reformy a čeština (pět tezí a pokus o syntézu). Bohemica Olomucensia, 2009, roč. 1, č. 4, s. 22–25, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Večerka, Radoslav. Biografickobibliografické medailonky českých lingvistů: bohemistů a slavistů (2. vydání). Linguistica online: electronic journal of the Department of Linguistics and Baltic Languages at Masaryk University, Czech Republic, 2008, s. v. Tomsa, František Jan. Dostupné z WWW: <viz zde>
 • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 905–907 (Tiskárna normální školy) a 937–938 (Tomsa František Jan) — elektronická forma textů přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde> a <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace20. 11. 2023
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).