Theoretisch-praktische Anleitung zur schnellen und gründlichen Erlernung der čechisch-slawischen Sprache nach einer neuen, leicht faßlichen Methode: (mit der neuen Orthographie)

Jan Nepomuk Konečný. Theoretisch-praktische Anleitung zur schnellen und gründlichen Erlernung der čechisch-slawischen Sprache nach einer neuen, leicht faßlichen Methode: (mit der neuen Orthographie). Vídeň (Wien), 1849. Vydání třetí.

Listování
Autor

Jan Nepomuk Konečný

J. N.

ZkratkaKonAnleit1849
Transkribovaný titulTheoretisch-praktische Anleitung zur schnellen und gründlichen Erlernung der čechisch-slawischen Sprache nach einer neuen, leicht faßlichen Methode: (mit der neuen Orthographie)
Transliterovaný titulTheoretiſch-praktiſche Anleitung| zur ſchnellen und gründlichen Erlernung| der| čechiſch-ſlawischen Sprache| nach| einer neuen, leicht faßlichen Methode.| (Mit der neuen Orthographie.)
Poznámka k titulupro sazbu titulního listu bylo využito fraktur různých stupňů a tučnosti; strana proti titulnímu listu je titulním listem k druhému dílu učebnice, chrestomatii — ta ale v digitalizovaném svazku obsažena není
Místo tiskuVídeň (Wien)
Tiskař/nakladatelPeter Rohrmann
Vročení1849
Vydánítřetí
ExemplářÚstav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 632/1
Formát

Rozsah[*]81–188192 = s. [I–V] — VI–XVI — [1] — 2–11 — [12] — 13–261— [262] — 263–289 — [290–292]
Charakteristika

Potřetí vydal svou prakticky zaměřenou učebnici češtiny pro studenty mluvící německy učitel Jan Nepomuk Konečný (1815–1887) roku 1849. Po prvním vydání jeho Anleitung (KonAnleit1842) následovalo druhé (Konečný 1846a, doplněno obsáhlou chrestomatií: Konečný 1846b) a toto třetí.

 

Učebnice byla postupně rozšiřována a mírně modifikována. Nejprve jsou uvedeny autorovy předmluvy postupně ke všem třem vydáním (od s. [V]).

Následují čtyři „oddělení“ (Abtheilungen):

I. oddělení, s. 111, pojednává o výslovnosti („Von der Aussprache“), tj. o hláskách, slabikách, přízvuku a pravopisu.

II. oddělení, s. [12] ž 244, nejrozsáhlejší, podává výklad o slovních druzích („Von den Redetheilen“); nejde jen o morfologii, ale je tu také systematicky budována slovní zásoba a ukázky místy připomínají konverzační příručku (srov. IV. oddělení).

III. oddělení, s. 245261, poskytuje velmi stručné poučení o syntaxi.

IV. oddělení, s. [262] až 289, je konverzační příručka s praktickými větami v češtině a v němčině; závěr učebnice opět představují ukázky původních českých textů, z vysoké literatury i nižších (lidové anekdoty).

Jazykyněmčina, čeština
Primární literatura
  • Konečný, Jan Nepomuk. Theoretisch-praktische Anleitung zur schnellen und gründlichen Erlernung der čechisch-slawischen Sprache nach einer neuen, leicht faßlichen Methode: (mit der neuen Orthographie). Wien: Peter Rohrmann, 1849. Fotokopie tisku knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 632/1, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
  • Klimpl, Miroslav. Jan Nepomuk Konečný, rodák rokytenský, spisovatel vídeňský a měšťan a radní pardubický. Zprávy Klubu přátel Pardubicka, 1997, roč. 32, č. 11–12, s. 332–340. Ukázka z článku dostupná z WWW: <viz zde>
  • Konečný, Jan Nepomuk. Theoretisch-praktische Anleitung zur schnellen und gründlichen Erlernung der čechisch-slawischen Sprache nach einer neuen, leicht fasslichen Methode: (mit der neuen Orthographie) = Theoreticko-praktické nawedení k rychlému a důkladnému naučení-se jazyku českoslowanskému podlé nowé, lehkopochopitelné methody. 2., rozšíř. vyd. Wien: Peter Rohrmann, 1846. Digitální fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 8 E 268, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Konečný, Jan Nepomuk. Theoreticko-praktické Nawedení k rychlému a důkladnému naučení se jazyku českoslowanskému podlé nowé, lehkopochopitelné methody: (nowou dobropísemností): druhý díl, obsahující českoslowanskou krestomatii aneb wybranou zbírku prosaických pojednání a básní z nejlepších spisowatelů wšech časů s mluwnickými wýklady = Theoretisch-practische Anleitung zur schnellen und gründlichen Erlernung der čechisch-slawischen Sprache nach einer neuen, leicht faßlichen Methode: (mit der neuen Orthographie): zweiter Theil, enthaltend čechisch-slawische Chrestomatie oder auserlesene Sammlung von prosaischen Aufläßen und Gedichten aus den besten Schriftstellern aller Zeiten mit grammatikalischen Erklärungen. Wien: Peter Rohrmann, 1846. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 8 E 268/D.2, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Newerkla, Stefan Michael. Toulka příspěvky vídeňských učitelů češtiny k národnímu obrození (k 225. výročí založení bohemistiky ve Vídni). Listy filologické, 2001, roč. 124, č. 1–2, s. 107–113. Fotokopie v databázi JSTOR dostupné z WWW: <viz zde>
  • Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí 14: Kartel–Kraj. Praha: J. Otto, 1899, s. 678. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, sign. 54 E 17358/Díl 14), dostupné z WWW: <viz zde>
  • Zprávy. Pernštýn: list politický a národohospodářský, 1887, roč. 9, č. 61 (10. 8. 1887), s. 2.
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace26. 9. 2020
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).