Theoretisch-practische Anleitung zur schnellen und gründlichen Erlernung der čechisch-slavischen Sprache nach einer neuen, leicht faßlichen Methode: (mit der neuen Orthographie)

Jan Nepomuk Konečný. Theoretisch-practische Anleitung zur schnellen und gründlichen Erlernung der čechisch-slavischen Sprache nach einer neuen, leicht faßlichen Methode: (mit der neuen Orthographie). Vídeň (Wien), 1842. Vydání první.

Listování
Autor

Jan Nepomuk Konečný

J. N.

ZkratkaKonAnleit1842
Transkribovaný titulTheoretisch-practische Anleitung zur schnellen und gründlichen Erlernung der čechisch-slavischen Sprache nach einer neuen, leicht faßlichen Methode: (mit der neuen Orthographie)
Transliterovaný titulTheoretiſch-practiſche Anleitung| zur ſchnellen und gründlichen Erlernung| der| čechiſch-ſlavischen Sprache| nach| einer neuen, leicht faßlichen Methode.| (Mit der neuen Orthographie.)
Poznámka k titulupro sazbu titulního listu bylo využito frakturních písem různých stupňů a různé tučnosti
Místo tiskuVídeň (Wien)
Tiskař/nakladatelPeter Rohrmann
Vročení1842
Vydáníprvní
ExemplářÚstav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 2248
Databáze NK ČR<viz zde>
Formát

Rozsah[*]61–178184 = s. [I–V] — VI–XII — [1] — 2–8 — [9] — 10–276— [277–280]
Charakteristika

Prakticky zaměřenou učebnici češtiny pro studenty mluvící německy vydal Jan Nepomuk Konečný (1816–1887), Východočech, který po učitelském působení ve Vídni odešel na odpočinek do Pardubic — tam se angažoval ve školství, v městské samosprávě i jako soukromý charitativní dobrodinec (Zprávy 1887). Češtinu učil jako soukromý učitel na své soukromé vídeňské škole (povolení dostal 19. února 1845) a v letech 1850/1851 až 1853/1854 jako privátní docent na vídeňském Polytechnickém institutu. (OSN; Klimpl 1997). Neúspěšně se ucházel o univerzitní bohemistické místo v Olomouci.

Během působení ve Vídni (Newerkla 2001: 111n.) sepsal Konečný prakticky zaměřené učebnice češtiny pro ty, kdo vládnou německým jazykem. Po prvním vydání jeho Anleitung (1842) následovalo druhé (Konečný 1846a, doplněno obsáhlou chrestomatií: Konečný 1846b) a třetí (KonAnleit1849). Sám o své mluvnici uvedl, že se používá na univerzitě v Praze a na Filozofickém vzdělávacím institutu v Brně (Klimpl 1997: 335). Konečný je také autorem česko-německého a německo-českého slovníku a dalších publikací (kniha praktických českých formulářů, konverzační příručka).

 

Učebnice je uvedena autorovou předmluvou (Vorrede, od s. [V]).

Následují čtyři „oddělení“ (Abtheilungen):

I. oddělení, s. 18, pojednává o výslovnosti („Von der Aussprache“), tj. o hláskách, slabikách, přízvuku a pravopisu.

II. oddělení, s. [9] ž 238, ze všech nejrozsáhlejší, podává výklad o slovních druzích („Von den Redetheilen“); nejde jen o morfologii, ale je tu také systematicky budována slovní zásoba a ukázky místy připomínají konverzační příručku (srov. IV. oddělení).

III. oddělení, s. 239248, poskytuje velmi stručné poučení o syntaxi.

IV. oddělení, s. 249276, je konverzační příručka s praktickými větami v češtině a v němčině (do s. 271); závěr učebnice představují ukázky původních českých textů, základ budoucí samostatné autorovy chrestomatie (Konečný 1846b); rozpětí ukázkových textů je pozoruhodně široké: např. z Karla Aloise Vinařického jsou otištěny časoměrné verše (s. 272) i experimentální romance Kochan a Milina, v jejímž textu se pro demonstraci libozvučnosti češtiny pravidelně střídají souhlásky a samohlásky (s. 273), a za těmito exkluzivními literárními texty následují anekdoty, i dost lidové.

Jazykyněmčina, čeština
Primární literatura (digitální fotokopie)
  • Konečný, Jan Nepomuk. Theoretisch-practische Anleitung zur schnellen und gründlichen Erlernung der čechisch-slavischen Sprache nach einer neuen, leicht faßlichen Methode: (mit der neuen Orthographie). Vídeň: Peter Rohrmann, 1842. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 45 E 76), dostupná z WWW: <viz zde>
  • Konečný, Jan Nepomuk. Theoretisch-practische Anleitung zur schnellen und gründlichen Erlernung der čechisch-slavischen Sprache nach einer neuen, leicht faßlichen Methode: (mit der neuen Orthographie). Vídeň: Peter Rohrmann, 1842. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 45 E 76, dostupné v databázi Manuscriptorium z WWW: <viz zde>
  • Konečný, Jan Nepomuk. Theoretisch-practische Anleitung zur schnellen und gründlichen Erlernung der čechisch-slavischen Sprache nach einer neuen, leicht faßlichen Methode: (mit der neuen Orthographie). Vídeň: Peter Rohrmann, 1842. Fotokopie tisku Österreichische Nationalbibliothek, Wien, sign. 92247-B.1, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Konečný, Jan Nepomuk. Theoretisch-practische Anleitung zur schnellen und gründlichen Erlernung der čechisch-slavischen Sprache nach einer neuen, leicht faßlichen Methode: (mit der neuen Orthographie). Vídeň: Peter Rohrmann, 1842. Fotokopie tisku knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 2248, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
  • Klimpl, Miroslav. Jan Nepomuk Konečný, rodák rokytenský, spisovatel vídeňský a měšťan a radní pardubický. Zprávy Klubu přátel Pardubicka, 1997, roč. 32, č. 11–12, s. 332–340. Ukázka z článku dostupná z WWW: <viz zde>
  • Konečný, Jan Nepomuk. Theoretisch-praktische Anleitung zur schnellen und gründlichen Erlernung der čechisch-slawischen Sprache nach einer neuen, leicht fasslichen Methode: (mit der neuen Orthographie) = Theoreticko-praktické nawedení k rychlému a důkladnému naučení-se jazyku českoslowanskému podlé nowé, lehkopochopitelné methody. 2., rozšíř. vyd. Wien: Peter Rohrmann, 1846. Digitální fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 8 E 268, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Konečný, Jan Nepomuk. Theoreticko-praktické Nawedení k rychlému a důkladnému naučení se jazyku českoslowanskému podlé nowé, lehkopochopitelné methody: (nowou dobropísemností): druhý díl, obsahující českoslowanskou krestomatii aneb wybranou zbírku prosaických pojednání a básní z nejlepších spisowatelů wšech časů s mluwnickými wýklady = Theoretisch-practische Anleitung zur schnellen und gründlichen Erlernung der čechisch-slawischen Sprache nach einer neuen, leicht faßlichen Methode: (mit der neuen Orthographie): zweiter Theil, enthaltend čechisch-slawische Chrestomatie oder auserlesene Sammlung von prosaischen Aufläßen und Gedichten aus den besten Schriftstellern aller Zeiten mit grammatikalischen Erklärungen. Wien: Peter Rohrmann, 1846. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. neuvedena, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí 14: Kartel–Kraj. Praha: J. Otto, 1899, s. 678. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 E 17358/Díl 14), dostupné z WWW: <viz zde>
  • Newerkla, Stefan Michael. Toulka příspěvky vídeňských učitelů češtiny k národnímu obrození (k 225. výročí založení bohemistiky ve Vídni). Listy filologické, 2001, roč. 124, č. 1–2, s. 107–113. Fotokopie v databázi JSTOR dostupné z WWW: <viz zde>
  • Zprávy. Pernštýn: list politický a národohospodářský, 1887, roč. 9, č. 61 (10. 8. 1887), s. 2.
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace9. 11. 2020
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).