Samovolná germanisace češtiny, moravštiny, slovenštiny kazí její lahodnou srozumitelnost, čistotu, sílu, ráznost, libozvučnost, a jakými opravami takové nesnázi snadno vyhověti lze

František Cyril Kampelík. Samovolná germanisace češtiny, moravštiny, slovenštiny kazí její lahodnou srozumitelnost, čistotu, sílu, ráznost, libozvučnost, a jakými opravami takové nesnázi snadno vyhověti lze. Hradec Králové, 1864. Vydání první.

Listování
Autor

František Cyril Kampelík

František Cyrill

ZkratkaKamGer1864
Transkribovaný titulSamovolná germanisace češtiny, moravštiny, slovenštiny kazí její lahodnou srozumitelnost, čistotu, sílu, ráznost, libozvučnost, a jakými opravami takové nesnázi snadno vyhověti lze
Transliterovaný titulSamovolná| GERMANISACE| češtiny, moravštiny, slovenštiny| kazí| její lahodnou srozumitelnost, čistotu, sílu, ráznost, libozvučnost,| a| jakými opravami takové nesnázi snadno vyhověti lze
Poznámka k tituludruhý řádek titulu je vysázen dobově módním ozdobným groteskem a na celé titulní straně se v duchu knižní estetiky druhé poloviny 19. století střídá množství písem a řezů, které má tiskárna k dispozici; antikvová písma v dalších řádcích jsou polotučného řezu
Místo tiskuHradec Králové
Tiskař/nakladatelLadislav Pospíšil
Vročení1864
Vydáníprvní
ExemplářÚstav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T II 140
Databáze NK ČR<viz zde>
Formát

Rozsah[1]8 2–98 102 = s. [1–3] — 4–146 — [147–148]
Charakteristika

Adhortace Františka Cyrila Kampelíka (1805–1872) k česko-slovenské jazykové vzájemnosti, jejímž motivem by podle autora měla být obrana proti germanizaci. Vliv němčiny se podle spisu netýká tolik přejímání německých slov, jako působení na hláskosloví, gramatické konstrukce a frazeologii. Text je rozdělen do 44 kapitol s množstvím příkladů a textových ukázek a má výrazně apelativní, přesvědčovací charakter. Opravy, uváděné v titulu spisu, jsou demonstrovány i na vlastním autorově jazyce — mnohem víc než ve své mluvnici (KamČech1842) používá především koncovky a hláskoslovné varianty inspirované slovenštinou nebo českými a moravskými dialekty.

Kvality češtiny spatřuje hlavně ve vlastnostech slovesa (např. s. 3), vliv němčiny například v přítomnosti souhláskových skupin, „překládání“ německé konstrukce s man pomocí zvratného se, „břískání“ neboli užívání skupiny „ři“ (inspirace u Jana Kollára, 1793–1852) apod. V posilování česko-slovenské (nejen) jazykové jednoty (scelkovánie, opět s odkazem na Kollára, s. 114) vidí autor možnost obrany proti Maďarům a Němcům („bratříčkové proti Slovanům“, s. 53). Přestože uznává dlouhou tradici kultivovaného jazyka v českém prostředí, vyzývá ke změnám (s. 41: „Kde není změny, tam je ztrnulosť.“). Už staročeské přehlásky a jejich důsledky v morfologii považuje za projev samovolné germanizace (souchotinárstvie, s. 41).

Aby ale Kampelík nepůsobil jen jako pozdní bojovný obrozenec promítající do jazyka mimojazykové spory kulturní a politické, je nutno upozornit na jeho puristicky motivované seznamy germanizmů (s. 7082), špatných slov (s. 8285) a hlavně velmi nepředpojaté posuzování jevů v běžně mluvené řeči na s. 107111. Tady se jeví jako pozorný posluchač a nezaujatý znalec úzu, zvláště mimo body, na které byl primárně citlivý.

Jazykyčeština, němčina, latina
Primární literatura (digitální fotokopie)
  • Kampelík, František Cyril. Samovolná germanisace češtiny, moravštiny, slovenštiny kazí její lahodnou srozumitelnost, čistotu, sílu, ráznost, libozvučnost, a jakými opravami takové nesnázi snadno vyhověti lze. Hradec Králové, 1864. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky — Slovanské knihovny, Praha, sign. Č 4879), dostupná z WWW: <viz zde>
  • Kampelík, František Cyril. Samovolná germanisace češtiny, moravštiny, slovenštiny kazí její lahodnou srozumitelnost, čistotu, sílu, ráznost, libozvučnost, a jakými opravami takové nesnázi snadno vyhověti lze. Hradec Králové, 1864. Fotokopie tisku knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T II 140, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
  • Černý, Jiří, a Jan Holeš (edd.). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri, 2008, s. v. Kampelík, František Cyril (heslo Ondřeje Bláhy).
  • Kadečková, Marie. František Cyril Kampelík: soupis jeho díla a literatury o něm: výběrová bibliografie. Hradec Králové: Krajská knihovna, 1973.
  • Koblížek, Vladimír. Pojetí spisovného jazyka českého v díle dr. Františka Cyrila Kampelíka. Češtinář, 2004/2005, roč. 15, s. 141–156.
  • Novotný, Jan. František Cyril Kampelík. Praha: Melantrich, 1975 [= Odkazy pokrokových osobností naší minulosti 40].
  • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 709n. (Pospíšil Jan Hostivít) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace9. 11. 2020
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).