Institutiones linguae Slavicae dialecti veteris, quae quum apud Russos, Serbos aliosque ritus graeci, tum apud Dalmatas glagolitas ritus latini Slavos in libris sacris obtinet: cum tabulis aeri incisis quatuor

Josef Dobrovský. Institutiones linguae Slavicae dialecti veteris, quae quum apud Russos, Serbos aliosque ritus graeci, tum apud Dalmatas glagolitas ritus latini Slavos in libris sacris obtinet: cum tabulis aeri incisis quatuor. Vídeň (Vindobona), 1822. Vydání první.

Listování
Autor

Josef Dobrovský

Joseph, Ioseph, Josephus; Dobrowsky

ZkratkaDobInst1822
Transkribovaný titulInstitutiones linguae Slavicae dialecti veteris, quae quum apud Russos, Serbos aliosque ritus graeci, tum apud Dalmatas glagolitas ritus latini Slavos in libris sacris obtinet: cum tabulis aeri incisis quatuor
Transliterovaný titulINSTITUTIONES| LINGUAE SLAVICAE| DIALECTI VETERIS, | QUAE| QUUM APUD RUSSOS, SERBOS ALIOSQUE RITUS GRAECI,| TUM APUD DALMATAS GLAGOLITAS RITUS LATINI| SLAVOS IN LIBRIS SACRIS| OBTINET.| CUM TABULIS AERI INCISIS QUATUOR
Místo tiskuVídeň (Vindobona)
Tiskař/nakladatelAntonius Schmid
Vročení1822
Vydáníprvní
ExemplářÚstav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 2639
KnihopisK01979
Formát

Rozsah(*)–(****)8 (*****)2 A–Z8 Aa–Yy8 Zz1 + IV příl. = [I–III] — IV–LXVIII — [1] — 2–720 — [721–722] + IV příl.
Poznámka: Přílohy jsou číslovány („Tab.“ s příslušným římským číslem) a přiřazeny ke s. 2 (vázána za s. 2), 4 (vázána za s. 4), 5 (vázána před s. 5) a 69 (vázáno za před s. 69). Strana 334 mylně označena „336“.
Charakteristika

Základní dílo slavistiky. Dílo Josefa Dobrovského (1753–1829) sledujeme v této digitální knihovně poněkud šířeji, než vyplývá ze samotného vymezení knihovny starších mluvnic češtiny. Nelze tak minout základní a zakladatelské dílo filologické slavistiky, Dobrovského Institutiones linguae Slavicae dialecti veteris (Základy starého nářečí jazyka slovanského, tedy staroslověnštiny a církevní slovanštiny) z roku 1822. S Kopitarovou pomocí je „patriarcha slavistiky“ vydal ve Vídni latinsky, tedy tak, aby byly učenému publiku přístupné i mimo širší středoevropský prostor.

S tradičními mluvnicemi češtiny (i s autorovými vlastními mluvnicemi DobLehr1809 a DobLehr1819) mají Institutiones shodnou strukturu. Jsou rozděleny do tří částí (partes):

 

slovotvorba (De vocum formatione, od s. 79); Dobrovského přístup ke stavbě jazyka skrze tuto bránu je znám i z jeho prací o češtině;

ohýbání slov (De vocum flexione, od s. 459); najdeme tu deklinaci substantiv a adjektiv, konjugaci sloves a rozbor znění modlitby Otče náš;

syntax (De vocum constructione, od s. 581); poučení o kongruenci, rekci a slovosledu.

 

Předchází úvod (Introductio, od s. [1]), zabývající se hláskoslovím a grafikou (abecedy, hláskové změny, přízvuk, zkratky v rukopisech apod.), a následuje antologie patnácti textů z církevněslovanských rukopisů (s. 672704).

Slavista Jernej Kopitar (1780–1844) zařadil do knihy po odjezdu Dobrovského z Vídně ještě doplňky (od s. 705) s aktuálními poznatky získanými korespondenčně od spolupracovníků.

 

Rozsáhlá publikace byla náročná i po typografické stránce. Latina je tištěna antikvou s polokurzivou, církevněslovanské texty cyrilicí, v přílohách jsou v mědirytu vyvedeny celé abecedy (hlaholské i cyrilské písmo).

Jazykylatina
Primární literatura (digitální fotokopie)
  • Dobrowsky, Josephus. Institutiones linguae Slavicae dialecti veteris, quae quum apud Russos, Serbos aliosque ritus graeci, tum apud Dalmatas glagolitas ritus latini Slavos in libris sacris obtinet: cum tabulis aeri incisis quatuor. Vindobona, 1822. eKniha Google (fotokopie tisku University of Oxford, Taylor Institution Library), dostupná z WWW: <viz zde>
  • Dobrowsky, Josephus. Institutiones linguae Slavicae dialecti veteris, quae quum apud Russos, Serbos aliosque ritus graeci, tum apud Dalmatas glagolitas ritus latini Slavos in libris sacris obtinet: cum tabulis aeri incisis quatuor. Vindobona, 1822. Fotokopie tisku knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 2639, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
  • Brandl, Vincenc. Život Josefa Dobrovského. Brno: Matice moravská, 1883. Fotokopie výtisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 F 9846, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Černý, Jiří, a Jan Holeš (edd.). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri, 2008, s. v. Dobrovský, Josef (heslo Jana Holeše).
  • Gladkova, Hana. Ještě jednou ke koncepci spisovného jazyka u Josefa Dobrovského. In V. Vavřínek, H. Gladkova a K. Skwarska (edd.). Josef Dobrovský, fundator studiorum slavicorum: příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10.–13. června 2003. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2004, s. 373–392.
  • Jakubec, Jan. Josef Dobrovský. In J. Hanuš aj. Literatura česká devatenáctého století. Díl první: od Dobrovského k Jungmannově škole básnické. 2. vyd. Praha: J. Laichter, 1911, s. 157–294. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 G 6177/Díl 1.2.vyd., přístupné z WWW: <viz zde>
  • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 1: A–G. Red. V. Forst. Praha: Academia, 1985, s. 560–571 (heslo Mojmíra Otruby), dostupné z WWW: <viz zde>
  • Pleskalová, Jana, aj. (edd.). Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007, s. 41–42 (v kap. Radoslava Večerky).
  • Pumprla, Václav. Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století. Praha: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2010, s. 258–265.
  • Večerka, Radoslav. Biografickobibliografické medailonky českých lingvistů: bohemistů a slavistů (2. vydání). Linguistica online: electronic journal of the Department of Linguistics and Baltic Languages at Masaryk University, Czech Republic, 2008, s. v. Dobrovský, Josef. E-kniha dostupná z WWW <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace27. 9. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 16 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).