Geschichte der böhmischen Sprache und Litteratur

Josef Dobrovský. Geschichte der böhmischen Sprache und Litteratur. Praha, 1792.

Listování
Autor

Josef Dobrovský

Joseph, Ioseph, Josephus; Dobrowsky

ZkratkaDobGesch1792
Transkribovaný titulGeschichte der böhmischen Sprache und Litteratur
Transliterovaný titulGeschichte| der| Böhmischen Sprache| und| Litteratur
Poznámka k tituluExistují exempláře s alternativním titulním listem (srov. K01977 a níže uvedené digitální fotokopie). Náš exemplář je opatřen odkazem na místo prvního vydání textu a deklarací jeho přepracování: „Aus dem ersten Bande der neuern Abhandlungen der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften; jetzt aber sehr und ganz umgearbeitet.“
Místo tiskuPraha
Tiskař/nakladatelJan Bohumír Calve (Johann Gottfried Calve)
Vročení1792
Vydání
ExemplářÚstav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 3139a
KnihopisK01977
Formát

RozsahA8+1 B–N8 O6+1 = s. [I–II] — [1] — 2–219 — [220–222]
Charakteristika

Syntetické dějiny jazyka a literatury v podání Josefa Dobrovského (1753–1829). První vydání vyšlo časopisecky (DobGesch1791). Druhé, knižní vydání, proti prvnímu „asi v dvakráte větším rozsahu“ (Jedlička 1936: VI) se pak stalo klasickým zpracováním českých literárních a jazykových dějin (v roce 1791 ještě slovo Litteratur v názvu chybělo). Josef Hanuš, který všechna vydání detailně porovnal (Hanuš 1929: 501nn.) konstatoval, že knižní vydání 1792 kromě věcného rozšíření obsahuje i formulační úpravy: Dobrovský prý „některé výroky zmírňuje, seslabuje“ Podle svědectví Dobrovského korespondence byl náklad rozebrán v roce 1811 a autor začal pozvolna připravovat vydání další, rozšířené hlavně bibliograficky a o jazykové příklady, ale zato omezené časovým záběrem (do roku 1526, zamýšlené pokračování už se Dobrovskému zpracovat nepodařilo).

Text je rozdělen do 12 kapitol a popisuje šest period českých jazykových a literárních dějin (srov. obsah na s. [221]). Dobrovského zaujetí pro nejstarší jazyk a písemné památky prozrazuje i stručnost pojednání o poslední periodě, spojované v názvu kapitoly s příznačným hodnoticím substantivem „úpadek“ (Verfall, s. 193).

Dobrovského práce je doplněna o národně bojovnou báseň kněze Františka Knoblocha Vejstraha na hánce jazyka českého (s. 218).

Dílo samozřejmě není mluvnicí češtiny — v naší digitální knihovně starších mluvnic češtiny reprezentuje starý filologický integrální přístup k jazyku a jeho památkám jako jedinému celku.

Právě toto druhé vydání textu si editor Benjamin Jedlička zvolil jako předlohu svého českého překladu (Dobrovský 1951), která vyjadřuje jasně Dobrovského pojetí jazykových a literárních dějin češtiny.

Jazykyněmčina, čeština, latina
Primární literatura (digitální fotokopie, edice, překlad)
 • Dobrowsky, Joseph. Geschichte der böhmischen Sprache und Litteratur. Prag, 1792. eKniha Google (fotokopie tisku New York Public Library), dostupná z WWW: <viz zde>
 • Dobrowsky, Joseph. Geschichte der böhmischen Sprache und Litteratur. Prag, 1792. eKniha Google (fotokopie tisku University of Oxford, Bodleian Library, s alternativním titulním listem), dostupná z WWW: <viz zde>
 • Dobrowsky, Joseph. Geschichte der böhmischen Sprache und Litteratur. Prag, 1792. Fotokopie tisku knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 3139a, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Dobrovský, Josef. Dějiny české řeči a literatury v redakcích z roku 1791, 1792 a 1818. Ed. B. Jedlička. Praha: Melantrich, 1936 [= Spisy a projevy Josefa Dobrovského 7]. Fotokopie tisku Knihovny komeniologických studií Filosofického ústavu AV ČR, Praha, sign. C 171, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Dobrovský, Josef. Dějiny české řeči a literatury. Přel. B. Jedlička. Praha: Československý spisovatel, 1951 [= Kritická knihovna 4].
Sekundární literatura
 • Allgemeine Literatur-Zeitung, 1794, sv. 1, č. 105, sl. 837–840 — dobová recenze, dostupná z WWW: <viz zde>
 • Brandl, Vincenc. Život Josefa Dobrovského. Brno: Matice moravská, 1883. Fotokopie výtisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 F 9846, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Hanuš, Josef. Josefa Dobrovského Geschichte der böhmischen Sprache (1791), Geschichte der böhmischen Sprache und Litteratur (1792), Geschichte der böhmischen Sprache und ältern Literatur (1818). Bratislava: časopis Učené společnosti Šafaříkovy, 1929, roč. 3, s. 494–574.
 • Jedlička, Benjamin. Dobrovského „Geschichte“ ve vývoji české literární historie. Praha: E. Grégr a syn, 1934 [= Archiv pro bádání o životě a díle Josefa Dobrovského 1].
 • Jedlička, Benjamin. Předmluva. In Dobrovský 1936: V–VIII.
 • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 1: A–G. Red. V. Forst. Praha: Academia, 1985, s. 560–571 (heslo Mojmíra Otruby), dostupné z WWW: <viz zde>
 • Pumprla, Václav. Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století. Praha: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2010, s. 258–265.
 • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 148 (Calve Jan Bohumír) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace27. 9. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).