Geschichte der böhmischen Sprache

Josef Dobrovský. Geschichte der böhmischen Sprache. Praha (Prag), 1790.

Listování
Autor

Josef Dobrovský

Joseph, Ioseph, Josephus; Dobrowsky

ZkratkaDobGesch1791
Transkribovaný titulGeschichte der böhmischen Sprache
Transliterovaný titulGeschichte| der| böhmischen Sprache
Poznámka k titulutext vyšel jako článek v časopise, který má ve variantě nakladatele F. V. Jeřábka vročení 1790 a ve variantě J. B. Degena vročení 1791; tisk byl zahájen v roce 1790, ale dokončen až 1791 — takto je datován i v edici (Jedlička 1936: VI)
Místo tiskuPraha (Prag)
Tiskař/nakladatelFrantišek Václav Jeřábek (Franz Gerzabek)
Vročení1790
Vydání
ExemplářStrahovská knihovna (knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově), Praha, sign. AB XIV 10/18
Databáze NK ČR<viz zde>
Formát

Rozsahs. [311] — 312–364
Poznámka k tiskuvročení časopisu u pražského nakladatele neodpovídá skutečnému roku vydání textu Dobrovského; existuje vydání s variantní titulní listem (Neuere Abhandlungen 1791)
Charakteristika

Syntetické dějiny jazyka a literatury v podání Josefa Dobrovského (1753–1829). Text, o němž Dobrovský začal uvažovat už jako představený generálního semináře na Hradisku u Olomouce, byl připravován (v konceptuální korespondenční diskusi zvláště s J. V. Zlobickým) jako součást chystané gramatiky češtiny, pak jako předmluva do chystaného Tomsova slovníku. Dobrovský dal nakonec přednost nabídce Pelclově a uveřejnil ho „před jarem 1791“ jako samostatné pojednání v Neuere Abhandlungen der k. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften (s vročením 1790, č. II, s. 311–364; srov. Hanuš 1929: 494–500; Jedlička 1936: Vn.). Druhé, knižní vydání (DobGesch1792) se pak stalo klasickým zpracováním českých literárních a jazykových dějin (v roce 1791 ještě slovo Litteratur v názvu chybělo).

 

Text je rozdělen do 10 číslovaných kapitol a popisuje šest period českých jazykových a literárních dějin.

§ 1 (s. 311): o Slovanech a slovanštině.

§ 2 (s. 313): o slovanských dialektech (ruském, polském, ilyrském, chorvatském a českém).

§ 3 (s. 316): o liturgii a psaní ve slovanštině.

§ 4 (s. 319): o osudu slovanské liturgie v Čechách (polemika s Gelasiem Dobnerem).

§ 5 (s. 323): začíná výklad jednotlivých period české jazykové historie, případně českých jazykových památek z té doby; první perioda (do christianizace, asi léta 450 až 900).

§ 6 (s. 325): druhá perioda (do krále Jana Lucemburského).

§ 7 (s. 335): třetí perioda (do Jana Husa nebo smrti krále Václava IV.).

§ 8 (s. 344): čtvrtá perioda (do rozšíření knihtisku za krále Ferdinanda prvního; Dobrovský označuje češtinu této doby za „panující“, herrschende).

§ 9 (s. 354): pátá perioda (do bitvy na Bílé hoře 1620; podle Dobrovského „krásný nebo zlatý věk češtiny“).

§ 10 (s. 360): šestá perioda (do autorovy současnosti; čeština podle něho upadá, garäth in Verfall)

 

Text nelze vnímat izolovaně. V časopise mu předchází článek F. M. Pelcla Geschichte der Deutschen und ihrer Sprache in Böhmen (Neuere Abhandlungen 1791: 281–330), tyto dva texty tvoří tematicky a geograficky propojené pandány.

 

Kniha je vysázena písmem v dané době pro němčinu běžným, frakturou, citáty české a latinské jsou vysázeny antikvou (srov. např. s. 327 nebo 330).

Jazykyněmčina, čeština, latina
Primární literatura (digitální fotokopie, edice, překlad)
 • Neuere Abhandlungen der k. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften: Erster Band. Prag, 1790. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny české republiky, Praha, sign. 52 C 49/1), dostupná z WWW: <viz zde>
 • Neuere Abhandlungen der k. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften: Erster Band. Prag, 1790. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny české republiky, Praha, sign. 65 D 2810/F.3,Bd.1), dostupná z WWW: <viz zde>
 • Neuere Abhandlungen der k. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften: Erster Band. Prag, 1790. Fotokopie tisku Bayerische Staatsbibliothek, München, sign. 4 Acad. 142-1, dostupné z WWW: <viz zde> nebo <viz zde>, nebo jako eKniha Google: <viz zde>
 • Dobrovský, Josef. Dějiny české řeči a literatury v redakcích z roku 1791, 1792 a 1818. Ed. B. Jedlička. Praha: Melantrich, 1936 [= Spisy a projevy Josefa Dobrovského 7]. Fotokopie tisku Knihovny komeniologických studií Filosofického ústavu AV ČR, Praha, sign. C 171, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
 • Brandl, Vincenc. Život Josefa Dobrovského. Brno: Matice moravská, 1883. Fotokopie výtisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 F 9846, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Hanuš, Josef. Josefa Dobrovského Geschichte der böhmischen Sprache (1791), Geschichte der böhmischen Sprache und Litteratur (1792), Geschichte der böhmischen Sprache und ältern Literatur (1818). Bratislava: časopis Učené společnosti Šafaříkovy, 1929, roč. 3, s. 494–574.
 • Jedlička, Benjamin. Dobrovského „Geschichte“ ve vývoji české literární historie. Praha: E. Grégr a syn, 1934 [= Archiv pro bádání o životě a díle Josefa Dobrovského 1].
 • Jedlička, Benjamin. Předmluva. In Dobrovský 1936: V–VIII.
 • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 1: A–G. Red. V. Forst. Praha: Academia, 1985, s. 560–571 (heslo Mojmíra Otruby), dostupné z WWW: <viz zde>
 • Pumprla, Václav. Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století. Praha: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2010, s. 258–265.
 • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 423 (Jeřábek Jan Karel) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace3. 11. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).