Ausführliches, theoretisch-practisches Lehrbuch der böhmischen Sprache für Deutsche: für das Bedürfniß des gegenwärtigen Zustandes der böhmischen Sprache und deren Literatur bearbeitet

Tomáš Burian. Ausführliches, theoretisch-practisches Lehrbuch der böhmischen Sprache für Deutsche: für das Bedürfniß des gegenwärtigen Zustandes der böhmischen Sprache und deren Literatur bearbeitet. Praha (Prag); Hradec Králové (Königgratz), 1839. Vydání první.

Listování
Autor

Tomáš Burian

Thomas; Tomáš Akvin; Tomáš Akvín

ZkratkaBurianLehr1839
Transkribovaný titulAusführliches, theoretisch-practisches Lehrbuch der böhmischen Sprache für Deutsche: für das Bedürfniß des gegenwärtigen Zustandes der böhmischen Sprache und deren Literatur bearbeitet
Transliterovaný titulAusführliches, theoretiſch-practiſches| Lehrbuch| der| böhmiſchen Sprache| für| Deutſche.| Für das Bedürfniß des gegenwärtigen Zuſtandes der| böhmischen Sprache und deren Literatur bearbeitet
Místo tiskuPraha (Prag); Hradec Králové (Königgratz)
Tiskař/nakladatelJan Hostivít Pospíšil
Vročení1839
Vydáníprvní
ExemplářÚstav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 2208b
Databáze NK ČR<viz zde>
Formát

Rozsah1–318 324+1 = s. [1–3] — 4–10 — [11] — 12–500 — [501–506]
Charakteristika

Mluvnice, učebnice i slovník češtiny od Tomáše Buriana (1802–1874), vojáka a učitele na Vojenské akademii (Militärakademie) ve Vídeňském Novém Městě (Wiener Neustadt). Tam je 21. srpna 1838 datována předmluva (Vorrede, s. [3] až 10). Dočítáme se v ní mimo jiné, že jde o významně rozšířené Burianovy přednášky o češtině na vídeňskonovoměstské akademii. Potřebnost nové příručky o češtině pro Němce si uvědomoval stále více od svého nástupu v roce 1831. Za důležitější starší práce obdobného typu označuje (s. [4]) DobLehr1819, NejGram1821 a další (Thám, Trnka, jako na souběžně vycházející upozorňuje na mluvnici Vaňkovu a Frantovu). Hodnotí je podle svého praktického záměru napsat učebnici na míru svým žákům kadetům (Dobrovský je pro ty, kdo už česky umějí, Nejedlého práce zastarala, ale dobré z ní Burian využil, apod.). Burianovy kulturní kontakty lze dobře sledovat v dochované a vydané korespondenci (Z dob našeho probuzení 1875).

Německy psaný výklad je rozdělen na 371 paragrafů; za ním následují cvičení a slovník. Ve výkladu můžeme rozlišit tři tradiční části:

 

— První, v obsahu souhrnně nenadepsaný oddíl, se v §§ 1–239 (do s. 281) věnuje základům pravopisu a tvarosloví.

— §§ 240–307 (s. 281308) jsou nadepsány Regeln der Angemessenheit, a pojednávají tedy o syntaktické shodě (kongruenci), a také o spřízněných tématech frazeologických.

— §§ 308–371 (s. 309372) se souhrnně jmenují Regeln der Abhängigkeit, a jejich hlavním tématem je tedy syntaktická řízenost (rekce).

 

Praktické zaměření mluvnice dokládají cvičení (Übungen, s. 373402) a poměrně rozsáhlý slovník k nim (s. 403500). Za obsahem a erraty najdeme reklamu na další jazykověreflektivní a literárněhistorickou literaturu (Thám, Dobrovský, Jungmann).

 

Substantiva dělí Burian jako Dobrovský, jen místo devíti rozlišuje osm deklinací (typy pole a pachole pod jedním číslem), primárně podle jmenného rodu (přehled na s. 37, tabulka na s. 38). Pro slovesa (s. 156) zná osm typů (Formen), zvlášť stojí býti.

 

Recenzent Jakub Malý v Muzejníku sice našel v Burianově knize několik germanizmů a tvaroslovných nebo frazeologických nedostatků, ale celkově dílo pochválil a označil je za dosud nejúplnější mluvnici češtiny (Malý 1839: 384). Podobné mínění o této mluvnici vyjádřil později indoeuropeista August Schleicher (Schleicher 1850: 756 /viz zde/) a doporučil ji.

 

Německý výklad je tištěn frakturou různých stupňů, pro češtinu je vyhrazena antikva s odpovídající polokurzivou ve vyznačovací funkci.

Jazykyněmčina, čeština
Primární literatura (digitální fotokopie)
 • Burian, Thomas. Ausführliches, theoretisch-practisches Lehrbuch der böhmischen Sprache für Deutsche: für das Bedürfniß des gegenwärtigen Zustandes der böhmischen Sprache und deren Literatur bearbeitet. Prag; Königgratz, 1839. eKniha Google (fotokopie tisku University of California Libraries) dostupná z WWW: <viz zde>
 • Burian, Thomas. Ausführliches, theoretisch-practisches Lehrbuch der böhmischen Sprache für Deutsche: für das Bedürfniß des gegenwärtigen Zustandes der böhmischen Sprache und deren Literatur bearbeitet. Prag; Königgratz, 1839. Fotokopie tisku knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 2208b, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
 • J. M. [= Malý, Jakub B.] Ausführliches, theoretisch-practisches Lehrbuch… Časopis českého museum, 1839, roč. 13, č. 3, s. 383–385 (dobová recenze). Fotokopie dostupné z WWW: <viz zde>
 • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2015, s. 105–106 (č. 19/14).
 • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 1: A–G. Red. V. Forst. Praha: Academia, 1985, s. 339–340 (heslo Mojmíra Otruby), dostupné z WWW: <viz zde>
 • Newerkla, Stefan. Intendierte und tatsächliche Sprachwirklichkeit in Böhmen: Diglossie im Schulwesen der böhmischen Kronländer 1740–1918. Wien: WUV-Universitätsverlag, 1999 [= Dissertationen der Universität Wien 61].
 • Newerkla, Stefan Michael. Toulka příspěvky vídeňských učitelů češtiny k národnímu obrození (k 225. výročí založení bohemistiky ve Vídni). Listy filologické, 2001, roč. 124, č. 1–2, s. 107–113 (zde s. 111). Fotokopie v databázi JSTOR dostupné z WWW: <viz zde>
 • Schleicher, August. Über böhmische Grammatik, mit Berücksichtigung der vorhandenden ausführlicheren böhmischen Grammatiken. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 1850, roč. 1, s. 725–756. eKniha Google dostupná z WWW: <viz zde>
 • Tomáš Burian. Podrobný článek v české Wikipedii, dostupný z WWW: <viz zde>
 • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 709–710 (Pospíšil Jan Hostivít) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
 • Z dob našeho probuzení: sbírka přátelských dopisů některých spisovatelův a vlastencův našich, zejména Jos. Jungmanna, Fr. Palackého, Jana Kollára, J. Pr. Koubka, Tomáše Buriana, Jaroslava Pospíšila, Morice Fialky, Fr. C. Kampelíka, Jana Jeníka rytíře z Bratřic, Drah. M. bar. Villaniho, Jana Dvořáčka a jiných. Ed. F. Čenský. Praha: Fr. A. Urbánek, 1875. Fotokopie tisku NK ČR, sign. 54 K 114, dostupné z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace3. 11. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).