Zřízení o ručnicích

: Pavel Severin z Kapí Hory, 1524. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 65 E 2112, 1r–4v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka
<<<10<1r1v2r2v3r3v>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[1v]číslo strany rukopisunebezpečnostech před takovú braní jsú bývali, a zvláště dobří před zlými, vejtržnými a podezřelými lidmi.

{Příčiny ručnic zápovědi}textový orientátor

A pro ty a takové i jiné všecky a rozličné příčiny, majíce i zvláštní o tom od jeho Královské milosti poručení, všickni tři stavové i osoby z stavův při tomto napravování práv to jsme zřídili:

{Světští i duchovní nemají s ručnicemi choditi}textový orientátor

Že světští i duchovní nemají s nimi choditi ani jezditi, s dlúhými ani s krátkými, ani kterak jich užívati, než tak, jakž se v tomto svolení šíře zavírá a ukazuje. Všickni vespolek tak se zachovati mají, a to po tento čas jmenovitě: do dne svatého Havla nejprv příštího, a v tom času má se do krajův oznámiti knížetem, jeho milostí, tak a tím pořádem, jakž se příjezd k sněmu obecnímu obsílá, aneb jak by se jeho milosti knížetcí v tom za nejlepší věc vidělo a zdálo, a to se po městech a městečkách královských, panských, rytířských všady má provolati, aby lidé všickni vůbec o tom vědúc, věděli se v tom jak zpravovati[a]zpravovati] zprawti a zachovati.

{Pokuta na osoby z stavův pro ručnici sto kop grošuov českých}textový orientátor

Jestliže by pak kdo se tak nezachoval a po té zápovědi a oznámení více s ručnicemi jakýmižkolivěk kdo hned po ten den svatého Havla, tak, jakž se svrchu píše, chodil neb jezdil, a v tom na kterémžkoli místě usvědčen a postižen byl, buď stavu panského, rytířského neb městského, kteříž by v městech královských lidé osedlí byli, ten každý má tomu, kdož by jej s ní viděl, sto kop grošův českých propadnúti, když by naň

X
azpravovati] zprawti
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).