[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

pověděv. Od něho svatý křest přijal a odtad oba spolu se zdvihše i šla k hrobu svatého Corcodie. A tu sta mnoho diáblóv v hadové postavě nalezla. Kterýmžto hadóm svatý Germanus na púšť jíti kázal, aby viec nižádnému neškodili.

Potom svatý Mamertinus v zákon svatého Benedikta všel a po některých časiech opatem učiněn. Za jehožto opatstvie byl jeden duchovný v tom klášteře jménem svatý Marianus, skrze něhožto bóh mnoho divóv činil, neb bohu slúže, na světě u veliké sprostnosti bydléše. Jednoho času, když jeho lotři na cestě oblúpili, jediný pláštík zedraný jemu ostavivše, pryč s jeho rúchem jdiechu, poče po nich volati svatý Marianus a řka: Vraťte se zase, aj toť, sem nalezl u plášťku peniez zavázaný, vezměte, snad vám třeba jeho bude. Tehda se lotři inhed vrátivše, pláštěc i s peniezem vzeli a jej naha ostavivše, pryč zašli. A tak té všie noci i sem i tam blúdivše, k svatému se Marianovi vrátili. Jimžto svatý Marianus vítanie dav, jich nohy pokorně umyv a jakúž mohl potřebu dav, ku pokání je obrátil. Potom svatý Mamertinus a svatý Marianus, mnoho časóv svatý život vedúce, bohu se dostala. Amen.

O narození matky božie

Již se raduj, všecka říše kóróv anjelských, již se vesel vešken dvór siení nebeských, již se utěš všeho světa národe lidský, již děkujte hospodinu, všecky tváři lidské bohem stvořené. Vstaňte již s jistú nadějí, všickni hřiešní, slyšiec tak přeslavnú novinu o narození tak přesvaté dievky, kterúžto sobě zvolila svatá Trojice, toť jest den tak přešťastný, převeliký v tajnosti

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).