Žídek, Pavel: [Spravovna]

Knihovna pražské metropolitní kapituly (Praha, Česko), sign. G 8, 369 s. Editor Hejdová, Tereza. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<10<[1]–12345>>>>>
Skrýt ediční aparát

[[1]]číslo strany rukopisu[1]V rukopise je úvod na nečíslované pagině.

Počínají se kniehy: Jiří Zpravovna řečené, neb jsú složené k žádosti a zprávě převelebného kniežete a krále, krále Jiřieho prvnieho, a netoliko k zprávě jeho, ale všech budúcích králuov českých, složené a vydané[a]vydané] wydano skrze mistra Pavla doktora, mistra Žídka řečeného, léta božieho tisícieho čtyřstého sedmdesátého prvnieho, den léta nového.

[1]číslo strany rukopisu

O kniežeti a pánu králi Jiří prvním, šestnádctému králi českému, z panského rodu, jakožto hvězdu ze tmy na vysokost královské stolice vysazenému, v jistotě z vuole a milosti božské zjevné, skrze kterého králové kralují, kniežata přikazují a všecka moc na nebi i na zemi z nízkosti pocházejí na vysokost, který, jako die David v žaltáři, vyzdvihuje chudého z lajna, aby ho posadil s kniežaty, s kniežaty lidu svého, a netoliko aby seděli s kniežaty lidu jeho. Ale aby sami držíc tróny a stolice vší slavnosti, u vysokosti a v světlosti najvyší nad jiné přebývali a své světlosti jiným udávali. Tak jest Pán Buoh Saule, sedláka oslic ztracených, na proroku Samuelovi ptajícieho, na vysokú královskú vyzdvihl ušlechtilost, kterého když svatým mazáním na královstvie jest dokonce spevnil, řekl jest jemu prorok přede vším lidem: Aj, znamenaj, kterak z malého jsi věku učiněn králem[2]slovo králem dopsáno mezi řádky. Hlediž, aby chodil v přikázanie božiem a Královstvie israhelským, které Pán Buoh Abrahamovi slíbil rozšířiti jako hvězdy nebeské a piesek mořský, aby ve všem dobrém rozmáhal králem[3]slovo králem dopsáno mezi řádky, modly kazil pohanské a sochy na vysokostech hor od nich usazených, kterého potom, kdy jest Pán Buoh zavrhl i s synem Jonatan pro neposlušenstvie, kteří jeden den zbiti jsú na horách Gelboe, aby to pokolenie viec nesedělo na královské stolici, zvolil Pán Buoh sobě Davida pastušku, a to zní méně nežli sedláka, o kterémž řekl Pán Buoh prorokovi: Jdi do domu Isaj a maž na královstvie, kohož já tobě okáži, nebť sem sobě zvolil muže vedlé srdce mého, kteréhožto stolici spevním před tváří mú, jakožto slunce až na věky. Kteréhožto žena Nikol, [2]číslo strany edicedcera svrchupsaného Saule, měla jest

X
avydané] wydano
1V rukopise je úvod na nečíslované pagině.
2slovo králem dopsáno mezi řádky
3slovo králem dopsáno mezi řádky
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).