Hus, Jan: [Knížky proti knězi kuchmistrovi]

Litomyšl: Olivetský z Olivetu, Pavel, 1509. Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. 25 E 16, A1r–C6v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Knížky tyto sepsal mistr Jan Hus proti knězi, kterýž pravil i zapřisáhl řka, že Hus horší než který ďábel. Ten, opustiv kněžstvie, byl u pána dole řečeného kuchmistrem. Proti němuž mistr Jan Hus vede písma Starého i Nového zákona, že najhorší člověk lepší jest než ďábel.

Toto sem psal já, mistr Jan Hus, ne, aby jemu písmo bylo dáno, ktož mi jest vzkázal, že jsem horší než který ďábel, ale aby jemu bylo odpověděno a přečteno k jeho naučení. A pan Ctibor aby sobě to psánie zachoval. Neb kněz snad by uzře zavrhl. A tak má práce byla by darmo vynaložena a pravda neohlášena. A lež by vždy vejvoditi chtěla.

Také slyším, že praví kněz kuchmistr, bych byl z jiného kraje vyhnán. Divím se, že smí tak mluviti, ano toho nenie. Neviem, kterak poslouchá písma, jenž die: „Z úst tvých nepocházej, jediné pravda.“ Ale věděti má kněz kuchmistr, že velmi mne žádají v tom kraji, v němž sem kázal, v městech i ve vsech i na polích i na hradiech i pod hrady i v lese pod lipú u hradu, jenž slove Kozí. A oznámiv jim pravdu Boží, již sem do jiného kraje se přibral, pro to, abych tu pravdu také ohlásil. A potom, dá li Pán Buoh, opět puojdu do jiného kraje. Jakož jest činil Spasitel milostivý, jehož když sú drželi zástupové, jakož píše svatý Lukáš v 4. kapitole, aby od nich neodchodil, řekl jest jim, že „také jiným městuom musím kázati o království Božím“. A když by mne vyhnali z města neb z kraje kterého, nemám se tiem mútiti. Neb Spasitel die: „Když vás budou puditi v jednom městě, utecte do jiného.“ A poněvadž Pána Ježíše pudili sú a byli ho vyvedli z města Nazaretu, v němž se byl počal a vzchoval, a uvedše ho na huoru, na níž jest stálo město, chtiece ho sstrčiti, aby hlavu slomil, pro to, že jim pravdu kázal. A konečně vyvedli sú ho s lotry z Jeruzaléma a ukřižovanému rúhali sú se a posmievali biskupové, zákonníci, i kněžie, i rytieři, i měšťané. I který by pak div byl, že by mne, hřiešného, vyhnali z města neb z kraje? Poněvadž sú to svému stvořiteli učinili

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).