[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<66v67r67v68r68v69r69v70r70v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[68v]číslo strany rukopisupále a štír a dipsas {dipsas, jako die výklad, jest had maličký a kohož ukusí, žiezní zahyne}marginální přípisek soudobou rukou a nižádné ovšem vody, jenž jest vyvedl potoky z skály přetvrdé Dt8,16 a krmil tě mannú na púšti, kteréž sú nevěděli otcové tvoji. A když jest tebe potrápil a zkusil, naposledy smiloval se jest nad tebú, Dt8,17 aby neřekl v srdci tvém: Síla má a moc ruky mé tyto všecky věci mně jest přidala, Dt8,18 ale rozpomínaj se na pána boha tvého, žeť jest on tobě sílu dal, aby naplnil slib svój, nad kterýmž jest přisáhl otcóm tvým, jakož nynějši deň ukazuje. Dt8,19 A pakli zapomena pána boha tvého, následovati budeš cizích bohóv a ctíti je budeš a klaněti se, aj nynie předpoviedám tobě, že ovšem zhyneš Dt8,20 jakožto národové, kteréž zahladí Pán u vjití tvém. Tak i vy zahynete, nebudete li poslušni hlasu pána boha vašeho.

IX. kapitola

Dt9,1 Slyš, Izraheli: Ty přejdeš dnes Jordán, aby vládl národy převelikými a silnějšími tebe, městy velikými a až do nebe ohrazenými, Dt9,2 lidem velikým a vysokým, syny Enachim, kteréžs sám viděl a slyšel, jímžto nižádný nemóž z ódpornosti odolati. Dt9,3 Proto zvieš dnes[83]napsáno dvakrát na rozhraní řádek, že pán bóh tvój onť pójde před tebú, oheň zžierající a spalující, jenž by potřel je i shladil i zatratil před tváří tvú rychle, jakož mluvil jest tobě. Dt9,4 Neřiekaj v srdci tvém, když je shladí pán bóh tvój před obličejem tvým: Pro spravedlivost mú uvedl mě Pán, abych zemí túto vládl, poněvádž pro nemilostivosti své shlazeni jsú títo národové. Dt9,5 Neb ani pro spravedlnosti tvé a pravost srdce tvého vejdeš, aby vládl zeměmi jích, ale že oní činili sú nemilostivost, kdyžs ty všel, shlazeni sú, a aby splnil slovo své Pán, kteréž jest pod přísahú slíbil otcóm tvým Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Dt9,6 Protož věz, že ne pro spravedlnosti tvé pán bóh tvój dal jest tobě zemi tuto najlepší u vládařstvie, poňavádž přetvrdé šíje jsi lid. Dt9,7 Pomni a nezapomínaj, kteraks k hněvu popudil pána boha tvého na púšti. Od tohoto dne, kteréhožs vyšel z Éjipta až k miestu tomuto, vždyckys proti Pánu se svářil. Dt9,8 Neb i na Orebu popudil si jeho a rozhněvav se shladiti tě chtěl, Dt9,9 když sem vstúpil na hóru, abych vzal dcky kamenité, dcky slibu, kterýž jest zaslíbil s vámi Pán, i trval sem na hóře XLti dní a nocí, chleba nejeda a vody nepije. Dt9,10 I dal mi jest Pán dvě dctě kamenité popsané prstem božím a ješto sdržují všecka slova, kteráž vám na hóře mluvil jest z prostředka ohně, když všecka sběř lidu shromážděna jest. Dt9,11 A když sú pominuli XLti dnóv a tolikéž nocí, dal mi Pán dvě dčtě kamenité. dště zaslíbenie Dt9,12 i řekl mi jest: Vstaň a sstup odtudto brzo, neb lid tvój, jejž si vyvedl z Éjipta, opustili sú brzo cestu, kterúžs ukázal jím a učinili sú tobě telce slitého. Dt9,13 A opět vece Pán ke mně: Vidím, že lid tento tvrdé šíje jest. Dt9,14 Nech mne, ať jej potru a shladím jméno jeho pod nebem a ustanovím tě nad lidem, ješto nad ten větčí a silnější by byl. Dt9,15 A když s hóry, ana hoří, sstupovách a dvě dště zaslíbenie v óbojí držiech ruce Dt9,16 a viděl sem vás a vy hřešíte pánu bohu vašemu a učinili ste sobě telce slitého a opustili ste rychle cestu jeho, kterúž vám byl ukázal, Dt9,17 povrhl sem dcky z rukú mú a zlámal sem je před obličejem vaším. Dt9,18 I padl sem před hospodinem jako prvé XLti dní a nocí, chleba nejeda a vody nepije pro všecky hřiechy váše, které ste učinili proti Pánu a jeho k hněvu zbudili ste, Dt9,19 neb bál sem se hněvivosti a hněvu jeho, neb proti vám popuzen jsa, chtěl jest vás shladiti. I uslyšal mě jest Pán také této chvíle. Dt9,20 Proti Áronovi také prudce se rozhněvav, chtěl jest jeho potřieti, i za něho též prosil sem. Dt9,21 A hřiech váš, kterýž ste učinili, to jest telce, polapiv, ohněm sem spálil a na kusy zetřev a ovšem v popel obrátiv, uvrhl sem v potok, jenž s hóry sstupuje. Dt9,22 V zápalu také i v pokušení i v hrobiech žádosti popudili ste Pána, Dt9,23 a když jest poslal vás z Kadesbarne řka: Vstupte a vládněte zemí, kterúž dal sem vám. I potupili ste přikázanie pána boha vašeho a nevěřili ste jemu ani hlasu jeho slyšeti chtěli ste, Dt9,24 Ale vždy ste byli odporni ote dne, kterého sem vás počal znáti. Dt9,25 I ležal sem před Pánem XLti dní a nocí, v níchžto sem nábožně prosil, aby vás neshladil, jakož bieše pohrozil. Dt9,26 A modle se řekl sem: Pane bože, nezatracuj lidu svého i dědictvie tvého, kteréžs vykúpil u velikosti tvé, kteréž si vyvedl z Éjipta v ruce silné. Dt9,27 Rozpomaň se na slúhy tvé Abrahama, Izáka a Jákoba, nehlédaj na tvrdost lidu tohoto i na nemilost i na hřiech,

X
83napsáno dvakrát na rozhraní řádek
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).