[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<62r62v63r63v64r64v65r65v66r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

izrahel[64r]číslo strany rukopisuským a dieš k ním: Když přejdete Jordán, vejdúce do země kanaanské, Nu33,52 zatraťte všecky přebyvatele země té. Zlámajte znamenie a sochy zetřete i všecky vysokosti zkazte, Nu33,53 čistěte zemi a přebývajíce v ní. Neb já dal sem jí vám u vládařstvie, Nu33,54 kterúžto rozdělíte sobě losem: Mnohým dáte širší a nemnohým užší, všem, jakož los spadne, tak bude dáno dědictvie, po pokoleních a po čeledech vládařstvie rozděleno bude. Nu33,55 A pakli nebudete chtieti zbíti přebyvatelóv země, kteřížto by zóstali, budú vám jako hřebové v óčí a kopie v bociech. A budú se protiviti vám v zemi přebývanie vašeho, Nu33,56 a cožkoli jím učiniti byl sem umyslil, vám učiním.

XXXIIII

Nu34,1 I mluvil jest Pán k Mojžiešovi řka: Nu34,2 Přikaž synóm izrahelským a dieš k ním: Když vejdete do země Kanaan a u vládařstvie vám losem spadla by, těmito končinami se dokoná: Nu34,3 Strana polednie počne se od púště Sin, ješto jest podlé Edom, a bude mieti meze proti východu slunce moře přeslaného. Nu34,4 Kteréžto obejdú polodní stranu skrze vstúpenie Štírové {tu die výklad, že jest tu byla hóra, na niež množstvie štíróv}marginální přípisek soudobou rukou tak, aby šli do Senna a přišli na poledne až do Kadesbarne, odkavádž vyjdú krajiny ke vsi jménem Adar a ztáhnú se až do Asemona Nu34,5 a pójde v uokol meze od Asemona až do potoka ejiptského a moře velikého břehem skoná se. Nu34,6 A strana západu slunce od moře velikého meze počnú se a tiem koncem se zavrú. Nu34,7 Potom ku pólnočnie straně od moře velikého meze počnú se, pocházejíce až k hóře převysoké, Nu34,8 od kteréž jdúce do Emat až k mezem Sedada, Nu34,9 i pójdú krajiny až do Zefrona a do vsi Henan. Tytoť budú meze na straně pólnočnie. Nu34,10 Odtud položie se krajiny proti straně východu slunce a ode vsi Henan až do Seframa Nu34,11 a od Seframa[ek]Seframa] Sefama sstúpie meze do Rebla proti studnici Dafnen, odtud pójdú proti východu slunečnému k moři Ceneret Nu34,12 a ztáhnú se až k Jordánu a ku posledku najslanějším se zavrú mořem. Tu budete mieti zemi po krajinách svých v ókol. Nu34,13 I přikázal jest Mojžieš synóm izrahelským řka: Tato bude země, kterúž vlásti budete losem a kterúž přikázal jest Pán dáti devieti pokolením a polovici pokolení. Nu34,14 Neb pokolenie synóv Ruben po čeledech jích a pokolenie synóv Gád podlé rodóv čísla i polovice pokolenie Manasse, Nu34,15 to jest dvě polovici pokolenie, přijeli sú diel svój za Jordánem proti Jericho ke vzchodu slunečné straně. Nu34,16 I vece Pán k Mojžiešovi: Nu34,17 Tato jsú jména mužóv, kteříž vám zemi rozdělé: Eleazar kněz a Jozue, syn Nunóv, Nu34,18 a všecka kniežata ze všech pokolení, Nu34,19 jíchžto sú tato jména: z pokolenie Juda Kalef, syn Jefonóv, Nu34,20 z pokolenie Simeon Samuhel, syn Amiud, Nu34,21 z pokolenie Benjamin Helidad, syn Kaselonóv, Nu34,22 z pokolenie synóv Dan Bokri, syn Jogli, Nu34,23 synóv Jozefových z pokolenie Manasse Hannihel, syn Efot, Nu34,24 z pokolenie Efraim Kamuel, syn Sefan, Nu34,25 z pokolenie Zabulon Helisafan, syn Farnach, Nu34,26 z pokolenie Izachar vévoda Falciehel, syn Ozanóv, Nu34,27 z pokolenie Asser Abiud, syn Salomi, Nu34,28 z pokolenie Neptalim Fedahel, syn Amiud. Nu34,29 Títoť jsú, jímž jest přikázal Pán, aby rozdělili synóm izrahelským zemi kanaanskú.

XXXV

Nu35,1 Také toto mluvil jest Pán k Mojžiešovi v polích moabských nad Jordánem proti Jericho: Nu35,2 Přikaž synóm izrahelským, aby dali levitám z vládařství svých Nu35,3 města k přebývaní i předměstie jích v ókol, ať by sami v městech přebývali a předměstie ať by byly bravóm a dobytku, Nu35,4 kteráž ode zdí měst zevnitř v ókol na tisíc kročejí próchodišti pójdú. Nu35,5 Proti vzchodu slunečnému dva tisíce budú loktóv a proti polodni takéž dva tisíce, k moři také, ješto patří k západu slunce, táž miera bude a pólnočnie strana rovným cílem dokoná se. I budú města na prostředce a vně předměstie. Nu35,6 Ale z těch měst, kteráž levitám dáte, šest budú k utiekavých pomocem otdělena, aby utekl do ních, kto by prolil krev, a kromě těch jiných dvě a XLti měst, Nu35,7 to jest spolu osm a XLti s předměstími svými. Nu35,8 A ta města, kteráž dána budú z vládařství synóv izrahelských od těch, ktož viece mají, viece odjato bude, a ktož méně, méně. Všickni podlé miery dědictvie svého dadie města levitám. Nu35,9 Vece hospodin k Mojžiešovi: Nu35,10 Mluv synóm izrahelským a dieš k ním: Když přejdete Jordán do země kanaanské, Nu35,11 rozhodněte, která by města měla býti ku pomocem utiekavým, kteříž by nechtiece krev prolili. Nu35,12 Do níchž kdyby utekl utiekající, přívuzný zabitého jeho by nemohl zabiti, donidž nestane před obličejem množstvie a pře jeho súzena bude. Nu35,13 A z těch měst, kteráž k utiekajícím

X
ekSeframa] Sefama
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).