[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<47r47v48r48v49r49v50r50v51r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[49r]číslo strany rukopisua já vyvedl sem je z země ejiptské. Nebudú prodáni obyčejem služebníkóv. Lv25,43 Netrap jeho skrze moc, ale boj se boha tvého. Lv25,44 Slúha a dievka buďte vám z národóv, kteříž v ókol vás jsú, Lv25,45 a z příchozích, ješto putují u vás, nebo kteříž by z těch narodili se v zemi vašie, ty mieti budete za slúhy Lv25,46 a dědickým právem přenesete ku potomním a vlásti budete na věky. Ale bratří vaších, synóv izrahelských, neutískajte skrze moc. Lv25,47 Jestliže by se zmohla ruka u vás příchozieho nebo hostinného, ochudna bratr tvój prodal by se jemu nebo komužkoli z rodu jeho, Lv25,48 po prodání móž vyplacen býti. Kto by chtěl z bratří jeho, vyplatí jej, Lv25,49 i strýc i strýčenec i přirozený i příbuzný. A pakli by i sám mohl, vyplatí se Lv25,50 počtúc toliko léta od času prodánie jeho až do léta milostivého a penieze, za něžto byl prodán, podlé čísla let a miesto otročníka počtúce. Lv25,51 Bylo li by viece let, ješto ostávají až do milostivého léta, podlé těch vrátí i mzdu. Lv25,52 Pakli by nemnohá byla, položí počet s ním podlé počtu let a navrátí kupci, což zbývá let, Lv25,53 v níchžto jest napřed slúžil, za mzdu počítaje. Nebude jeho trápiti násilně před obličejem tvým. Lv25,54 Pakli by se skrze ty věci vyplatiti nemohl, léta milostivého vyjde s syny svými, Lv25,55 neb mé sú slúhy synové izrahelští, kteréž sem vyvedl z země ejiptské.

XXVI

Lv26,1 Neučiníte sobě modly a rytiny ani znamení vyzdvihnete ani znamenitého kamene položíte v zemi vaší, abyšte se klaněli jemu, neb já jsem pán bóh váš. Lv26,2 Ostřiehajte sobot mých a strachujte se svatyně mé. Já Pán. Lv26,3 Budete li v přikázaní mých choditi a přikázaní mých ostřéhati a činiti je, dám vám deště časy svými Lv26,4 a země zplodí plod svój a ovoce dřievie naplněny budú. Lv26,5 Přistihne žni mlatba, vína sbieranie zaneprázní setbu i budete jiesti chléb váš v sytosti a bez strachu přebývati budete v zemi vašie. Lv26,6 Dám pokoj v krajinách vaších, spáti budete a nebude, kto by zstrašil. Otejmu zlé zvěři a meč nepójde v kraje váše, Lv26,7 stíhati budete nepřátely váše a padnú před vámi. Lv26,8 Postíhati budú pět z vaších sto cizích a sto z vaších deset tisícóv. Padnú nepřietelé váši před obličejem vaším mečem. Lv26,9 Vzezřím na vás a káži rósti a rozmnožíte se i utvrdím slib mój s vámi. Lv26,10 Jiesti budete převetché věci vetchých a když nové přijdú, vetché povržete. Lv26,11 Položím stánek mój uprostřed vás a nezavrže vás duše má. Lv26,12 Choditi budu mezi vámi a budu váš bóh a vy budete lid mój. Lv26,13 Já pán bóh váš, jenž sem vyvedl vás z země Ejiptských, abyšte neslúžili jím, a jenž sem zlámal řetězy šíjí vaších, abyšte chodili jsúc vyzdviženi. Lv26,14 Pakli nebudete poslúchati mne ani činiti všech přikázaní mých, Lv26,15 zhrziete li zákony mými a súdy mé potupíte, abyšte nečinili těch věcí, které ote mne ustaveny jsú, a k zkrušení přivedli byšte slib mój, Lv26,16 já také toto učiním vám. Navštievím vás rychle v nedostatce a v horkosti, ješto zkazí oči váše,[60]chybějící text, homoiot. Darmo sieti budete siemě, ješto od nepřátel sežráno bude. Lv26,17 Položím tvář mú proti vám a padnete před nepřátely vašimi a poddáni budete těm, ješto vás nenávidie, a utiekati budete, ano nižádný nehoní. Lv26,18 Pakli ani tak poslúchati budete mne, přidám tresktání vaších sedmkrát viec pro hřiechy váše Lv26,19 a potru pýchu tvrdosti vašie a dám vám nebe se svrchku jako železo a zemi měděnú. Lv26,20 Zkazí se nadarmo úsilé váše, nevydá země plodu ani dřievie ovoce dadie, Lv26,21 budete li choditi proti mně ani budete chtieti slyšeti mne, přidám ran vaších až do sedmkrát viec pro hřiechy váše. Lv26,22 A vypustím na vás zvěř polní, jenž zhubie vy i bravy váše a k nemnožství všecky věci aby obrátily a pusté byly by cesty váše. Lv26,23 A pakli ani tak budete chtieti přijieti kázni, ale choditi budete proti mně, Lv26,24 já také proti vám pójdu a bíti vás budu semkrát pro hřiechy váše Lv26,25 a uvedu na vás meč, mstitele slibu mého. A když utečete do měst, pošli mor uprostřed vás a dáni budete v ruce nepřátel, Lv26,26 když zlámám huol chleba vašeho, takže deset žen v jedné peci pekly by chleby a dávaly je na váhu i budete jiesti a nebudete nasyceni. Lv26,27 A pakli ani skrze ty věci neuslyšíte mne, ale choditi budete proti mně, Lv26,28 a já pójdu proti vám v prchlivosti odporné a tresktati budu vás sedmi ranami pro hřiechy váše, Lv26,29 tak abyšte jedli maso synóv a dcer vaších. Lv26,30 Zkazím vysokosti váše a modly zlámám, padnete mezi pády modl vaších a v óhavnost vás bude mieti duše má,

X
60chybějící text, homoiot.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).