[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<46v47r47v48r48v49r49v50r50v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

izra[48v]číslo strany rukopisuhelští, jakož přikázal byl hospodin Mojžiešovi.

XXV

Lv25,1 Mluvil jest hospodin k Mojžiešovi na hóře Sinai řka: Lv25,2 Mluv synóm izrahelským a dieš k ním: Když vejdete do země, kterúž já dám vám, svěťte sobotu hospodinu. Lv25,3 Šest let sieti budeš pole tvé a šest let obřezovati budeš vinnici tvú a sbéřeš ovoce jejie. Lv25,4 Ale sedmé léto bude sobota země, odpočinutie Páně. Pole nebudeš sieti a vinnice nebudeš obřezovati, Lv25,5 kteráž země dobrovolně rodí, nebudeš žieti a hroznóv prvotin nebudeš sbierati jako v sbieranie vína, neb léto odpočinutie země jest. Lv25,6 Ale budú vám v pokrm, tobě i sluze tvému[59]chybějící text, homoiot. i příchoziemu, ješto putují u vás, Lv25,7 skotóm i bravóm tvým všecky věci, kteréž se rodie, dadie pokrm. Lv25,8 Počteš také sobě sedm týdnóv let, to jest sedmkrát sedm, ješto spolu činie let devět a XLti, Lv25,9 i ztrúbíš v trúbu měsiece sedmého desátý den měsiece smilovánie času po všie zemi vaší. Lv25,10 A posvětíš léta padesátého a nazóveš odpuštěnie všem přebyvatelóm země tvé, neb toť jest milostivé. Navrátí se člověk k vládařství svému a každý vrátí se k čeledi dřevní, Lv25,11 neb milostivé jest a patdesáté léto. Nebudete sieti ani žieti samých od sebe rostúcích na poli a prvních úrod vinnice nebudete sbierati Lv25,12 pro svěcenie milostivého léta, ale ihned obětované jiesti budete. Lv25,13 Léta milostivého vrátie se všickni k vládařstvím svým. Lv25,14 Když prodáš cožkoli měštěnínu tvému nebo kúpíš od něho, nesmucuj bratra tvého, ale podlé počtu let milostivého léta kúpíš u něho Lv25,15 a podlé počtu obilí prodá tobě. Lv25,16 Čím viece let ostalo by po milostivém létě, tiem viece rósti bude i mzda a čím méně času početl by, tiem méně i kúpě stane, neb čas obilé prodá tobě. Lv25,17 Neroďte trápiti těch, ješto sú z pokolenie vašeho, ale boj se každý boha svého, neb já pán bóh váš. Lv25,18 Čiňte přikázanie má a súdóv ostřiehajte a naplňte je, abyšte přebývati mohli na zemi beze všeho strachu Lv25,19 a aby rodila vám země úžitky své, jíchžto byšte požívali až do sytosti, nižádného hřmotu se nestrachujíce. Lv25,20 Pakli byšte řekli: Co budeme jiesti léto sedmé, kdybychme neseli ani sbierali obilí naších? Lv25,21 Dám vám požehnánie mé léta šestého a učiníť úžitky tříleté. Lv25,22 I budete sieti léta osmého a jiesti budete vetché obilé do devátého léta, dokavádž se nové neurodie, jiesti budete vetché. Lv25,23 Země také nebude prodána na věky, neb má jest, a vy příchozie a oráči moji ste. Lv25,24 Protož všecka vlast vládařstvie vašeho pod příčinú vykúpenie prodávána bude. Lv25,25 Jestliže by ochudna bratr tvój, prodal vládařstvíčko své a chtěl li by bližní jeho, móž vykúpiti, což onen prodal bieše. Lv25,26 A pakli by neměl bližnieho a sám penieze k vykúpení mohl by nalézti, Lv25,27 počteni budú úžitkové od toho času, kteréhož jest prodal. A což ostatnieho jest, navrátí kupci, a tak vezme vládařstvie své. Lv25,28 Pakli by nenalezla ruka jeho, aby vrátil penieze, bude mieti kupec, což jest byl kúpil, až do léta milostivého, neb v tom každé[dc]každé] k/każdé prodánie vracuje se ku pánu a k vládařství dřevniemu. Lv25,29 Ktož by prodal dóm svój ve zdech městských, bude mieti odpuštěnie k vyplacení, doňavádž se jedno léto nenaplní. Lv25,30 Jestliže nevykúpil a okršlek léta by přěběhl, kupec vlásti bude jím i posledci jeho na věky a vykúpiti nebude moci také v milostivé léto. Lv25,31 Pakli by ve vsi byl dóm, ješto zdi nemá, dědinným právem prodá se. Nebyl li by napřed vyplacen, u milostivé léto navrátí se ku pánu. Lv25,32 Domové levitští, kteříž v městech sú, vždycky mohú vyplaceni býti. Lv25,33 Pakli by vyplaceni nebyli, v milostivé léto navrátie se ku pánóm, neb domové měst levitských za vládařstvie jsú mezi syny izrahelskými, Lv25,34 ale předměstí jích neprodávajte, neb vládařstvie věčné jest. Lv25,35 Jestliže by ochudl bratr tvój a medl byl rukú, a přijmeš jeho jako příchozieho a pútníka a živil by se s tebú, Lv25,36 nebeř lichvy od něbo ani viece, než si dal. Boj se boha tvého, aby se mohl živiti bratr tvój u tebe. Lv25,37 Peněz tvých nedáš jemu na lichvu a obilé nad hojnost nepožádáš. Lv25,38 Já pán bóh váš, jenž sem vás vyvedl z země ejiptské, abych vám dal zemi kananejskú [a]text doplněný editorem abych byl váš bóh. Lv25,39 Jestliže by chudobú připuzen jsa prodal se tobě bratr tvój, neutiskneš jeho služebností robotieřóv, Lv25,40 ale jako námezdník a oráč bude, až do léta milostivého dělati bude u tebe. Lv25,41 A potom vyjde s syny svými a navrátí se ku pokolení a k vládařství otcóv svých, Lv25,42 neb mé slúhy jsú

X
dckaždé] k/każdé
59chybějící text, homoiot.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).