Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

o[271v]číslo strany rukopisuklamati, ač však dobře a věrně slíbil jest jej přechovati, takový hospodář v pěti funtiech platiti spravedlivě zavázán bude, z nich třetí čest rychtáři a dvě městu, ač by toliko skrze jhru stalo se oklamánie. Pakli by prohřešile neb těžce takové oklamánie bylo zjednáno, tehda soud pro mord má naň jíti, o tom hledaj níže o mordiech.

O hře dětí a náchlebníkóv

Ani děti ani čeledínové, jenž otcuov a pánuov jich chléb jedie, statku v kostky prohrati nemohú. To také zapsáno jest v starých práviech, t. v ciesařských, kdež se píše, přikazujem a tak dále etc.cizojazyčný text

O kostkách falešných

Opět v čiež ruce jhrajícieho falešné a nespravedlivé kostky byly by nalezeny, jeho palec buď uťat, a všeho, což jest tú hrú dobyl, zbaven.

Zápověd hry kostečnie

Chudlín z Brodu německého, ty časy rychtář, Fencl purgmistr a jiní přísežní zapoviedáme hru všem v městě našem obývajícím i podruhóm i příchozím kterýmžkoli přicházejícím buďto v kostky neb v kuželky pod pokutú po prvé jednoho věrdunka, po druhé puol hřivny, po třetie jedné hřivny, aby ji dal hospodář rychtáři. Počtvrté dole.

Ktož hráče počítá

A tak všeliký počitač hráčuov a písař, přihledač anebo viece jich, vězte, že v túž pokutu upadnú, za kterúžto nižádný z konšel, jakož jsú v přísaze slibovali, prositi nesmějí. A zapovie li hospodář hru a hráči nepře[272r]číslo strany rukopisustanú,

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).